Kooperativa a VIG sú pilierom stability poisťovacieho sektora

Autor JF február 2017 -

Pôsobenie skupiny Vienna Insurance Group na Slovensku je úspešný príbeh. Vladimír Bakeš stojí na čele hneď dvoch poisťovní z jej portfólia – poisťovne Kooperativa a Komunálnej poisťovne.

Aká je v súčasnosti pozícia skupiny Vienna Insurance Group na slovenskom trhu? Môžete nám priblížiť jej štruktúru?

Skupina VIG je lídrom slovenského poistného trhu už niekoľko rokov, hoci sa menila jej vnútorná štruktúra. Koncom roka 2008 sa do skupiny začlenila Poisťovňa Slovenskej sporiteľne a v roku 2009 akcionári rozhodli o spojení Kontinuity a Komunálnej poisťovne. Fúzia tak podporila snahu o zefektívnenie a optimalizáciu všetkých procesov v skupine a existujúce backofficové predpoklady, ktoré boli vytvorené počas predchádzajúcich rokov.

Aká je v súčasnosti dynamika rozvoja VIG a jej dcérskych spoločností? Inými slovami, aké výsledky dosahujete a očakávate za tento rok?

K základným princípom skupiny VIG patrí, prirodzene, orientácia na výkon a efektívnosť. Pôsobíme v neustále sa meniacom prostredí. Aj vďaka interným zmenám a schopnosti prispôsobiť sa či predvídať dosahuje VIG Slovensko pod vedením poisťovne Kooperativa kontinuálne kvalitné hospodárske aj obchodné výsledky. Rok 2016 finišuje a naše očakávania sa zatiaľ napĺňajú.

Môžete ešte objasniť rozdiely medzi jednotlivými poisťovňami patriacimi do skupiny VIG na Slovensku?

Kooperativa je univerzálnou poisťovňou nielen z pohľadu produktového portfólia, ale aj cieľových skupín. Rozsahom krytia rizík a cenou vychádzame v ústrety občanom, malým a stredným podnikateľom, ale aj veľkým fabrikám.
Komunálna poisťovňa je orientovaná, ako už z názvu vyplýva, na komunálnu sféru. Úzko spolupracuje so Združením miest a obcí Slovenska. Súčasne však zabezpečuje aj poistnú ochranu občanom a podnikateľským subjektom. Vo svojom portfóliu ponúka širokú škálu poistných produktov šitých na mieru klientom podľa ich individuálnych potrieb a požiadaviek. V životnom, ako aj neživotnom poistení zaznamenáva Komunálna poisťovňa za posledné roky výrazné rastové tendencie, a to hlavne v poistení motorových vozidiel
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne je zameraná najmä na životné poistenie a má odlišnú organizáciu predaja ako Kooperativa a KPAS.
Pre všetky spoločnosti poisťovacej skupiny je dôležitá podpora a opora v skúsenostiach materskej spoločnosti a možnosť využívať best practice systém. Najlepšou spätnou väzbou pre naše snaženie je trh a záujem klientov.

Ako ste už uviedli, vaša skupina VIG je na Slovensku trhovým lídrom. Kde vidíte potenciál ďalšieho rastu a čo považujete za svoje hlavné úlohy?

Kooperativa spolu s ostatnými poisťovňami skupiny VIG prešla počas 25 rokov dynamickým vývojom a rozvojom. V kontexte so zmenami v slovenskej spoločnosti, v legislatíve, v oblasti investícií a rozvoja technológií vnímam dnes našu poisťovňu ako zrelú spoločnosť s veľkým potenciálom pre ďalší rast.
Slovenský poistný trh, v porovnaní so západnou Európou, poskytuje ešte stále veľa príležitostí a našou úlohou je ich využiť – či už je to v systéme komunikácie s klientmi prostredníctvom technológií alebo v oblasti produktov respektíve služieb. Našim cieľom je stabilizovať odbytové cesty a štruktúry, prehĺbenie spolupráce s bankami a v reálnom čase reagovať na potreby klientov – občanov, podnikateľov, firiem.

Akú pozíciu majú slovenské dcéry VIG vo vnímaní vašich partnerov a centrály v rámci nadnárodnej skupiny? Ako sú hodnotené ich výsledky?

VIG Slovensko patrí tradične k spoľahlivým členom skupiny VIG s podielom na lokálnom trhu takmer 34 %. Pozitívne hodnotenie zo strany akcionárov a dozornej rady však považujem za zaväzujúce; každým rokom plnenie cieľov získava na váhe.

Otrasy finančného sektora pred pár rokmi priniesli aj nové, prísnejšie pravidlá, ktoré mali posilniť jeho stabilitu pre budúcnosť. Ako to vnímate a ako ste na tom v tomto smere?

Čo sa týka regulácie resp. zákonných podmienok, spĺňa poisťovňa Kooperativa všetky požiadavky a vykazuje Solvency ratio na úrovni 275 percent – čím dosahuje úroveň solventnosti na viac ako dvojnásobnej výške, ako je predpísané zákonom. Hodnota tohto dôležitého ukazovateľa je zárukou finančnej stability firmy nielen pre našich kolegov, ale predovšetkým pre klientov, obchodných partnerov, slovenskú verejnosť a všetkých, ktorí majú záujem o investovanie a spoluprácu s našou firmou.

Ako hodnotíte stav a vývoj poistného trhu na Slovensku? Čím je podľa vás ešte špecifický?

Rozdiel v podnikaní v poisťovníctve v zahraničí a na Slovensku už takmer nie je. Od začiatku roka fungujeme podľa smernice Solvency II. Jej transponovanie bolo zmysluplné; systematicky kontrolujeme naše finančné zdravie. Pre niektoré poisťovne to bol náročný proces, ale tie, čo obozretne hospodária s finančnými prostriedkami svojimi i zverenými od klientov, boli na Solvency II dobre pripravené.
Slovenský trh bol so zavedením Solvency II hodnotený veľmi pozitívne – medzi slovenskými poisťovňami sa nenašla žiadna, ktorá by mala s adaptáciou nejaké problémy. Z hľadiska rozvoja sektora a kvality produktov a služieb je v zásade všetko v poriadku. Problémom sú však v niektorých produktoch nízke ceny poistenia.

Slováci sa zatiaľ nepoisťujú v takej miere, ako to vidíme v západnej Európe. Čo by ste chceli naučiť slovenského klienta?

Rezervy identifikujem najmä v systéme finančného vzdelávania. V súčasnosti na základných školách síce prebieha výučba finančnej gramotnosti, ale veľká väčšina obyvateľov v produktívnom veku nemá potrebné vedomosti o poistení a jeho význame. Hoci nerád, ale musím konštatovať, že poisťovníctvo je verejnosťou vnímané dosť negatívne, respektíve ako nutné zlo. Som však optimista a verím v zmenu.
Treba jednoducho stále vysvetľovať základ poistenia, jeho solidárny princíp. Je potrebné priblížiť sa klientom otvorenou komunikáciou a osvetou. Slovenské poisťovníctvo má pred sebou ešte minimálne 15 – 20 rokov nadštandardného dynamického rastu, potrebuje transparentné podmienky a vzdelaných klientov i profesionálnych zamestnancov.

Aký je váš vzťah, ako osoby, k poisťovaciemu sektoru? Čo vám dáva práca v ňom?

V poisťovníctve pôsobím 16 rokov a tento biznis je pre mňa stále rovnakou výzvou ako na začiatku. Z tých zhruba 15 oblastí, ktorým sa poisťovníctvo v rámci vnútornej štruktúry venuje, som počas mojej kariéry kompetenčne riadil už asi všetky. Blízke sú mi témy vzniku a vývoja životných a neživotných produktov, oblasť obchodu, personalistika alebo likvidácia poistných udalostí, IT, ako aj prevádzky poistenia.
Manažoval som viacero závažných zmien prostredníctvom projektového riadenia. Som skôr extrovert, takže prirodzene inklinujem k oblastiam, ktoré sú postavené na vzťahoch a kontaktoch s ľuďmi. Teší ma práca s klientmi, mojimi kolegami, baví ma prijímať nové informácie, výzvy, analyzovať ich a hľadať riešenia.

Pripravil JF

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1