J. Kmeť: O tom, kde sa bude stavať cesta či obchvat, nemôže rozhodovať adresa niekoho bydliska

Autor Ivan Rudolf júl 2020 -
Jaroslav Kmeť Jaroslav Kmeť MDV SR

Štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Jaroslav Kmeť má v agende železničnú, cestnú a leteckú dopravu, elektronické a poštové služby.

Jaroslav Kmeť sa za sto dní vo svojej funkcii stretol s desiatkami starostov a primátorov. „Na náš rezort sa doklope každý. Žiadna obec nie je natoľko neznáma a mesto príliš malé, aby som si ho dovolil odignorovať,“ uviedol. Vo funkcii navštívil 13 okresov v siedmich slovenských krajoch.

Na rezort dopravy a výstavby prišiel podľa svojich slov s cieľom prinášať konkrétne výsledky, otvorene a transparentne komunikovať, pričom sa riadi heslom „nerozhodovať od zeleného stola v Bratislave“.

Sto dní s koronakrízou

Počas prvých sto dní ovplyvnila prácu štátneho tajomníka najmä mimoriadna situácia spôsobená pandémiou Covid-19. V snahe zamedziť šíreniu ochorenia došlo k výraznému obmedzeniu vnútroštátnej i medzinárodnej dopravy.

„Koronakríza nám opäť pripomenula hraničné kontroly, Slovensko bolo v záujme zachovania bezpečnosti viac-menej izolované od zvyšného sveta. Chcem sa poďakovať všetkým obyvateľom za to, že boli trpezliví a rešpektovali bezpečnostné opatrenia,“ vyjadril sa štátny tajomník.

Aj vďaka postoju obyvateľov podľa neho dochádza k postupnému obnoveniu medzinárodnej železničnej, autobusovej a leteckej dopravy.

S tým, ako bolo počas pandémie potrebné riešiť konkrétne problémy a výzvy, štátny tajomník sa stretával so zástupcami autoškôl a taxislužieb a komunikoval ich požiadavky Úradu verejného zdravotníctva SR a Ústrednému krízovému štábu SR.

Rezort tiež prišiel s riešením mobilných poštových miest pre poštových doručovateľov, ktorí pracovali v lokalitách so zvýšeným rizikom šírenia koronavírusu. Spolu s ministrom dopravy a výstavby SR Andrejom Doležalom osobne podporili poštových doručovateľov v Krompachoch, ktorí vyplácali sociálne dávky v miestnej osade.

Komu postaviť novú cestu

Vďaka častým cestám po Slovensku a stretávaniu sa so zástupcami miest a obcí je štátny tajomník Jaroslav Kmeť vystavený problematike samospráv priamo v teréne. Mestá a obce najčastejšie volajú po výstavbe obchvatov, zlepšení dopravnej infraštruktúry a kvalitnejšej údržbe ciest a chodníkov.

Pri rozhodovaní o veľkých infraštruktúrnych projektoch spolupracuje ministerstvo aj s Útvarom hodnoty za peniaze. Cieľom je vytvoriť analyticky podloženú metodiku pre výber priorít a navrhnúť dlhodobý plán prípravy a výstavby.

O tom, kde a čo treba prioritne postaviť, nemôžu rozhodovať emócie alebo to, v akom meste býva predstaviteľ verejnej moci. Analýza nám jasne ukáže, kde je najnutnejšie vybudovať cestu alebo zlepšiť železničné spojenie,“ hovorí J. Kmeť.

Bezpečnosť na cestách

Samosprávy volajú aj po vyššej bezpečnosti na cestách. „Na Slovensku máme mnoho úsekov, kde sa opakujú dopravné nehody. Netreba čakať, kým sa stane najhoršie, na takomto úseku je dôležité vyhodnotiť bezpečnostné riziká a prísť s konkrétnym riešením,“ zdôrazňuje J. Kmeť. 

Ponúka konkrétne príklady: „Aj na základe aktivity ministerstva dopravy a výstavby sa konali testy drsnosti vozovky na moste pri obci Likavka a expertnou štúdiou sa vyhodnotí bezpečnosť križovatky vo Veľkom Krtíši.“

Bezpečnosť cestnej premávky označuje štátny tajomník za jednu zo svojich priorít. Od roku 2010 klesol ročný počet usmrtených osôb na slovenských cestách o sto, ale oproti iným európskym štátom máme stále čo doháňať.

Dostatočným vzdelávaním môžeme zvyšovať mieru bezpečnosti na cestách a predchádzať smrteľným zraneniam. Túto tému beriem veľmi vážne,“ uvádza J. Kmeť.

Slovenská republika sa vo februári 2020 pripojila k Štokholmskej deklarácii a zaviazala sa tým znížiť počty usmrtených a ťažko zranených osôb pri dopravných nehodách do roku 2030 o polovicu. Na tieto ciele nadväzuje pripravovaný Národný plán SR pre BECEP na roky 2021 – 2030.

Možnosti pre cyklistov

Medzi ďalšie priority štátneho tajomníka patrí rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky. Cyklodoprava bola podľa neho dlhodobo zaznávaná ako štandardný spôsob prepravy. Pritom napomáha k zlepšeniu kvality ovzdušia, šetreniu finančných prostriedkov, zlepšeniu zdravia, ale aj k celkovému odľahčeniu dopravy v mestách a obciach.

Nezanedbateľná je aj cykloturistika, ktorá prispieva k rozvoju cestovného ruchu na Slovensku.

„Rozhodol som sa založiť medzirezortnú pracovnú skupinu pre rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorej členmi sú všetky relevantné ministerstvá ako aj zástupcovia ZMOS, Únie miest Slovenska, SK 8 a občianskych združení zaoberajúcich s cyklistickou dopravou,“ informuje J. Kmeť.

„Za cieľ si kladie lepšie využívanie verejných zdrojov, ako aj zdrojov z EÚ pri výstavbe bezpečnej cyklistickej infraštruktúry,“ dodáva.

Štátny tajomník považuje pracovné skupiny za výborný nástroj, ako k určitej problematike prizvať všetky dotknuté strany a nájsť najefektívnejšie riešenia. Inicioval preto tiež založenie pracovnej skupiny pre autoškoly. Ďalšia takáto skupina bude mať v náplni spoluprácu v oblasti 5G, kde ponúkne priestor pre odbornú diskusiu a bude o. i. bojovať aj proti dezinformáciám.

Ivan Rudolf

(Autor je poradcom ministra dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu a hovorcom MDV SR)

Poklepanie plavnicaOtvorenie výstavby preložky cesty I/68 pri Plavnici, okres Stará Ľubovňa, 26. júna 2020. V strede minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Partneri