Ako darovať 2 %

Autor JF marec 2017 -

Daňovníci majú možnosť aj tento rok darovať 1, 2 alebo 3 % zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov.

Firma, ak nedarovala finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnená poukázať ňou určeným prijímateľom podiel zaplatenej dane len do výšky 1 %. Ak však v spomenutej výške poskytla za rok 2016 finančné prostriedky ako dar neziskovým organizáciám, je oprávnená poukázať až 2 % zaplatenej dane.

Právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane viacerým prijímateľom (jednému minimálne 8 €). Možnosť venovať svoje percentá patrí aj tým subjektom, ktoré si odložili podanie daňového priznania, a to v predĺženom termíne napr. do júna 2017.

Občan či živnostník je oprávnený poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % ním určenej neziskovke. Môže poukázať aj 3 %, ak v zdaňovacom období roku 2016 vykonával dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín. Je však povinný doložiť o tom písomné potvrdenie.

Daňovník – zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, predkladá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitnom tlačive v lehote do 2. 5. 2017. Fyzická osoba môže poukázať 2 resp. 3 % zaplatenej dane len jednému prijímateľovi, a to najmenej v sume 3 €.

Zoznam prijímateľov je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk.

JF

Partneri