(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-31358206-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');
Vytlačiť túto stránku

Vízia a stratégia inteligentného priemyslu na Slovensku

Autor MH SR október 2018 -
Vízia a stratégia inteligentného priemyslu na Slovensku AMP

Vláda schválila Akčný plán inteligentného priemyslu SR do roku 2020, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR. Prinášame rámcovú časť dokumentu.

Slovenská republika patrí ku krajinám so silnou priemyselnou tradíciou a ambíciou je, aby aj jej budúcnosť zostala spojená s priemyslom. Štvrtá priemyselná revolúcia prináša viacero výziev, ale hlavne jedinečnú príležitosť zaistiť dlhodobú konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva v globálnom konkurenčnom prostredí. Oblasti robotiky, automatizácie, digitalizácie a informačno-komunikačných technológií (IKT) sú súčasťou domén Stratégie výskumu a vývoja pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.

Cieľom Akčného plánu inteligentného priemyslu SR je podpora pre priemyselné podniky, podniky služieb a obchodu, bez ohľadu na ich veľkosť, zameraná na vytvorenie lepších podmienok na implementáciu digitalizácie, inovatívnych riešení a zvýšenie konkurencieschopnosti: znížením byrokratickej záťaže, úpravou legislatívy, definovaním štandardov, zmenou vzdelávacích programov a trhu práce, spolufinancovaním výskumu, vytváraním Centier digitálnych inovácií (CDI), atď.

Vízia: „Vytvoriť podmienky pre rozvoj slovenského priemyslu, ktorý bude reagovať na globálne digitalizačné trendy, s cieľom zvyšovať konkurencieschopnosť podnikov v záujme udržateľného rastu príjmov, zamestnanosti a kvality života“.

Naplnením Akčného plánu inteligentného priemyslu SR do roku 2020 sa vytvorí základný predpoklad úspešnej transformácie slovenskej ekonomiky reagujúcej na digitalizáciu priemyslu, s predpokladom naštartovania digitalizačného procesu vo väčšine podnikov.

Kam nasmerovať stratégie

Rozvoj inteligentných priemyselných procesov významne zmení slovenský priemysel. Jeho výsledky budú založené na tvorbe pridanej hodnoty z inovácie produktov a procesov, čím vznikne inteligentný priemysel budúcnosti, ako jeden z pilierov rozvoja hospodárstva Slovenska so značným vplyvom na spoločnosť.

Pre budúci hospodársky rozvoj v tejto oblasti je dôležité vytvárať opatrenia cielene pre potreby jednotlivých odvetví, keďže je veľmi náročné vypracovávať úspešnú univerzálnu priemyselnú či vedecko-výskumnú politiku v dobe špecializácie.

To sa vo zvýšenej miere týka napr. podpory vedecky excelentných tímov a ich spolupráce s praxou a relevantnými odvetviami, podpory orientácie školstva na prax, či zefektívnenia a výrazného zníženia administratívnej náročnosti. Taktiež je nevyhnutné zamerať sa aj na proces verejného obstarávania a podporiť obstarávanie inovatívnych riešení aj v prostredí verejnej správy, ktorá tak môže vytvárať pilotné trhy.

Strategické ciele

 1. Zvyšovať konkurencieschopnosť a ukotvenie kľúčových priemyselných odvetví prostredníctvom podmienok umožňujúcich úspešnú digitalizáciu podnikov.
 2. Vytvárať podmienky pre rozvoj nových technológií, metód a aplikácií, smerovaných nielen na podporu domácich priemyselných odvetví, ale aj pre export. Rozvoj digitálneho priemyslu.
 3. Prepojiť nadnárodné spoločnosti, veľké podniky a MSP s univerzitnými inkubátormi a vedeckými parkami na finančnej, technologickej a mentorskej báze s cieľom zvýšiť znalosti študentov a absolventov technických univerzít a tým zabezpečiť ich konkurencieschopnosť na trhu práce, resp. možnosť vlastného podnikania. Tieto firmy, resp. startupy sa stanú partnermi priemyselných odvetví a dokonale spoja automatizovaný hodnotový reťazec.
 4. Zabezpečovať potrebnú kvantitu a kvalitu ľudských zdrojov pre digitalizovaný a digitálny priemysel.

Pre naplnenie týchto strategických cieľov boli stanovené nasledovné prioritné oblasti:

 1. výskum, vývoj a inovácie,
 2. základné princípy IT bezpečnosti implementácie inteligentného priemyslu,
 3. trh práce a vzdelávanie,
 4. referenčná architektúra, štandardizácia a tvorba technických noriem, rámcové európske a národné právne podmienky,
 5. informovanie a propagácia.

Akčný plán inteligentného priemyslu SR predpokladá svoju realizáciu do roku 2020. Je postavený tak, aby v tom krátkom časovom úseku vytvoril základné a pevné prostredie pre dynamický rozvoj inteligentného priemyslu na Slovensku do budúcnosti. Očakáva sa, že

Akčný plán inteligentného priemyslu SR bude mať štyri významné praktické vplyvy:

1) Rozšírením vzdelávacieho systému o agendu a potreby inteligentného priemyslu bude zabezpečená dlhodobá výchova odborníkov pre aplikáciu a rozvoj inteligentného priemyslu, a zároveň aj výchova pre nové pracovné pozície na úrovni používateľov.

2) Vytvorenie podmienok pre rozvoj informovanosti, výmenu skúseností, poznatkov, zosieťovanie aktérov a rozvoj znalostí v oblasti inteligentného priemyslu.

3) Vytvorenie podmienok pre rozvoj výskumu a vývoja zameraného na aplikáciu princípov inteligentného priemyslu v podnikoch.

4) Nastavenie princípov bezpečného a jednotného digitálneho prostredia v zmysle noriem a štandardov Európskej únie a okolitých štátov.

Je navrhnutý tak, aby minimálne zaťažoval štátny rozpočet a financovanie väčšiny nákladnejších opatrení je nastavené z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Výskum, vývoj a inovácie

Dynamika zmien prinášaná digitalizáciou priemyslu si vyžaduje prudkú akceleráciu inovácií a tým aj výraznejšiu podporu výskumu, vývoja, ako tomu bolo v minulosti. Výskum, vývoj a najmä inovácie predstavujú základný pilier úspešnosti aplikácie inteligentného priemyslu.

Inteligentný priemysel zasiahne prakticky do všetkých oblastí aktivít priemyselného podniku.

 1. Vertikálna a horizontálna integrácia a engineering v celom životnom cykle výrobku sa zameriava na procesy spojené s prevádzkou priemyselného podniku: a) Vertikálnou integráciou sa chápe komplexné vnútropodnikové prepojenie a komunikácia všetkých interných procesov, zariadení, ich častí a ľudí. b) Horizontálna integrácia sa zameriava na plne automatizovaný hodnotový reťazec – požiadavky a informácie od zákazníka k výrobcovi, od výrobcu k subdodávateľom a spätne k výrobcovi, k zákazníkovi, k servisu, k likvidátorovi. c) Engineering v celom životnom cykle výrobku riadi tvorbu a dáta o výrobku, tvorbu a dáta o jeho výrobe, zbiera a vyhodnocuje dáta z prevádzky výrobku u zákazníka.
 2. IoT (Internet of Things – Internet vecí) – Digitalizácia výrobkov a ponúkaných služieb – sa zameriava na digitalizáciu výstupných produktov s účelom pridať novú hodnotu pre zákazníka postavenú na využití internetu.
 3. Inovatívny biznis model pre inteligentný priemysel: očakáva sa, že jednu z najvýznamnejších zmien prinesie zmena biznis modelov. Výrazne sa bude posilňovať orientácia podnikov na služby. Zosilní sa koncentrácia na tie podnikové objekty a procesy, ktoré sa najviac podieľajú na pridanej hodnote tak, aby boli schopné automaticky vzájomne interpretovať svoje úlohy a navzájom si porozumieť, s výsledkom vyššej efektívnosti.

MH SR