Ísť do práce s koronavírusom alebo počas karantény? Vyhláška ÚVZ to niekomu dovoľuje

Autor ÚVZ SR december 2020 -
Ísť do práce s koronavírusom alebo počas karantény? Vyhláška ÚVZ to niekomu dovoľuje Pixabay / Gerd Altmann

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal 27. decembra vyhlášku, ktorá o. i. umožňuje štátnym činiteľom prítomnosť na pracovisku aj keď sú nakazení vírusom ochorenia COVID-19. Uvádzame jej znenie.

67

VYHLÁŠKA

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. c) a f) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

§ 1

Základné ustanovenia

(1) Táto vyhláška ustanovuje

a) izoláciu osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19 (ďalej len „ochorenie“),

b) karanténu osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

c) úpravu práv a povinností osôb v osobitnom režime.

(2) Na účely tejto vyhlášky

a) antigénový test je diagnostický test umožňujúci priamo detegovať antigény vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19 vykonaný v mobilnom odberovom mieste /1/ alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva,

b) bežný kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, iný ako úzky kontakt,

c) klinické príznaky ochorenia u osoby sú zvýšená telesné teplota nad 37 °C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu,

d) osoba pozitívna na ochorenie je osoba, ktorej bol oznámený pozitívny výsledok testu, a to od momentu oznámenia pozitívneho výsledku testu do momentu ukončenia izolácie,

e) osoby v osobitnom režime sú zdravotnícki pracovníci, iné osoby poskytujúce starostlivosť osobám pozitívnym na ochorenie, pracovníci laboratórií manipulujúcich so vzorkami odobratými v súvislosti s ochorením COVID-19, študenti doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorí vykonávajú v zdravotníckom zariadení pracovnú činnosť zdravotníckeho pracovníka podľa osobitného predpisu /2/ počas krízovej situácie, pracovníci štátnych orgánov a samosprávy, prezident Slovenskej republiky, členovia vlády Slovenskej republiky, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, generálny prokurátor, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, verejný ochranca práv, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených, bezpečnostných a záchranných zborov a služieb, pracovníci sociálnych zariadení, pracovníci určení držiteľom povolenia v oblasti energetiky a tepelnej energetiky zodpovední za riadenie a prevádzku energetických a tepelnoenergetických zariadení a pracovníci určení poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike, osoby zabezpečujúce údržbu ciest, odvoz a likvidáciu odpadov a ďalšie osoby, o ktorých tak rozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva,

f) RT-PCR test je test založený na vyšetrení klinickej vzorky metódou Real-Time PCR (polymerázová reťazová reakcia), ktorá v reálnom čase deteguje prítomnosť genetickej informácie vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19,

g) oznámením je poskytnutie informácie testovanej osobe o výsledku testu prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), e-mailom, písomne alebo iným spôsobom,

h) úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte

1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,

2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,

3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,

4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút, alebo

5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky,

i) všeobecný lekár je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,/3/

j) výsledok testu je výsledok antigénového testu alebo výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

§ 2

Izolácia osôb pozitívnych na ochorenie

(1) Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým osobám pozitívnym na ochorenie nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

(2) Izolácia podľa odseku 1 trvá po dobu 10 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u osoby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia.

(3) Pokiaľ sa počas posledných troch dní z doby 10 dní podľa odseku 2 vyskytol u osoby akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, izolácia podľa odseku 1 sa ukončuje až momentom, kedy posúdi osobu pozitívnu na ochorenie jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť izoláciu.

(4) Osoba v izolácií podľa odseku 1 je v súlade s § 51 ods. 1 písm. a) a d) zákona povinná:

a) dodržiavať izoláciu,

b) zdržiavať sa počas izolácie iba v mieste izolácie,

c) zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,

d) dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok,

e) dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu,

f) v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej izolácii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

g) denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,

h) denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,

i) o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,

j) bezodkladne potom, čo jej bol oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky biologického materiálu na účely testu.

(5) Miesto izolácie môže osoba pozitívna na ochorenie opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

a) nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe pozitívnej na ochorenie,

b) odberom vzorky biologického materiálu osobe pozitívnej na ochorenie v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19,

c) nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba pozitívna na ochorenie nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby; osoba v izolácii je pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb povinná mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, a dodržiavať hygienu rúk,

d) účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, /4/ ak osoba v izolácii nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v izolácii je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

(6) Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností podľa odsekov 1 a 4 zákonný zástupca dieťaťa alebo osoba vykonávajúca náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť, alebo ústavnú starostlivosť.

(7) V období od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu do oznámenia pozitívneho výsledku testu je osoba povinná obmedziť kontakt s inými osobami a dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok.

(8) Kontakt s osobou, ktorá opustila miesto izolácie v súlade s ods. 5, nie je považovaný za úzky kontakt.

§ 3

Karanténa osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie

(1) Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe do skončenia jej izolácie podľa § 2, sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

(2) Povinnosť karantény podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá v posledných troch mesiacoch prekonala ochorenie COVID-19, nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia a má o prekonaní ochorenia COVID-19 doklad podľa prílohy č. 1. Osoba podľa prvej vety nie je povinná sa po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie podrobiť izolácií, karanténe ani testovaniu, a to po dobu troch mesiacov od prekonania ochorenia COVID-19, pokiaľ sa u nej nevyskytnú nové klinické príznaky ochorenia.

(3) Karanténa podľa odseku 1 začína

a) od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte je osoba pozitívna na ochorenie,

b) pri osobe podľa odseku 2 od momentu, kedy sa u nej vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia potom, čo sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte je osoba pozitívna na ochorenie.

(4) Karanténa podľa odseku 1 končí

a) v prípade, ak sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

b) ak test nebol vykonaný a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

c) v prípade, ak sa u osoby vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi túto osobu jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.

(5) V prípade stáleho kontaktu osoby s osobou pozitívnou na ochorenie žijúcou s ňou v spoločnej domácnosti /5/ sa za posledný deň kontaktu podľa odseku 4 považuje:

a) ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie vyskytol akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, piaty deň od výskytu klinických príznakov ochorenia osoby pozitívnej na ochorenie,

b) ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie nevyskytol žiadny z klinických príznakov ochorenia, piaty deň od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu u osoby žijúcej s osobou pozitívnou na ochorenie v spoločnej domácnosti.

(6) Osoba, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie počas obdobia podľa odseku 1 je v súlade s § 51 ods. 1 písm. a) a d) zákona povinná:

a) dodržiavať karanténu,

b) zdržiavať sa počas karantény iba v mieste karantény,

c) zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,

d) dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok,

e) dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej karantény v mieste, kde vykonáva karanténu,

f) v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej karanténe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

g) denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,

h) denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,

i) o svojej karanténe bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,

j) ak tak určí všeobecný lekár, podstúpiť diagnostiku ochorenia COVID-19 najskôr po piatich dňoch od úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie.

(7) Miesto karantény môže osoba v karanténe opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

a) nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe v karanténe,

b) odberom vzorky biologického materiálu osobe v karanténe v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19,

c) nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba v karanténe nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby; osoba v karanténe je pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb povinná mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, dodržiavať hygienu rúk,

d) účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, /6/ ak osoba v karanténe nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v karanténe je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk.

(8) Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností podľa odsekov 1 a 6 zákonný zástupca dieťaťa alebo osoba vykonávajúca náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť, alebo ústavnú starostlivosť.

(9) Kontakt s osobu, ktoré opustila miesto karantény v súlade s ods. 7, nie je považovaný za úzky kontakt.

§ 4

Osoby v osobitnom režime

(1) Za úzky kontakt sa v prípade osôb v osobitnom režime považuje iba kontakt podľa § 1 odseku 2 písmena h) v prípade, ak k nemu došlo bez použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov alebo s možným porušením použitých osobných ochranných pracovných prostriedkov.

(2) V prípade úzkeho kontaktu osoby v osobitnom režime s osobou pozitívnou na ochorenie, môže zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodnúť, že výkon práce danou osobou v osobitnom režime je nevyhnutný.

(3) Ak zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodne podľa odseku 2, osoba v osobitnom režime môže pokračovať v práci, ak

a) nemá klinické príznaky ochorenia,

b) denne si merať telesnú teplotu,

c) pracuje s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom,

d) minimalizuje sa jej kontakt s ostatnými osobami,

e) obmedzí sa jej pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru,

f) zamestnávateľ jej zabezpečí možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti inej osoby,

g) najskôr po piatich dňoch po úzkom kontakte podstúpi diagnostiku ochorenia COVID-19.

(4) V prípade nedostatku zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach, ak je potrebné podať neodkladnú zdravotnú starostlivosť a nie je možné zabezpečiť iného zdravotníckeho pracovníka ani z okolitých zdravotníckych zariadení, môže zdravotnícky pracovník, ktorý je osobou pozitívnou na ochorenie, avšak nemá klinické príznaky ochorenia, poskytovať zdravotnú starostlivosť osobám pozitívnym na ochorenie za týchto podmienok

a) prísne dodržiavanie hygieny rúk, používanie rukavíc, dezinfekcia prostriedkami s plným virucídnym účinkom,

b) používanie respirátoru FFP3 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom,

c) používanie ochranných okuliarov alebo štítu,

d) používanie nepremokavého ochranného plášťu s dlhým rukávom alebo jednorazového ochranného obleku.

(5) Pracovník určený držiteľom povolenia v oblasti energetiky a tepelnej energetiky zodpovedný za riadenie a prevádzku energetických a tepelnoenergetických zariadení a pracovník určený poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike, ktorý je osobou pozitívnou na ochorenie, avšak nemá klinické príznaky ochorenia môže vykonávať prácu v prípade, ak by svojou absenciou na pracovisku mohol vážne ohroziť zabezpečenie chodu kritickej infraštruktúry alebo ak je výkon jeho práce nevyhnutný pri riešení mimoriadnych prevádzkových, klimatických alebo kalamitných stavov a udalostí, a to za dodržania nasledovných podmienok:

a) používanie respirátoru FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom,

b) dezinfekcia prostriedkami s plným virucídnym účinkom,

c) používanie rukavíc,

d) obmedzenie pohybu po pracovisku na najmenšiu možnú mieru,

e) možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti iných osôb alebo za prítomnosti iných osôb, ktoré sú však tiež osobami pozitívnymi na ochorenie, avšak nemajú klinické príznaky ochorenia.

(6) Prezident Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, generálny prokurátor, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, verejný ochranca práv, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý je osobou pozitívnou na ochorenie avšak nemá klinické príznaky ochorenia alebo ktorý mal úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie avšak nemá klinické príznaky ochorenia, môže vykonávať prácu v prípade, ak by svojou absenciou na pracovisku mohol vážne ohroziť zabezpečenie chodu štátu alebo ak je výkon jeho práce nevyhnutný pri riešení mimoriadnych úloh, a to za dodržania nasledovných podmienok:

a) používanie respirátoru FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom,

b) dezinfekcia prostriedkami s plným virucídnym účinkom,

c) používanie rukavíc,

d) obmedzenie pohybu po pracovisku na najmenšiu možnú mieru,

e) možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti iných osôb alebo za prítomnosti iných osôb, ktoré sú však tiež osobami pozitívnymi na ochorenie, avšak nemajú klinické príznaky ochorenia.

§ 5

Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 56/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 .

§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

/1/ § 7 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

/2/ Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

/3/ Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

/4/ § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

/5/ § 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

/6/ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

Partneri