Máte bazén a nemáte slnečné kolektory? Chyba!

Autor Paper Life august 2019 -
Inštalácia v Budapešti Inštalácia v Budapešti ThermoSolar

Slnko vás okúpe zadarmo: Bazény sú vďačným objektom na inštaláciu solárneho ohrevu.

V klimatických podmienkach Slovenska je prevádzkovanie veľkých rodinných bazénov tak trochu prepychom. Predovšetkým tých, ktoré nemajú vyhrievanie slnečnými kolektormi, ktoré by ich prevádzku urobili ekonomicky zmysluplnou.

Postupujúce globálne otepľovane a relatívne zlacňovanie slnečných kolektorov však postupne menia pohľad na rodinné bazény, predovšetkým tam, kde ich častejšie využívajú početnejšie rodiny.

Pre tých, ktorí zvažujú využitie slnečnej energie, ktorá je zadarmo, je tu zjednodušená rada. Exteriérový bazén by mal mať plochu slnečných kolektorov na úrovni cca 50% z plochy bazéna, interiérový na úrovni 80 až 100%.

Kolektory ohrejú vodu a predĺžia sezónu

„Bazény sú mimoriadne vďačným objektom na inštaláciu solárneho ohrevu. Aby sa dosiahla prijateľná teplota vody na kúpanie, je zvyčajne potrebné vonkajšie bazény v našich podmienkach ohrievať aj v lete,“ informuje Alfréd Gottas, riaditeľ spoločnosti ThermoSolar Žiar, s. r. o.

Slnečné kolektory podľa neho výrazne zvýšia teplotu vody a predĺžia kúpaciu sezónu. Ak je bazén vo vnútri budovy, tak väčšinou nemá priame tepelné zisky zo slnka a je potrebné dodať mu všetku energiu na ohrev vody.

„Bazény pri rodinných domoch a v nich pribúdajú a nie všetci majitelia si uvedomujú, že okrem náročnej vstupnej investície je bazén aj trvalým žrútom energie. Náklady na ich prevádzku, hlavne na ohrev vody vo výške 1 000 až 1 500 € ročne nie sú ničím výnimočným,“ pripomína A. Gottas.

Z ekonomického, ale aj z technického hľadiska sú preto bazény veľmi vhodné pre solárny ohrev.

„Pri kombinácii kolektorov a zakrývania bazénov fóliou či prekrytím sa môže kúpacia sezóna predĺžiť na obdobie od konca apríla do októbra,“ vysvetľuje A. Gottas.

Ideálna je južná orientácia

Pri interiérových bazénoch má opodstatnenie aj použitie vákuových kolektorov. Kolektory sa odporúčajú montovať na strechu orientovanú južným smerom.

„Pri odchýlkach od juhu o ± 45° nie je nutné robiť korekciu plochy kolektorov, pri väčších odchýlkach odporúčame mierne zväčšiť ich počet,“ radí šéf ThermoSolaru.

Orientácia kolektorov na juhozápad je pritom výhodnejšia ako orientácia na juhovýchod. Sklon kolektorov je v praxi obvykle rovnaký ako sklon strechy.

A zasa otázka korekcie: „V rozsahu sklonu strechy 35° až 50° nie je plochu kolektorov potrebné korigovať. Pre celoročné využitie je optimálny sklon 45° až 50°, pre prevažne letné použitie 30°, pre prevažne zimné použitie 60°,“ vymenúva A. Gottas.

Príprava teplej vody

V slovenských podmienkach sa slnečné kolektory najčastejšie používajú na prípravu teplej vody. Iba menšia časť inštalácií slúži aj na podporu vykurovania a na ohrev vody v bazénoch. Vo svete sú časté aj aplikácie na výrobu priemyselného tepla do 100°C.

Na prípravu teplej vody treba pre 4 – 5-člennú rodinu inštalovať cca 5 m2 kolektorovej plochy. V prípade podpory vykurovania, alebo ohrevu bazénu je, samozrejme, potrebná väčšia plocha, ktorú je potrebné určiť výpočtom na základe energetickej bilancie.

„Kolektory môžu zohriať vodu aj na veľmi vysokú teplotu, ale to už nie je potrebné ani zmysluplné. Teplá voda sa zvyčajne ohrieva na 55 – 65 °C,“ hovorí A. Gottas.

Dôležitý je fakt, že čím vyššia je požadovaná teplota, tým je nižšia účinnosť a energetická výťažnosť kolektorov. Nezanedbateľné je aj to, že pri teplotách nad 60 °C sa zvyšuje tvorba vodného kameňa.

Pre spoľahlivú a dlhodobú činnosť solárneho systému je podľa zástupcu slovenského výrobcu nutné používať uzavretý solárny systém s nepriamym ohrevom. V kolektore musí byť nemrznúca teplonosná kvapalina umožňujúca celoročné využitie systému.

Iba malý vplyv na prostredie

Priame alebo nepriame využívanie slnečného žiarenia nemá takmer žiadne negatívne dopady na životné prostredie a zdravie človeka.

Výroba slnečných termických kolektorov je síce spojená so spotrebou energie, avšak kvalitný slnečný kolektor vyprodukuje, podľa dostupných údajov, za 18 až 24 mesiacov toľko energie, koľko bolo nutné vynaložiť na výrobu potrebných komponentov a inštaláciu systému.

Záujemcovia o tento druh energie na Slovensku môžu využiť poukážky, ktoré im ušetria až 50% nákladov na celý systém. Tieto poukážky poskytuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) na vybrané obnoviteľné zdroje energií (OZE) v rámci Národného projektu Zelená domácnostiam II.

Ekonomická návratnosť solárneho systému sa s uvedenou podporou dostáva pod 9 rokov. Pri uvažovanej životnosti až 40 rokov to znamená, že väčšiu časť teplej vody bude mať spotrebiteľ celé desaťročia zadarmo.

Prepojenie s vykurovaním

Častou otázkou je, či sa dá slnečnými kolektormi vykurovať. Odpoveď nie je jednoduchá. Treba mať na zreteli časový nesúlad medzi prísunom energie zo slnka a potrebou tepla na vykurovanie.

Technicky je síce možné realizovať vykurovanie objektu slnečnými kolektormi, ale ekonomická zmysluplnosť takéhoto riešenia je prinajmenšom otázna. Korektnejšie je hovoriť o podpore vykurovania, najmä v prípade, ak má objekt veľmi dobré tepelnotechnické parametre a nízkoteplotný vykurovací systém – teda stenové, podlahové, teplovzdušné alebo výrazne predimenzované konvekčné vykurovanie.

Najjednoduchším a najlacnejším riešením je predohrev spiatočky pred jej vstupom do kotla alebo rozdeľovača. Citeľný prínos kolektorov pre vykurovanie však nezabezpečia len tri či štyri kolektory. Ich vyšší počet potom so sebou prináša potrebu zmysluplne riešiť otázku racionálneho využitia letných tepelných ziskov – opäť napríklad letným ohrevom vonkajšieho bazéna.

Paper Life

RD SR

Partneri