Novela zákona o registri partnerov verejného sektora odstraňuje šikanózne prvky

Autor TS júl 2019 -
Novela zákona o registri partnerov verejného sektora odstraňuje šikanózne prvky Pixabay

Novelou účinnou od 1. septembra postúpil register o level vyššie, niektoré nedostatky však pretrvávajú. Napríklad sa nemožno odvolať proti rozhodnutiu o výmaze.

Zákon o registri partnerov verejného sektora je užitočný predpis, ktorý vniesol do obchodov so štátom transparentnosť. Počas svojho krátkeho života však trpel viacerými nedostatkami.

Tieto nedostatky spočívali nielen v množstve chýb vyplývajúcich z legislatívnej nedôslednosti, ale mali aj hlbší rozmer. Zákon totiž zasiahol podstatne širšiu škálu subjektov a právnych vzťahov, ako sa pôvodne zamýšľalo.

Veľké spoločnosti zapisovali priveľa manažérov

Nemenej významným problémom bola skutočnosť, že tvorcovia zákona pri jeho tvorbe nebrali do úvahy špecifiká renomovaných zahraničných spoločností, ktoré museli do registra zapísať desiatky až stovky svojich manažérov, fyzických osôb, a proti ich vôli zverejniť údaje o ich trvalom pobyte.

Za zmienku stojí nešťastne naplánovaná technická údržba serverov Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), ktorá 31. decembra 2018 znemožnila oprávneným osobám odoslať na súd oznámenia o overení identifikácie konečných užívateľov výhod a splniť tak svoju zákonnú povinnosť.

Novela zachováva pozitíva

Parlament s účinnosťou od 1. septembra 2019 schválil novelu zákona o registri partnerov verejného sektora a priniesol tak svetielko nádeje nápravy týchto chýb, ktoré v praxi kazili dojem z inak veľmi prospešného a potrebného právneho predpisu.

JUDr. Ján Azud, partner advokátskej kancelárie Ružička and Partners k schválenému zneniu novely zákona uvádza: „V prvom rade je veľmi dobré, že novela neokliešťuje pozitívne účinky zákona a existujúce nástroje na zabezpečenie maximálnej transparentnosti obchodovania so štátom. Novela zároveň prináša niekoľko veľmi užitočných zmien, ktoré ocenia tak podnikatelia, ako aj oprávnené osoby.“

Medzi tieto zmeny patrí aj zúženie okruhu pôsobnosti zákona. To sa prejaví napríklad v tom, že povinnosť registrácie po novom nebudú mať podniky odoberajúce energie vo veľkom množstve. Keďže odber energií sa spravidla uskutočňuje v rámci bežného obchodného styku, povinnosť registrácie sa v tomto prípade míňala účelu zákona.

Povinnosť registrácie nebudú mať ani verejné podniky, banky, poisťovne a niektoré finančné inštitúcie, ktorých registrácia bola vzhľadom na ich postavenie zbytočná. Tešiť sa môžu aj veľké zahraničné firmy – emitenti cenných papierov – ktoré budú môcť výrazne zredukovať počet zapísaných osôb.

Zákon myslí aj na ochranu osobných údajov, keďže za určitých podmienok bude umožnené namiesto údajov o trvalom pobyte fyzickej osoby zapísať údaj o sídle spoločnosti.

Dobrovoľné overenie a následky výmazu

Oprávneným osobám uľahčí prácu zavedenie tzv. dobrovoľného overenia identifikácie, ktoré spočíva v tom, že oprávnené osoby budú môcť vykonať overenie identifikácie konečných užívateľov výhod aj mimo zákonom povinne stanovených udalostí.

Novela zákona operatívnym spôsobom rieši aj medzery zákona, ktoré vyšli najavo v aplikačnej praxi súdu a ktoré sa snažili využiť subjekty, voči ktorým sa viedlo konanie o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri. Po novom zákon výslovne uvádza, že ak v priebehu konania o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod dôjde k výmazu partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby, súd toto konanie dokončí.

„Veľmi podstatná je tiež skutočnosť, že v prípade výmazu spoločnosti sa táto spoločnosť nebude môcť nasledujúce dva roky do registra znova zapísať. To bude firmy motivovať odhaľovať svoje skutočné vlastnícke pozadie ešte viac ako vysoké finančné pokuty,“ dodáva Ján Azud.

Negatívom je nemožnosť odvolania

Napriek pozitívnemu hodnoteniu novely naďalej existuje priestor na precizovanie zákona, a to najmä v jeho procesnej časti.

JUDr. Ivan Šafranko, advokát kancelárie Ružička and Partners uvádza: „Ministerstvo spravodlivosti SR pri tvorbe novely zákona z nepochopiteľných príčin odignorovalo návrh Slovenskej advokátskej komory a ďalších subjektov na zavedenie možnosti podať odvolanie proti rozhodnutiu súdu o výmaze subjektu z registra. Partner verejného sektora tak v súčasnosti nemá možnosť brániť svoje práva v rámci dvojinštančného konania. Zastávame názor, že takýto stav popiera ústavné princípy a medzinárodné dohovory zaručujúce spravodlivý súdny proces.“

TS

Súvisiace články:

Register partnerov verejného sektora – nástroj transparentnosti

Pravidlo o konečnom užívateľovi výhod v novele o praní peňazí má logickú chybu

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1