Inovatívny čin roka: Cenu ministra hospodárstva získali Embraco, VUJE a Energia Real

Autor SIEA / MH SR október 2020 -

Porota cenila projekt inovatívneho kompresora, systém recyklácie energie a simulátor kontroly spotreby elektrickej stanice.

Inovatívny čin roka je Cena ministra hospodárstva, do ktorej môžu firmy prihlásiť výrobkovú či technologickú inováciu alebo inováciu služby, ktorej inovačný proces bol dokončený v danom kalendárnom roku. Hodnotiacimi kritériami súťaže sú originalita nápadu, prínos inovácie pre spotrebiteľa a spoločnosť, vplyv inovácie na trh, podnikateľskú činnosť, národné hospodárstvo a ekológiu. Ministerstvo hospodárstva SR informovalo o víťazných projektoch za rok 2019.

Kategória Výrobková inovácia: o 15 percent úspornejšie chladenie

V tejto kategórii zvíťazila spoločnosť Embraco Slovakia, ktorá vyvinula kompresor Nex. Ten je použiteľný v komerčnom chladení, to znamená v chladiarenských a mraziacich zariadeniach, aké bežne vidíme v obchodoch či supermarketoch. Jeho inovatívnosť spočíva vo ventilovom systéme novej generácie, ktorý zvyšuje termodynamickú účinnosť a umožňuje jednoduchšiu výrobu a montáž.

Má moderný systém chladenia motora rozstrekom oleja, ktorý umožňuje dizajn kompresora s nižšími rozmermi, hmotnosťou a výrobnými nákladmi. Aplikáciou nového kompresora sa dosahuje zníženie spotreby elektrickej energie v chladiacom zariadení až do -15 %.

Kategória Technologická inovácia: nižšia potreba paliva

Tu sa stala úspešnou spoločnosť Energia Real a jej systém, ktorý zachytáva a následne efektívne vracia do objektu využiteľnú energiu. Tá za štandardných okolností odchádza z objektov v podobe odpadovej vody. Vďaka tomuto riešeniu je možné cyklicky využívať to isté teplo opakovane.

Toto riešenie šetrí náklady za prípravu teplej vody aj vykurovanie, zároveň zvyšuje komfort bývania, užívania budovy, hygienu a energetickú efektívnosť budovy. Taktiež radikálnym spôsobom znižuje tvorbu emisii škodlivých látok a skleníkových plynov, ktoré vznikajú výrobou tepla zaužívaným spôsobom – spaľovaním paliva. 

Kategória Inovácia služby: elektrodispečingový simulátor

Cenu získala spoločnosť VUJE, a to vďaka simulátoru vlastnej spotreby elektrickej stanice Križovany, ktorý slúži pre praktický výcvik personálu elektrickej stanice za účelom zvyšovania spoľahlivosti a bezpečnosti jej prevádzky.

VUJE Simulátor vlastnej spotreby elektrickej stanice Križovany od VUJE prezentuje Marián Jančovič, vedúci Oddelenia projektovania a realizácie simulátorového výcviku pre energetiku.

Simulátor obsahuje elektrický model vlastnej spotreby stanice vrátane automatík, blokád, ochrán a poruchovej signalizácie s možnosťou diaľkového aj miestneho ovládania. Umožňuje zvyšovať sebadôveru obsluhy elektrickej stanice a zlepšovať praktické zručnosti pri zriedkavých a zložitých manipuláciách ako aj pri riešení poruchových a havarijných stavov.

Spolu s ocenením získal každý z víťazov jednotlivých kategórií finančnú odmenu v hodnote 7 000 eur.

SIEA / MH SR

Partneri