Autorské právo na internete a nové pravidlá EÚ

Autor Martin Šenkovič október 2019 -
Autorské právo na internete a nové pravidlá EÚ Pixabay

Obsah na online platformách je nutné opätovne preveriť, aby ste sa vyhli budúcej zodpovednosti.

Kreatívnej práci bude v budúcnosti poskytnutá silnejšia právna ochrana v digitálnom prostredí. V súčasnosti je na online platformách často zverejňovaný obsah bez súhlasu autora, ako aj bez primeranej odmeny tomuto autorovi. Aj napriek týmto okolnostiam sa autorské diela naďalej používajú.

Európska únia chce v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu vybudovať a zabezpečiť európsky systém na ochranu autorského práva. Doterajšia právna úprava je pomerne zastaralá, roztrieštená a nereflektuje súčasné požiadavky na digitálnom trhu.

Preto vzhľadom na cieľ zjednotenia a zmodernizovania jednotného digitálneho trhu EÚ prijala dňa 17. apríla 2019 novú smernicu (EU 2019/790) o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu.

Na základe tejto smernice budú autorom samozrejme priznané aj nové práva a už existujúce práva budú upravené precíznejšie, a to najmä v zmysle lepšieho presadenia práv už pri uzatvorených dohodách (licenčných zmluvách).

Autorské dielo bude môcť byť použité aj bez súhlasu autora výnimočne, najmä keď ide o použitie prostredníctvom individuálnych užívateľov, ktorí dielo použijú na súkromné (t. j. nie na komerčné) účely. Táto výnimka taktiež platí pre citácie, kritiku, zhrnutia, karikatúru, paródie alebo aj pre tzv. GIFs a mémy.

Mgr. Martin Šenkovič, LL.M.

SENKOVIC LAW OFFICE

(Prevzaté z odborného newsletra Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Právo & Dane)

Partneri