Cleantechsummit v Košiciach predstavil inovácie pre energetiku a služby budúcnosti

Autor JF január 2020 -
Cleantechsummit v Košiciach predstavil inovácie pre energetiku a služby budúcnosti Pixabay

Podľa organizátorov konferencie je energetická samostatnosť kľúčovým cieľom pri dosahovaní ekonomickej prosperity a lepšej ekológie.

Košice hostili konferenciu Cleantechsummit, na ktorej slovenskí a zahraniční odborníci diskutovali o inovatívnych energetických technológiách a službách budúcnosti v súčasnosti.

„Veľmi nás teší, že môžeme v našom regióne hostiť aj také podujatie, akým je konferencia Cleantechsummit. Každý príval poznatkov a informácií totiž predstavuje nový impulz nielen pre mesto, ale aj pre celý košický región,“ povedal o podujatí Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Inovácie pre efektivitu

Cleantechsummit bola prvou konferenciou z dielne Techsummit Events mimo Bratislavy. Štyri diskusné panely pokrývali ťažiskové okruhy tém. Prvý z nich sa venoval inovatívnym energetickým službám; išlo o efektívnosť a prínos technologických riešení, ktorý sa prejavuje v podobe merateľných výsledkov.

„Technologické riešenia môžeme za efektívne považovať vtedy, ak sú efektívnymi aj z nákladového hľadiska. Vtedy budú totiž zohľadnení nielen aktívni konzumenti, ale aj obyvatelia s nízkymi príjmami,“ vysvetlil Andrij Kyrčiv, výkonný riaditeľ združenia energeticky efektívnych miest Ukrajiny.

„Efektivita sa tak prejaví hneď vo viacerých rovinách – ekonomickej, ekologickej, ale aj sociálnej, keďže usporenou energiou a zníženými personálnymi nákladmi dokážeme bojovať aj proti energetickej chudobe,“ dodal.

Lokálne programy a zdroje

Na možnosti a význam využitia zelenej energie sa sústredil panel zameraný na lokálne energetické trhy. Cieľom diskusií bolo určenie možností zameraných na podporu lokálnych zdrojov, znižovanie uhlíkovej stopy či dosiahnutie energetickej sebestačnosti v praxi vďaka inováciám.

O tejto téme príde rozprávala aj Miranda Janse, riaditeľka nadácie Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA). Táto nadácia spravuje rozsiahly inovačný program pre miestne letisko v Rotterdame; jej cieľom je "zavádzať inovácie pre letecký priemysel v súlade s princípmi udržateľnosti a aj takto prispieť k regionálnemu hospodárskemu rozvoju."

OZE v sieti

Obsahom tretieho diskusného panela boli opatrenia pre zapojenie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Ide o vymedzenie technických inovácií, ktoré budú v energetike dominovať v budúcich rokoch, ale aj o stanovenie potreby legislatívnych zmien. Tie by mali odstraňovať existujúce prekážky zapojenia OZE do siete.

„Prirodzeným záujmom každého energetického distribútora je mať čo najviac užívateľov pripojených do sústavy. Z tohto pohľadu aj my ako distribučná spoločnosť rozhodne vítame udržateľný rozvoj decentralizovanej výroby elektrickej energie,“ uviedol Branislav Sušila, vedúci regulačného manažmentu v Skupine VSE Holding.

Energia a mobilita

Témou posledného, štvrtého diskusného panela boli ICT a B2B riešenia pre smart a udržateľnú mobilitu v mestách. Diskutovalo sa o tom, akú úlohu zohrávajú v tejto téme samosprávy, predovšetkým VÚC, a akým spôsobom môžu podporiť B2B riešenia či rovnocenný prístup k energiám.

„Nízkoemisná doprava v podobe elektromobility je považovaná za mobilitu 21. storočia. Tá sa však spája s množstvom bariér a nedostatkov, ktoré ľuďom bránia v jej efektívnom využívaní,“ pripomenul Ján Dzurdženík z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja v Košiciach.

„Aby sme ich odstránili, potrebujeme pracovať na efektívnom využívaní inovácií a čistej energie. Nemôžeme predsa od ľudí chcieť, aby využívali elektromobily, ak nemáme v dostatočnej miere vybudovanú infraštruktúru na ich dobíjanie,“ povedal.

Z teórie do praxe

Podľa organizátorov podujatia je energetická samostatnosť kľúčovým cieľom nielen pri dosahovaní ekonomickej, ale aj ekologickej prosperity. Aby však spoločnosť plne pocítila jej význam, musí sa z teoretickej roviny preniesť do praxe.

„Jednou z možností dosahovania ekologickej samostatnosti je naučiť sa zodpovedne rozhodovať v oblasti energetiky. Dôležité je vytvoriť prostredie vhodné na zmenu, také, kde bude možné efektívne využívať obnoviteľné zdroje a zelenú energiu či zavádzať inovatívne energetické riešenia,“ zdôraznil Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá Cleantechsummit organizuje.

„Takto vieme rozvíjať ekonomický potenciál regiónov a zároveň dosahovať ich energetickú samostatnosť tým, že docielime nielen flexibilitu energetického trhu, ale aj jeho nákladovú efektivitu pre všetkých jeho aktérov,“ vysvetlil.

JF / TS

ts 2

Partneri