Je Slovensko pripravené na nové globálne trendy v automobilovom priemysle?

Autor Andrea Horská marec 2019 -
Štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz a Thomas Schmidt z Hyundaia pri Nexe Štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz a Thomas Schmidt z Hyundaia pri Nexe MH

Automobily čaká už čoskoro príchod zmien, ktoré budú mať dopad aj na výrobné spoločnosti v SR; do popredia sa dostanú elektromobily, možno vodíkový pohon. Aj o tom bol Newmatec 2019.

V najbližších rokoch zrejme zaznamenáme prudký nárast výroby áut na alternatívne pohony a do popredia sa dostanú elektromobily na batérie či na vodíkový pohon. Potreba znižovania emisií, s tým súvisiaci prechod na iné formy mobility, autonómne vozidlá a ďalšie prichádzajúce trendy predstavujú nutnosť diskusií s odborníkmi. Ako zdôrazňuje Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP SR), ak má automobilový priemysel zostať konkurencieschopný, musíme sa na tieto zmeny pripraviť už dnes.

motor

Záujem o alternatívne pohony rastie, štát ich podporuje

Globálne trendy v automobilovom priemysle, pripravenosť vlád, ako aj pozícia Slovenska – to všetko sú témy, o ktorých diskutovali špičky priemyslu a odborníci na piatom ročníku prestížnej automotive konferencie Newmatec 26. – 27. marca v Šamoríne. Súčasťou podujatia bola aj diskusia štátnych tajomníkov hospodárskych rezortov krajín V4.

Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. Minister Peter Žiga v otváracom prejave zdôraznil, že ak chce Slovensko zostať medzi lídrami v automobilovom priemysle, musí reflektovať na súčasné trendy elektrifikácie vozidiel a prechod k čistejšej doprave. „Zvyšujúci sa záujem o nové druhy mobility cítiť aj medzi spotrebiteľmi, ktorí inklinujú k postupnému presunu od využívania a spotreby tradičných fosílnych palív k alternatívnym a udržateľným zdrojom energie. Záujmom rezortu hospodárstva v tejto súvislosti nie je iba podporovať kúpu elektromobilov či budovať potrebnú infraštruktúru, ale za dôležité považujeme aj investície do výskumu a vývoja komponentov do elektromobilov,“ podčiarkol minister.

newmatec

Správne identifikovať a podporiť trendy

Tento ročník konferencie Newmatec je orientovaný nielen na globálne technologické trendy, ale aj na geopolitické a ekonomické faktory a vplyvy, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám vo svete, a tým ovplyvnia ekonomiku krajín a chod automobilového odvetvia. Tieto procesy potrebujeme definovať v plnej komplexnosti,” povedal prezident ZAP SR Alexander Matušek.

Slovensko je automobilovou veľmocou, o čom svedčia aj skvelé čísla roku 2018: 13%-ný podiel automotive priemyslu na HDP SR, 198 vyrobených vozidiel na 1 000 obyvateľov, 35%-ný podiel na priemyselnom exporte Slovenska a viac ako 154 000 ľudí pracujúcich v tomto odvetví. Ani toto nám však nemusí zaručiť úspešné napredovanie.

Celý náš priemysel súťažiaci v globálnom svete je zasadený do lokálnych podmienok, ktoré definuje a vytvára vláda. Hovoríme napríklad o kvalite absolventov vychádzajúcich zo stredných i vysokých škôl, o nestabilite a slabej predvídateľnosti podnikateľského prostredia, o nízkej úrovni výskumno-vývojových aktivít a podobne. Je najvyšší čas prijať rozhodnutia, ktoré nás posunú dopredu,“ doplnil A. Matušek.

Koncept mobility budúcnosti – elektrina z vodíka

Vozidlá na alternatívny pohon predstavujú najväčšiu výzvu v celej histórii automobilového priemyslu. Dochádza k reforme celého systému a automobilky sa novým trendom musia prispôsobiť. S rozmachom alternatívnych pohonov úzko súvisia aj ďalšie témy – dostupnosť infraštruktúry, podpora trhu, záujem či motivácia zákazníkov. K ďalším významným trendom patrí prechod na autonómne riadenie, zmeny v pohľade na otázky bezpečnosti, úplne iné chápanie mobility. Okrem toho je potrebné vnímať aj nové trendy vo výrobných procesoch, v ich digitalizácii a automatizácii.

Aj preto sa veľká časť diskusie počas konferencie Newmatec orientovala na možné koncepty mobility budúcnosti. V tejto súvislosti sa hovorilo aj o tom, čo bude najlepšou alternatívou pre Slovensko. Okrem diskusií si účastníci konferencie vrátane prítomných štátnych tajomníkov mohli otestovať aj vodíkové elektromobily Toyota Mirai a Hyundai Nexo. Tieto elektromobily nenapájajú batérie, ale palivový článok, v ktorom prebieha reakcia stlačeného vodíka s kyslíkom zo vzduchu. Pri ich zlúčení vzniká elektrický prúd, ktorý poháňa elektromobil, a výfukovým plynom je vodná para. „Palivom“ pre elektromobil je vodík, uskladnený v jeho nádrži. Tankovanie plnej nádrže trvá menej ako 5 minút, dojazd sa pohybuje v rozsahu 500 – 800 km, čím sa približuje tradičným návykom spotrebiteľov.

Vodíkové elektromobily s nulovými emisiami by mohli spolu s batériovými elektromobilmi v budúcnosti vo veľkej miere nahradiť automobily na tradičný palivový pohon. Momentálne vstupujú na trh EÚ, čo dokladá niekoľko projektov financovaných konzorciom FCH JU (Fuel Cells and Hydrogen – Joint Undertaking) v Bruseli. Dnes je v Európe v prevádzke viac ako 1 000 vozidiel, z ktorých spomínané dve sa objavili na konferencii Newmatec.

Doprava na báze vodíka môže predstavovať do roku 2030 trh v hodnote do 24,4 miliardy eur, čo môže vytvoriť v tomto sektore stovky tisíc pracovných miest,“ uviedol na Newmatecu Carlos Navas, predstaviteľ spoločnosti FCH JU.

Automobilový priemysel a V4

Nielen pre Slovensko, ale aj pre ostatné krajiny V4 je automobilový priemysel kľúčový. Počas konferencie Newmatec na to upozornil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz. „Myslím si, že vlády krajín V4 považujú automobilový priemysel za priemysel, ktorý má dôležitú úlohu v hospodárskom živote ich krajiny. Našou povinnosťou je teda podporovať automobilový priemysel ako taký," zdôraznil. Pripomenul, že vo V4 sa vyrába dovedna asi 2,7 milióna osobných automobilov ročne (údaj za 2017) a tento priemysel zamestnáva takmer 630 000 ľudí. Z pohľadu HDP automobilový priemysel na Slovensku prispieva spomínaným podielom 13 %, kým v Maďarsku je to 10 %, v Česku a Poľsku 8,5 % resp. 7 %.

Podľa námestníka ministra priemyslu a obchodu ČR Eduarda Muřického je dôležité, aby krajiny V4 koordinovali v oblasti automobilového priemyslu svoje pozície tam, kde je spoločný záujem jasný. „Pred automobilovým priemyslom stoja nové výzvy, ako je autonómne riadenie automobilov či digitalizácia vozidiel. Tu sa tvorí regulácia a legislatíva na úrovni Európskej únie. Boli by sme radi, aby táto regulácia bola čo najrýchlejšia a aby nevytvárala bariéry,“ vyhlásil E. Muřický.

O Zväze automobilového priemyslu SR

Toto dobrovoľné združenie právnických osôb – spoločností, podnikov, výrobných družstiev a ďalších právnych subjektov – je členom Európskej asociácie výrobcov automobilov ACEA. Vzniklo v roku 1993 a aktuálne zastupuje záujmy 201 členských subjektov pôsobiacich v oblastiach: výskum, vývoj, výroba a predaj automobilov, motocyklov alebo ich súčastí, dovoz motorových vozidiel, projekcia a výroba náradia pre automobilový priemysel a príprava odborníkov v rámci odvetvia. Automobilový priemysel je ťahúňom slovenského hospodárstva; generuje asi 13 % hrubej produkcie Slovenska, svojimi aktivitami ovplyvňuje priamo aj nepriamo viac ako 250 000 pracovných miest a podieľa sa 35 % na celkovom exporte SR.

ZAP SR je organizátorom medzinárodnej konferencie Newmatec. V roku 2019 bola konferencia zameraná aj na spoluprácu a porovnanie skúseností krajín V4, hľadania spoločných riešení s ambíciou pripraviť v týchto krajinách udržateľné konkurencieschopné prostredie automobilového odvetvia.

Andrea Horská, DivydMedia

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1