Slovensko 2030 – krajina v top 20 na svete

Autor 16 signatárov september 2020 -
Slovensko 2030 – krajina v top 20 na svete Pixabay / Tereza Gurová

Ivan Mikloš, Elena Kohútiková, Pavol Šajgalík, Ľudovít Ódor, Miroslav Kiraľvarga, Štefan Rosina a ďalších 10 expertov predložili spoločne víziu vyspelého Slovenska.

Šestnásť expertov z oblastí vedy, makroekonómie a biznisu, združených v platforme iniciovanej Americkou obchodnou komorou (AmCham), vytvorilo predbežný návrh Vízie Slovenska 2030 a načrtli kľúčové faktory zrýchleného hospodárskeho rastu.

Predkladaný dokument je výstupom úvodných diskusií a predstavuje spoločný názor signatárov na maximálne využitie potenciálu našej krajiny v kontexte megatrendov.

Slovensko už raz dokázalo byť reformným lídrom. Naša krajina a jej obyvatelia potrebujú dlhodobú, zjednocujúcu a ambicióznu víziu s presahom volebného cyklu, rovnako ako sme ju mali pri našom integračnom úsilí.

Pomoc EÚ vo forme Next Generation EU: A recovery plan for Europe v kombinácii s ostatnými EÚ fondami predstavujú historickú a neopakovateľnú príležitosť ju aj naplniť.

Krízy spúšťajú a akcelerujú potrebné zmeny

Slovensko dosiahlo samostatnosť, členstvo v prestížnych medzinárodných zoskupeniach a životnú úroveň stredne bohatej krajiny.

Aktuálna štruktúra nášho hospodárstva, globálne megatrendy a kríza vyvolaná vírusom COVID-19 sa však stretávajú v dokonalej búrke ohrozujúcej našu prosperitu. Rastový model dvoch desaťročí svoj potenciál naplnil. Naša konvergencia s vyspelým svetom sa pozastavila a hrozba „pasce stredného príjmu“ sa stala reálnou.

Kedysi uznávaní pre reformy, posledné roky stagnujeme alebo klesáme v medzinárodných rebríčkoch pri porovnaní kvality vzdelávania, zdravotníctva, vymožiteľnosti práva či podnikateľského prostredia.

Starnúce obyvateľstvo, nové technológie, automatizácia, ohrozovanie a spochybňovanie demokracie ako efektívneho systému vlády, informačná vojna a klimatické zmeny menia svet okolo nás čoraz rýchlejšie. Po desaťročiach globalizácie a búraní obchodných bariér čelíme deglobalizácii a rastúcemu protekcionizmu.

Signatári týmto ponúkajú vláde svoje dlhoročné skúsenosti a kapacity na aktívnu spoluprácu pri formulovaní náročných cieľov a plánu na ich dosiahnutie.

Pracovný návrh vízie SLOVENSKO 2030 – KRAJINA TOP 20 SVETA, magnet pre vzdelávanie, podnikanie a život:

Transformačný motor 1: Vzdelávanie

Slovensko sa stáva exportérom vzdelávania, krajinou, ktorá vychováva a prijíma talenty Európy a sveta.

 • Zvýšenie atraktivity učiteľského povolania pre mladú generáciu a učitelia všetkých stupňov sú spoločnosťou uznávaní ako etalón hodnotového správania a elita národa.
 • Financovanie školstva a vedy nastavené na podporu merateľného zvyšovania kvality na základe uznaných medzinárodných rebríčkov.
 • Vzdelávanie k podnikavosti a výrazná vládna podpora neformálneho vzdelávania a inovácií vo vzdelávaní (napr. mentoringové programy pre učiteľov, kariérne poradenstvo a programy budovania charakteru pre študentov) • Spustenie reformných pilotných projektov (napr. programy na zručnosti ako pochopenie textu a podnikanie, svetový inštitút pedagogiky).
 • Ponuka inkluzívneho a celoživotného vzdelávania s cieľom zásadne zdvihnúť kompetencie a zručnosti novej ekonomiky pre celú populáciu, vrátane marginalizovaných skupín a etník (napr. vládna podpora a motivácia absolvovania kurzov pre novú ekonomiku).
 • Minimálne dve univerzity globálne top 200 vo výskume a v kvalite vzdelávania.

Transformačný motor 2: Podnikanie a investície

Slovensko má v roku 2030 minimálne tretinu svojho HDP z iných zdrojov s vysokou pridanou hodnotou ako v roku 2020.

 • Makrostabilita, zdravé a udržateľné verejné financie, medzigeneračná zodpovednosť.
 • Vytvorenie motivačného, stabilného a podnikateľského prostredia bez zbytočných bariér postaveného na moderných službách štátu a trhu práce regulovanom zákonníkom práce pre 21. storočie.
 • Brána pre startupy zo zahraničia podporená imigračnou reformou a e-residency programom.
 • Excelentná technologická, digitálna, dopravná a realitná infraštruktúra ako nosný systém podnikateľského ekosystému.
 • Excelentná veda a výskum plus centrum pre inovácie a systematická podpora startup-ov vrátane domácich technologických firiem.
 • Inovačný a technologický cluster prepojený s 2 top univerzitami podporený investíciami do vybraných oblastí, ktoré Slovensko musí a má potenciál riešiť (napr. výroba; prepojenie AI a life sciences; inovácie pre boj s korupciou a hoaxom a obranu demokracie; inovácie pre svet mobility; inovácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, inovácie v oblasti udržateľnosti a ekológie; inovácie pre znižovanie chudoby).
 • Kompetenčné centrá aplikovaného výskumu v oblastiach uvedených vyššie zdrojov s vysokou pridanou hodnotou ako v roku 2020.

Transformačný motor 3: Život

Slovensko je globálny magnet pre svoju kvalitu života a stabilne sa umiestňuje na popredných priečkach v tomto indikátore.

 • Kvalitná a efektívna verejná správa a verejné služby so zameraním na občana (citizen centricity) s kvalitou služieb, ktorá je porovnateľná s najlepšími v súkromnom sektore (napr. vzdelávanie a zdravotníctvo s 30 % zlepšením v rebríčku OECD).
 • Dobudovanie digitálneho ekosystému krajiny a posun medzi top 10 v rámci EÚ podľa indexu DESI.
 • Bratislava, Košice a Banská Bystrica ako hlavné aglomerácie Slovenska plus rómske osady získajú výrazné investície na zlepšenie kvality života.
 • Krajské mestá na popredných miestach najzelenších miest v EÚ.
 • Odvrátiteľné úmrtia lepšie ako je priemer EÚ a aktívne riadenie demografického trendu.
 • Krajina s kultúrou a hodnotami, kde demokracia a rovnosť príležitostí slúži ako integrujúci princíp spoločnosti a magnet pre mladé generácie, domáci a zahraničný talent, sociálny systém pre mladých aj starnúcich obyvateľov.
 • Krajina s nulovou toleranciou voči korupcii a neetickému správaniu verejných činiteľov.

Silná a dlhodobá reformná ambícia s presahom volebného cyklu, odvážne a rozumné stanovenie a plnenie hospodárskych priorít, akých príklady sú uvedené vyššie, nás dokážu v priebehu jednej dekády dostať medzi top 20 ekonomík sveta.

Vláda v aktívnej spolupráci so širokou alianciou biznisu, akadémie a tretieho sektora dokáže naplniť potenciál našej krajiny. Veríme, že prijme našu ponuku.

Signatári:

Ronald Blaško                        Miroslav Kiraľvarga                               Anton Marcinčin                     René Popík            

Matej Bošňák                         Elena Kohútiková                                   Ivan Mikloš                            Štefan Rosina

Gabriel Galgóci                      Peter Kolesár                                          Ivana Molnárová                   Pavol Šajgalík        

Peter Gažík                             Michal Liday                                          Ľudovít Ódor                         Peter Škodný

 

Podporovatelia:

Americká obchodná komora v SR

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Klub 500

Podnikateľská aliancia Slovenska

Republiková únia zamestnávateľov

Britská obchodná komora v SR

Holandská obchodná komora v SR

Slovensko-rakúska obchodná komora

Švédska obchodná komora v SR

Taliansko-slovenská obchodná komora

 

Povedali k vízii Slovensko 2030

Elena Kohútiková: „Slovensko má historickú šancu nastúpiť cestu zmeny na modernú a efektívne fungujúcu krajinu s odvahou uskutočniť zásadné reformy v oblasti vzdelávania a ekonomiky s posilnením princípov ochrany životného prostredia. Krajinu, ktorej hlavným cieľom je dlhodobo zvyšovať úroveň a kvalitu života ľudí. Krajinu, ktorá bude nielen produkovať vzdelaných a inovatívnych ľudí, ale bude i magnetom pre talenty a inovácie.“

Pavol Šajgalík: „Dosiahnuť pomyselný Everest – vysokú kvalitu života – je ambíciou každej modernej krajiny. To sa dá iba z dôkladne pripraveného základného tábora. V našom prípade je to špičkové vzdelanie, veda, inováciám prajúce prostredie, trvalý zreteľ na ekologické aspekty a mnoho iných atribútov obsiahnutých v tomto dokumente.“

Miroslav Kiraľvarga: „To, čo Slovensko dosiahlo v celoeurópskom začlenení po roku 1989, je pozoruhodné, z pohľadu politického i ekonomického. Dalo sa viac? Dá sa viac. Pracujme spoločne a využime všetky dostupné finančné zdroje, všetky ponúkané skúsenosti a pozitívnu vôľu vlády, politických strán na nasmerovanie Slovenska pre vyššiu kvalitu života budúcich generácií.“

Partneri