(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-31358206-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');
Vytlačiť túto stránku

Vláda obnoví činnosť Slovenskej agentúry pre cestovný ruch

Autor Vláda SR apríl 2020 -
Vláda obnoví činnosť Slovenskej agentúry pre cestovný ruch Pixabay

Prostredníctvom nej zabezpečí prezentáciu Slovenska doma a v zahraničí ako atraktívnej dovolenkovej a kongresovej destinácie. Uvádza to v programovom vyhlásení.

Základnú orientáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky bude určovať Stratégia rozvoja udržateľného cestovného ruchu do roku 2030, ktorá bude súčasťou Národného strategického plánu.

Prvoradou úlohou bude vysporiadanie sa s negatívnymi následkami pandémie COVID-19, zmiernenie jej dopadov na cestovný ruch a oživenie tohto odvetvia na Slovensku. Vláda SR prijme opatrenia zamerané na udržanie zamestnanosti a zabezpečenie konkurencieschopnosti subjektov cestovného ruchu.

Významná úloha štátu

Vláda SR zastáva názor, že základnú infraštruktúru, ktorá by vytvárala trh pre podnikanie v cestovnom ruchu, by mal principiálne vytvárať štát (rovnako ako buduje cesty či železnice).

Vláda SR sa v oblasti cestovného ruchu bude ďalej primárne zameriavať na rast prínosov odvetvia pre národné hospodárstvo prostredníctvom zvyšovania medzinárodnej konkurencieschopnosti v spojení s tvorbou a zachovaním pracovných miest.

V tomto kontexte sa bude orientovať na aktívnu propagáciu krajiny s vytváraním ponuky komplexných regionálnych produktov s celoročným využitím. V tejto súvislosti Vláda SR zabezpečí prezentáciu Slovenska doma a v zahraničí ako atraktívnej dovolenkovej a kongresovej destinácie.

Návrat štátnej agentúry

Vláda SR obnoví činnosť Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, ktorá bude fungovať po vzore Österreich Werbung. Rozpočet tejto agentúry bude financovaný jednak zo štátneho rozpočtu, ako aj z prostredia podnikateľskej sféry, ktorá na výnosoch z turizmu priamo či nepriamo profituje.

Vláda SR zastáva názor, že finančná participácia súkromnej sféry zabezpečí na jednej strane hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov a na strane druhej zabezpečí priame prepojenie medzi SACR a odvetvím turizmu, ktoré má propagovať.

Úlohou SACR bude dôsledné mapovanie a analýza zariadení cestovného ruchu v Slovenskej republike, propagácia slovenského cestovného ruchu v zahraničí, analýza a výskum jednotlivých zahraničných trhov, ktoré sú pre cestovný ruch na Slovensku dôležité.

SACR bude zároveň sprostredkúvať podnikateľom v cestovnom ruchu spätnú väzbu, aby títo vedeli svoju ponuku prispôsobovať požiadavkám potenciálnych turistov z rôznych častí sveta. SACR bude zamestnávať odborníkov z oblasti marketingu a public relations.

Partner zahraničných aj domácich subjektov

SACR bude mať kontraktačnú právomoc aktívne rokovať so zahraničnými touroperátormi pri uzatváraní zmlúv na medzinárodných turistických veľtrhoch v prospech slovenských podnikateľov v oblasti turizmu.

SACR bude partnerom pre, v súčasnosti už jestvujúce, oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) v jednotlivých častiach Slovenska, ktoré majú na starosti rozvoj turistického ruchu v danom regióne Slovenska a predstavujú spoluprácu medzi samosprávou a lokálnymi podnikateľmi v oblasti cestovného ruchu.

Zlepšovanie úrovne destinačného manažmentu bude stimulované za pomoci súčasnej siete organizácií cestovného ruchu s prihliadnutím na strategické ciele a úlohy vyplývajúce zo Stratégie rozvoja udržateľného cestovného ruchu.

Uľahčiť podnikanie v cestovnom ruchu

Dôležitou úlohou nasledujúceho obdobia bude taktiež odstraňovanie administratívneho zaťaženia subjektov cestovného ruchu, riešenie rámcov pre zdieľanú ekonomiku v oblasti cestovného ruchu, inklúzia marginalizovaných skupín na poskytovaní a spotrebe služieb cestovného ruchu a podpora iniciatív odvetvia cestovného ruchu zameraných na zvyšovanie kvality služieb, ochrany a bezpečnosti turistov.

V neposlednom rade bude Vláda SR pracovať na skvalitnení úrovne odborného vzdelávania prepájaním škôl a zamestnávateľov pre zlepšenie praktických zručností absolventov. Zameriavať sa bude najmä na prepájanie potrieb trhu práce s formálnym i celoživotným vzdelávacím systémom. Vláda SR taktiež posúdi potrebu a možnosti stratifikácie odbornej výučby v cestovnom ruchu.

(Výber z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024; niektoré pasáže sú skrátené, medzititulky pridala redakcia.)

Zdroj: rokovania.gov.sk

 

Mohlo by vás zaujímať:

Programové vyhlásenie vlády: Zámery v podnikateľskom prostredí

Slovenský cestovný ruch volá o pomoc

Hotely očakávajú menej ako polovičné ročné tržby