Energetická únia v EÚ prechádza od vízie k realite

Autor Anca Padurau, Lynn Rietdorf apríl 2019 -
Energetická únia v EÚ prechádza od vízie k realite Pixabay

Európa má najambicióznejší a najprepracovanejší súbor politík v oblasti klímy a energetiky. Stala sa globálnym lídrom v boji proti zmene klímy, konštatuje správa Európskej komisie.

Vo svojej štvrtej správe o stave energetickej únie Komisia konštatuje, že v plnej miere realizovala svoju víziu – stratégiu energetickej únie, ktorá všetkým Európanom zaručuje prístupnú, cenovo dostupnú, bezpečnú, konkurencieschopnú a udržateľnú energiu.

Komisár Cañete chváli pokrok a vyzýva na zrýchlenie tempa

Európa má v súčasnosti najambicióznejší a najprepracovanejší súbor politík v oblasti klímy a energetiky. Pripravili sme všetky právne predpisy na splnenie cieľov stanovených do roku 2030, v rámci ktorých sú vytýčené vyššie ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti,“ uviedol komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete.

„Energetická únia, to však nie sú iba pravidlá a politiky. Zmobilizovali sme investície do čistej energie v Európe v rekordnej výške, sprostredkovali sme Parížsku dohodu a iniciovali sme rýchle nadobudnutie jej platnosti, pokračovali sme v integrácii európskeho trhu s energiou a stanovili sme dlhodobú víziu vytvorenia klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050,“ pripomenul komisár. „Ešte stále máme pred sebou dlhú cestu. Musíme pokračovať v zavádzaní energie z obnoviteľných zdrojov v celej Európe a zintenzívniť úsilie o dosiahnutie väčšej úspory energie.“

Podľa M. A. Cañeteho sa Európa musí pustiť do procesu transformácie ešte s oveľa väčším dôrazom ako doteraz. „Majúc na zreteli našu stratégiu klimatickej neutrality stanovenú do roku 2050 sme vypracovali plán jej realizácie a spoľahlivo sme zanalyzovali, prečo a akým spôsobom môže Európa dosiahnuť túto métu, a prečo možno tento model replikovať aj v iných krajinách vo svete. Ukázali sme, že klimatická neutralita, hospodárska prosperita a sociálna spravodlivosť sa nielenže nevylučujú, ale treba ich presadzovať spoločne,“ konštatoval.

Modernizácia, digitalizácia, sociálny aspekt

Podľa správy, ktorú vydali 9. apríla, energetická únia posilnila vnútorný trh s energiou a zvýšila energetickú bezpečnosť EÚ vďaka investíciám do novej inteligentnej infraštruktúry vrátane cezhraničnej. Zabezpečila sa nová moderná koncepcia príslušného trhu a bol zavedený mechanizmus spolupráce medzi členskými štátmi založený na princípe solidarity, ktorý umožňuje účinnejšie a efektívnejšie reagovať na potenciálne krízy. Modernizácia energetiky a prechod európskeho hospodárstva na čistú energiu v kľúčových odvetviach musí mať podľa EK akcent na zabezpečenie sociálne spravodlivého prechodu.

K vydanej správe sú priložené dva dokumenty preukazujúce pokrok dosiahnutý v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti. Komisia zároveň predkladá aj správu o vykonávaní strategického akčného plánu pre batérie a oznámenie o efektívnejšom a demokratickejšom rozhodovaní v politike EÚ v oblasti energetiky a klímy.

Európska synergia podľa Maroša Šefčoviča

„Energetická únia ukazuje Európu v tom najlepšom svetle. Ide o spoločné riešenie otázok veľkej energetickej bezpečnosti a transformácie energetiky, ktoré sa nedajú vyriešiť v rámci jednotlivých štátov. Z náročnej úlohy transformácie energetiky sme vytvorili ekonomickú príležitosť pre všetkých Európanov,“ komentoval vydanú správu podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič zodpovedný za energetickú úniu.

„Predovšetkým sme museli skutočne transformovať naše politiky v oblasti energetiky a klímy – nešlo iba o malé dolaďovanie, ale o systematickú zmenu. Žiadny členský štát by nemohol také niečo uskutočniť sám. V správe sa uvádza, ako sa všetky opatrenia energetickej únie kombinujú, aby bola naša politika prispôsobená potrebám budúcnosti. Náš rámec v súčasnosti umožňuje presmerovanie investícií do technológií a riešení orientovaných na budúcnosť.“ zdôraznil M. Šefčovič.

„Zaviedli sme aj opatrenia pre priemysel, ako napríklad výrobu batérií v Európe, a zároveň sa zabezpečilo, aby sme v procese transformácie nezabúdali na žiadneho Európana. Teraz je na každom členskom štáte, aby nasledoval daný príklad a rýchlo integroval vnútroštátne opatrenia do oblastí energetiky, klímy, mobility a všetkých ostatných súvisiacich oblastí, aby Európa mohla do polovice tohto storočia postupovať na ceste k dosiahnutiu klimatickej neutrality,“ vyzval podpredseda EK.

Cieľ: klimatická neutralita na všetkých úrovniach

Ako Európska komisia nedávno (v novembri 2018) zdôraznila vo svojom oznámení „Čistá planéta pre všetkých“, energetická transformácia si vyžaduje komplexnú hospodársku a spoločenskú transformáciu všetkých odvetví hospodárstva a spoločnosti tak, aby sa do roku 2050 uskutočnil prechod ku klimatickej neutrálnosti. Podľa Komisie Energetická únia posúva Európu na správnu cestu, ktorá jej umožní stať sa prosperujúcim, moderným, konkurencieschopným a klimaticky neutrálnym hospodárstvom.

Súčasná Európska komisia zaviedla pre energetickú úniu úplne nový legislatívny rámec. Ten v aktualizovanej forme umožňuje EÚ udržať si vedúce postavenie, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy. Je to vďaka tomu, že sa zvýšila úroveň ambícií na rok 2030 vo viacerých odvetviach súvisiacich s energetikou – počnúc zvýšenými cieľmi v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti až po ciele týkajúce sa emisií z osobných automobilov, dodávok a nákladných áut.

Okrem toho zaviedla EK súbor podporných opatrení na zabezpečenie hladkého prechodu európskeho priemyslu, regiónov a miest. Viacero cielených iniciatív má za cieľ zaručiť všetkým regiónom a občanom rovnaký prospech z energetickej transformácie. Jednou z nich je Európska aliancia pre batérie.

Batérie, Euratom a väčšinové hlasovanie o zdaňovaní energie

V súvislosti s posilnenou stratégiou pre priemyselnú politiku bolo európske odvetvie výroby batérií označené za strategický hodnotový reťazec pre EÚ. K správe o energetickej únii je pripojená samostatná správa o vykonávaní strategického akčného plánu pre batérie.

V druhom oznámení, ktoré uverejnili súčasne so správou o stave energetickej únie, sa vyzýva na posilnenie demokratickej zodpovednosti v rámci rozhodovacieho procesu na základe Zmluvy o Euratome. Európska komisia zriadi skupinu expertov na vysokej úrovni na posúdenie súčasného stavu vykonávania tejto zmluvy s cieľom zvážiť, „ako by sa na základe súčasnej zmluvy mohla zlepšiť jej demokratická zodpovednosť“. Komisia v tomto oznámení žiada Európsky parlament a Radu (ministrov), aby zvážili prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v oblasti zdaňovania energie. To by podľa Komisie mohlo prispieť k lepšiemu plneniu cieľov politiky EÚ v oblasti energetiky a klímy a naštartovať pokrok v tejto oblasti.

Anca Padurau, Lynn Rietdorf (Európska komisia)

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1