V rukách zahraničných vlastníkov je 95 % základného imania bánk na Slovensku

Autor ŠB jún 2020 -

Za rok sa celkový podiel zahraničného kapitálu v bankách pôsobiacich na slovenskom trhu mierne zvýšil. Pozrite sa, z ktorých krajín prichádza.

Podiel tuzemského základného imania (ZI) na celkovom upísanom základnom imaní bánk sa medziročne mierne znížil, a to z hodnoty 5,05 % k 31. 3. 2019 na 5,00 % k 31. 3. 2020. Uvádza to Národná banka Slovenska vo svojom Štatistickom bulletine, ktorý bilancuje 1. štvrťrok 2020.

Z 27 tuzemských úverových inštitúcií bolo v 8 subjektoch ku koncu prvého štvrťroka súčasťou štruktúry upísaného základného imania aj tuzemské základné imanie, pričom dve banky (ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s., a Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.) pôsobia so 100-percentným podielom tuzemského kapitálu.

Podiel zahraničného základného imania na celkovom upísanom ZI tuzemských bánk teda medziročne mierne vzrástol na úroveň 95,00 %. Rast podielu o 0,05 bodu bol v absolútnom vyjadrení o 32,68 mil. EUR a pri zohľadnení absolútneho rastu súhrnného objemu ZI – o 0,91 %.

Najväčší príspevok na tomto náraste, podobne ako na podiele samotnom, mal kapitál z Českej republiky. K 31. 3. 2020 sa oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka jeho podiel na celkovom zahraničnom základnom imaní bánk v SR zvýšil z 54,56 % na 54,83 % (nárast o 27,64 mil. €). Posilnil sa predovšetkým v rámci skupiny pobočiek zahraničných bánk.

Podiel krajín na zahraničnom ZI bánk na Slovensku

graf bankyStav k 31. 3. 2020

Skupina tzv. ostatných krajín v grafe predstavuje krajiny pôvodu, ktoré majú podiel na celkovom zahraničnom ZI bánk menší ako 1 %. Sú to Kanada, Holandsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia, USA, Francúzsko, Rumunsko, Srbsko a Švédsko.

Na Slovensku v rámci bankového sektora pôsobí 9 samostatných bánk, 14 pobočiek zahraničných bánk, tri stavebné sporiteľne a jedno úverové družstvo.

SK / ŠB

Zdroj: Štatistický bulletin, 1. štvrťrok 2020; Národná banka Slovenska 2020; file:///L:/BulletinMFS_032020.pdf

Partneri