Vláda urýchľuje výber koncesionára pre bratislavské letisko

Autor JF január 2020 -
Vláda urýchľuje výber koncesionára pre bratislavské letisko BTS

Ministerstvo dopravy informovalo o pokračovaní prípravy verejného obstarávania; znovu budú oslovení záujemcovia z roku 2014 a ďalší majú možnosť pristúpiť.

Vláda v decembri vzala na vedomie rezortný materiál Informácia o aktuálnom stave projektu Výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS).

Dlhodobý rozvoj

Podľa materiálu, v rámci Koncesnej stratégie Projektu je cieľom MDV SR zadefinovať najlepšiu štruktúru a podmienky pri zapojení strategického partnera, ktorý by mal zabezpečiť dlhodobý a udržateľný rozvoj BTS.

Sekundárnym cieľom je zabezpečenie nevyhnutných investícií do infraštruktúry letiska a aktívne riešenie súčasného úverového zaťaženia.

Po technickej stránke je BTS plne funkčné letisko s existujúcou infraštruktúrou, zdôrazňuje rezort. V ďalšom texte citujeme pasáže z vládnych materiálov.

Kritériá pre uchádzačov

Pracovný tím odporučil obstaranie koncesie BTS formou súťažného dialógu, a to najmä z dôvodu zložitosti projektu. Do neho sa budú môcť zapojiť uchádzači, ktorí splnia minimálne kritéria účasti.

Tie sú v dokumentácii pre verejné obstarávanie nastavené tak, aby sa v súťaži zúčastnili uchádzači, ktorí preukážu dostatočné skúsenosti s prevádzkou medzinárodných letísk. Predpokladá sa použitie finančných kritérií ako minimálny dosahovaný obrat, minimálna výška vlastného imania a preukázanie dostatočnej likvidity.

Pri technických požiadavkách sa bude od uchádzačov požadovať preukázanie skúsenosti s prevádzkou medzinárodného letiska od určitého objemu prepravy, ako aj skúsenosti s financovaním resp. s PPP projektmi.

Zároveň bude verejné obstarávanie (VO) požadovať, aby súčasťou projektového tímu za uchádzača boli osoby, ktoré budú mať relevantné skúsenosti s prevádzkou letísk.

Doterajší záujemcovia

Na základe transakčnej aktivity operátorov letísk v poslednom období je možné predpokladať záujem tretích strán o získanie koncesie na prevádzku BTS. Tabuľka obsahuje zoznam investorov, ktorí boli oslovení v rámci prieskumu trhu a boli zároveň súčasťou pôvodnej štúdie uskutočniteľnosti z 2014. Univerzum potenciálnych záujemcov však nemusí byť limitované len na spoločnosti uvedené nižšie.

tabuľka letisko

Stav letiska je dobrý

Analýza aktuálneho finančného a technického stavu spoločnosti BTS neindikuje závažné zistenia, ktoré by tvorili prekážku pri realizácii koncesnej stratégie. Letisku sa darí zlepšovať finančnú situáciu hlavne v dôsledku zvýšeného dopytu po službách.

Prevádzkové ukazovatele v roku 2019 na úrovni 2,3 mil. cestujúcich a 20,5 tis. ton leteckého nákladu držia výkonnostný potenciál z roku 2018.

Letisko priebežne realizuje rekonštrukciu najzaťaženejších plôch vzletových a pristávacích dráh, rolovacích ako aj pojazdných dráh, čím sa životnosť dráhového systému predĺži na obdobie nasledujúcich 15 rokov.

V roku 2018 spoločnosť BTS realizovala investície do zvýšenia technického a bezpečnostného štandardu letiska. Kapacita dráhového systému ako aj terminálov postačuje aktuálnemu aj prognózovanému pohybu lietadiel a počtu cestujúcich podľa koncesného modelu.

Riziká a úvery

Úverové zaťaženie letiska je stále vysoké, no manažmentu spoločnosti BTS sa podarilo dohodnúť refinancovanie klubového úveru s výhodnou úrokovou mierou, tak aby bol finančný plán spoločnosti v nasledujúcom období udržateľný.

Vážne riziká, ktoré majú zásadný vplyv na realizáciu projektu identifikovala právna, legislatívna a regulačná due diligence spoločnosti BTS. Analýza poukazuje najmä na nedostatočnú legislatívnu úpravu pre možnosť implementácie koncesnej stratégie, ako aj možnosť zveriť prioritný infraštruktúrny majetok do nájmu koncesionárovi.

Identifikácia významných rizík vychádza zo Správy o právnom audite Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) formou právnej, legislatívnej a regulačnej due diligence zo dňa 19. júla 2019.

Vykonaná analýza ďalej identifikovala, že časť letiskovej infraštruktúry prioritného infraštruktúrneho majetku (PIM) nie je vo výlučnom vlastníctve BTS alebo štátu. Zákonný rámec však stanovuje, že pozemky pod strategickou infraštruktúrou v zmysle § 2 ods. 1 Zákona o letiskových spoločnostiach musia byť len vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve letiskovej spoločnosti.

Dotvoriť právne rámce

Uvedená súčasná situácia predstavuje nesúlad so znením zákona, a preto je potrebné tento stav čo najskôr napraviť.

Vo vzťahu k tzv. inštitucionálnej koncesii formou PPP projektu, plánovaného na obdobie 30 rokov, je vhodné zákonne upraviť základný rámec pre prevádzkovanie verejného letiska prostredníctvom koncesionára, zákonne definovať úlohy BTS ako letiskovej spoločnosti v rámci koncesie, vymedziť aspoň základný rámec nakladania s majetkom BTS, vrátane PIM, ako s koncesným majetkom.

História a postup obstarávania

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 189 zo dňa 16. marca 2011 stanovilo úlohu Ministerstvu dopravy a výstavby SR zabezpečiť rozvoj BTS formou udelenia koncesie strategickému partnerovi na základe medzinárodného tendra. V roku 2013 vybralo MDV SR na základe verejného obstarávania poradcu pre projekt výberu, spoločnosti Deloitte Advisory, s. r. o., a Sullivan & Worcester LLP. Tie potom vypracovali a v roku 2014 odovzdali Koncesnú stratégiu Projektu.

Koncesná stratégia Projektu bola v roku 2018 upravená a doplnená o aktuálne zmeny podľa metodických pokynov Ministerstva financií SR, ako aj o informácie o prevádzkovom a finančnom postavení BTS a vláda ju schválila uznesením č. 594 zo dňa 19. decembra 2018.

Po eliminácii rizík zistených v analýze due diligence spoločnosti BTS, bude projekt Výber koncesionára na prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s., pokračovať v zmysle uznesenia vlády SR č. 594/2018 zo dňa 19. decembra 2018.

Vláda potom vzala na vedomie informáciu o aktuálnom stave uvedeného projektu výberu 18. decembra 2019.

Minister dopravy Árpád Érsek sa následne pre TASR vyjadril, že verí, že procesne pripraviť výber koncesionára pre bratislavské letisko sa podarí do parlamentných volieb (29. februára 2020 – pozn. red.).

JF

Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24400/1

 

štatistika 2019 

Partneri