(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-31358206-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');
Vytlačiť túto stránku

Programové vyhlásenie vlády: Zámery v podnikateľskom prostredí

Autor Vláda SR apríl 2020 -
Sídlo vlády SR v Bratislave Sídlo vlády SR v Bratislave Wikimedia

Vláda schválila svoje programové vyhlásenie v apríli 2020 uprostred koronavírusovej krízy. Dokument však cieli na budúcnosť po jej prekonaní; uvádzame pasáže týkajúce sa prostredia pre podnikanie.

Budeme vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie, podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením pre všetkých a zásadným zjednodušením daňového a odvodového systému.

Vláda si uvedomuje, že systémový prístup k zlepšovaniu podmienok pre podnikanie dlhodobo absentoval.

Kľúčový je flexibilný zákonník práce a pracovno-právna legislatíva, ktorá je dôležitá počas konjunktúry, ale ešte viac počas krízy a pre prispôsobenie sa novým podmienkam po kríze. Vláda pripraví legislatívu v tomto zmysle po konzultácii so sociálnymi partnermi.

Pozornosť domácim firmám

Obzvlášť budeme venovať pozornosť domácim firmám, znižovaniu ich zaostávania za veľkými nadnárodnými firmami v produktivite, pridanej hodnote či generovaní unikátneho know-how.

Vnútorné rozdelenie slovenskej ekonomiky na jej vysoko produktívnu časť v medzinárodnom vlastníctve a zaostávajúcu časť s dominanciou podnikov v domácom vlastníctve spôsobuje slabý vnútorný konkurenčný tlak. Toto zaostávanie má potom aj nepriamy dôsledok v udržiavaní relatívne nízkej úrovne miezd, a to aj napriek prítomnosti podnikov s mimoriadne vysokou produktivitou.

Vláda SR preto prijme premyslené a cielené opatrenia nastavené tak, aby hospodársku súťaž neobmedzovali, ale naopak posilňovali.

Rozvoj a atraktivita podnikania v malom

Budeme vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj malých, stredných i veľkých podnikov. Pri tvorbe legislatívy a politík bude vláda prihliadať na záujmy mikro, malých a stredných podnikov a uplatňovať princíp „najprv mysli v malom“.

Zvýšime atraktívnosť podnikania najmä pre mladých ľudí zjednodušením štartu podnikania najmä zavedením jednotného daňovo-odvodového paušálu pre živnostníkov a malé podniky.

Zavedieme univerzálnu voľnú živnosť, ktorá nahradí terajšie množstvo živností. Vytvorí priaznivejšie podmienky pre efektívny rozvoj rodinného podnikania, podnikanie mladých či podnikanie žien alebo seniorov.

Vláda SR podporí internacionalizáciu malých a stredných firiem a ich zapájanie do subdodávateľských reťazcov.

Piliere hospodárstva, konkurencieschopnosť a inovácie

Zároveň bude Vláda SR venovať systematickú pozornosť aj riešeniu problémov veľkých firiem. Bude zohľadňovať skutočnosť, že v hospodárstve SR má dominantné postavenie priemysel a priemyselná výroba a bude robiť všetko pre udržanie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, aby aj naďalej zostal kľúčovým národohospodárskym odvetvím.

Vláda SR zváži obnovenie štátnych programov výskumu a vývoja, ktoré podporujú rozvoj podnikov v perspektívnych odvetviach s vysokou pridanou hodnotou a navyše podporujú domáci výskum a inovácie.

Vláda SR vytvorí strategický dokument, ktorý zhodnotí kľúčové odvetvia hospodárstva posúdením parametrov potenciálnej úspešnosti jednotlivých odvetví hospodárstva v budúcnosti. Na báze predpokladov úspešnosti odvetví navrhne ich rozvoj do budúcna.

Zníženie záťaže byrokracie a poplatkov

Uskutočníme komplexný audit poplatkového zaťaženia podnikania. Za posledné roky narástlo zaťaženie podnikateľov poplatkami do rôznych fondov. Je potrebné sprehľadniť systém poplatkov a prehodnotiť ich tak, aby boli primerané, zmysluplné a vyberali sa len v odôvodnených prípadoch.

Urobíme audit všetkých hlásení a výkazov vyžadovaných štátom. Množstvo údajov, ktoré štát požaduje, je duplicitných alebo sa ich výsledok v dostatočnej miere nevyužíva a rôzne typy výkazov či štatistických zisťovaní vytvárajú zbytočnú a neprimeranú administratívnu záťaž.

Vykonáme revíziu trhového dohľadu, pričom jednoznačne vymedzíme pôsobnosť jednotlivých dozorných orgánov tak, aby sa odstránili aj prípadné negatívne kompetenčné konflikty.

Iný prístup ku kontrolám

Vytvoríme systematický rámec pre výkon kontrol podnikateľských činností. Vláda SR odstráni duplicity kontrol, zníži ich frekvenciu na nevyhnutný počet, osobitne v prípadoch, ak sa v minulosti nezistilo porušenie povinností.

Vláda SR zavedie systém druhej šance, možnosť nápravy bez sankcie pri porušení povinností podnikateľom v rozsahu neohrozujúcom zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov tak, aby dostal najmä pri administratívnych porušeniach možnosť na nápravu.

V oblastiach výkonu kontrol budú zavedené transparentné kontrolné postupy, ktoré uľahčia priebeh kontrol.

Prehodnotíme pokuty tak aby ich výška bola proporcionálna s mierou previnenia. Vláda SR nastaví systém pokút tak, aby výška pokuty zodpovedala rozsahu previnenia s cieľom predchádzať likvidačným pokutám v neodôvodnených prípadoch.

Lepšia regulácia a legislatívny rámec

Ešte v roku 2020 odbúrame časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie čo najrýchlejším prijatím balíka takých zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom, a ktoré nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie.

V skrátenom legislatívnom konaní vláda príjme Lex Korona, opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia. Vláda SR sa neuspokojí s jednorazovým znížením administratívnej záťaže, ale aj následne bude pravidelne a systematicky predkladať návrhy opatrení v tejto oblasti. Vláda SR sa zaväzuje podstatne znížiť regulačnú záťaž podnikania do konca jej funkčného obdobia.

Zvýšime predvídateľnosť legislatívneho rámca pre podnikanie. Vláda zabezpečí dodržiavanie a kontrolu princípu účinnosti zmien najdôležitejších zákonov, ktoré majú vplyv na podnikanie, raz do roka, k 1. januáru.

Problém nepredvídateľnosti a netransparentnosti schvaľovania zákonov v parlamente, absencie posudzovania vplyvov poslaneckých návrhov a absencie konzultácií týchto návrhov vláda navrhne riešiť zavedením dôslednejšieho pripomienkovania poslaneckých návrhov zákonov, zavedením dostatočnej lehoty medzi druhým a tretím čítaním v NR SR a podrobným posudzovaním vplyvov.

Zavedieme inštitút záväzných stanovísk. Mnohé formulácie a ustanovenia v zákonoch sú často vágne, nejasné, niekedy dokonca protichodné. Vláda SR zavedie inštitút záväzných stanovísk na jednotlivých rezortoch, úradoch, či agentúrach a ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu podnikateľským subjektom pri orientácii v ich povinnostiach a budú verejne prístupné pre všetky podnikateľské subjekty.

Za každú novú reguláciu jedna stará von

Zavedieme povinnosť predkladateľov nových regulácií v prvej fáze nezvyšovať a následne znižovať regulačné zaťaženie v ich kompetencii. S účinnosťou od 1. 1. 2021 vláda zavedie princíp „1 in – 1 out“ a s účinnosťou od 1. 1. 2022 princíp „1 in - 2 out“.

Každá novo zavádzaná regulácia v oblasti hospodárskej politiky bude mať vyčíslený finančný vplyv nárastu administratívnej záťaže na podniky aj na občanov a zároveň navrhnutý ekvivalentný pokles (1 in 1 out), respektíve dvojnásobný pokles (1 in 2 out) administratívnej záťaže.

Cieľom je systémovým spôsobom zastaviť nárast a následne dosiahnuť znižovanie regulačných povinností s akcentom na ex post hodnotenie ich účelnosti a opodstatnenosti, a to vo všetkých sektoroch. Takto po vzore viacerých krajín docielime zníženie administratívnej záťaže, ktorá dnes brzdí slovenskú ekonomiku.

Budeme vytvárať a priebežne dopĺňať verejne dostupný a prehľadný register regulácií.

Diverzifikácia a investičná politika

Pre zvyšovanie konkurencieschopnosti vytvoríme nový inštitucionálny rámec v podobe novej Rady Vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu.

Budeme napomáhať štrukturálnym zmenám, ktoré budú potrebné, aby sa slovenská ekonomika adaptovala na novú situáciu po odznení krízy, ktorú vyvolala celosvetová pandémia a s ňou súvisiace opatrenia.

Všeobecne bude prioritou Vlády SR podpora väčšej diverzifikácie slovenského hospodárstva. Vláda SR bude vytvárať priestor a podmienky na podporu inovácií v oblastiach, ktoré pomôžu nielen zmierniť dopady súčasnej krízy, ale v budúcnosti pomôžu obdobným situáciám predchádzať.

Zvýšime atraktívnosť SR ako investičnej destinácie. Budeme podporovať investície s vyššou pridanou hodnotou. Podpora investícií bude orientovaná predovšetkým do menej rozvinutých regiónov s cieľom vytvárania pracovných miest tak, aby v čo najmenšej miere deformovala podnikateľské prostredie.

VSR

(Výber z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024; niektoré pasáže sú skrátené, medzititulky pridala redakcia.)

Zdroj: rokovania.gov.sk

 

Mohlo by vás zaujímať:

Konkurencieschopné Slovensko ako ho chcú zamestnávatelia

Programy politických strán očami zamestnávateľov – ako riešia ich záujmy podľa RÚZ

K byrokracii prispievame všetci, nielen v komplexných oblastiach, akou je compliance