Finančná kultúra a inteligencia je pre človeka tretie Q – vedľa IQ a EQ

Autor PRServis jún 2019 -
Finančná kultúra a inteligencia je pre človeka tretie Q – vedľa IQ a EQ Pixabay

Súkromný sektor pripravuje ďalší projekt na zlepšenie finančnej gramotnosti. Pretože vzdelávací systém by mal podporovať kritické myslenie vo všetkých oblastiach života  vrátane tej finančnej.

Krajiny bez finančnej kultúry stagnujú, varuje Nadácia Slovenskej sporiteľne, ktorá prichádza s rozvinutým programom finančného vzdelávania pre školy. Na 25 slovenských školách v septembri štartuje pilotný program FinQ na zlepšenie finančnej kultúry.

Cieľom je najmä rozvoj kritického myslenia, aby mladí ľudia dokázali prijímať správne rozhodnutia aj vo finančnej oblasti. Ide o prvý vlastný vzdelávací program nadácie v kontexte zlepšenia celkovej finančnej kultúry u žiakov základných a stredných škôl.

Jeho vznik podnietili samotné školy. Pociťujú potrebu reagovať na stagnujúcu úroveň finančnej kultúry u mladých, čo môže v ich dospelom živote vyústiť do nesprávnych rozhodnutí, ktoré negatívne ovplyvnia kvalitu ich života.

Inovatívny prístup s metodickou podporou

„Naším programom FinQ chceme zásadne prispieť k rozvoju finančnej gramotnosti a finančnej kultúry nielen detí a mládeže, ale aj ich pedagógov, rodičov i širšej populácie,“ uviedol Štefan Máj, predseda správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne. „ Program poskytuje inovatívny komplexný prístup, prináša pre pedagógov ucelenú kvalitnú metodickú podporu, ktorá prispieva k rozvoju praktických kompetencií, tak potrebných pre život v 21. storočí“.

Program FinQ vychádza z odbornej Diferenčnej analýzy stavu finančného vzdelávania v Slovenskej republike. Z nej vyplýva, že finančné vzdelávanie na Slovensku je nedostatočné a u žiakov je nízka miera angažovanosti a potreby rozvíjať finančnú kultúru. Zároveň u nich absentuje rozvoj kritického a systémového myslenia a sociálnych kompetencií, ktoré by viedli k vyššej miere ich zapojenia v danej téme.

Na druhej strane, analýza hovorí, že učiteľom chýba metodika, ako aj kontinuálne vzdelávanie. Pedagógovia nemajú k dispozícii ani ucelenú banku metodických listov a úloh. Program FinQ sa preto zameral primárne na tieto oblasti a prichádza s flexibilnými modulmi vzdelávania, nástrojmi a celým súborom kvalitatívne nových didaktických pomôcok, ktoré pomôžu učiteľom osvojiť si zručnosti, rozvíjať finančnú kultúru u žiakov.

Rozvíjanie ekonomicko-sociálneho vedomia mladej generácie

Program FinQ je aj o diagnostikovaní a rozvíjaní žitého prítomného vzťahu žiačok a žiakov k ekonomickým a sociálnym otázkam, nielen v ich prítomnosti, ale aj minulosti. V širšom chápaní je súčasťou rozvíjania ich ekonomicko-sociálneho vedomia. Z uvedeného vyplýva, že tento program nechápe finančnú gramotnosť len v užšom slova zmysle tak, ako je to bežné,“ zdôraznil Doc. Paedr. Viliam Kratochvíl, PhD., odborný garant programu FinQ.

Pri tvorbe koncepcie programu vychádzali autori z filozofie založenej na troch kvocientoch: schopnosť človeka poznávať a rozumieť prejavom okolia vyjadrujú inteligenčný a emočný kvocient, schopnosť využívať kritické myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť finančnú situáciu seba a spoločnosti predstavuje FinQ – kvocient finančnej kultúry.

Kvocient FinQ je podľa autorov programu potrebné neustále rozvíjať vo všetkých oblastiach života. Pochopenie informácií v širších kontextoch má umožniť mladým ľuďom prijímať správne rozhodnutia a po vstupe do reálneho života robiť zodpovedné kroky vo finančnej oblasti.

IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život

Na rozdiel od doterajších prístupov, medzinárodných – OECD – a národných – NŠFG – program FinQ je postavený na kognitívne odstupňovaných učebných problémoch v rozsahu A1 až B2, čo umožní žiačkam a žiakom rozvíjať  kritické myslenie ako súčasť ich finančnej kultúry,“ konštatuje Mgr. Darina De Jaegher, hlavná expertka programu FinQ. „Učebné problémy sú formulované tak, aby zodpovedali učebnému obsahu inovovaných štátnych vzdelávacích programov, to znamená, že nepresahujú ich rámec“ .

Projekt pilotného overovania programu FinQ odštartuje v septembri 2019 na 25 školách a bude sa najskôr týkať pedagógov. Riaditelia škôl a koordinátori finančnej gramotnosti sa mohli bližšie zoznámiť s obsahom programu počas osobitného metodického dňa.

Pilotná fáza bude prebiehať v dvoch etapách: v školskom roku 2019/2020 vzdelávaním pedagógov a vstupným testovaním žiačok a žiakov a v školskom roku 2020/2021 samotným pilotným overovaním vo vybraných  triedach na základných a stredných školách. Súčasťou FinQ je aj vzdelávací portál s metodickými a podpornými nástrojmi.

PRServis

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1