Zákon prikáže podnikateľom sprístupniť finančnej správe všetky faktúry v reálnom čase

Autor MF SR január 2021 -
Zákon prikáže podnikateľom sprístupniť finančnej správe všetky faktúry v reálnom čase Pixabay / Michael Gehlert

Cieľom návrhu ministerstva financií je znížiť chronický veľký výpadok príjmov z DPH. Ten podľa Európskej komisie na Slovensku dosahuje okolo 20 %.

Zámerom návrhu zákona je zaviesť všetkým podnikateľským subjektom povinnosť vyhotovovať v stanovenej lehote faktúru z každej obchodnej transakcie, pri ktorej neplatí povinnosť evidovať tržbu pokladnicou e-kasa klient.

Súčasne sa predpokladá zavedenie povinnosti zaslať pred vyhotovením konečnej verzie faktúry vybrané fakturačné údaje finančnej správe. Túto povinnosť si podnikateľ bude môcť splniť buď prostredníctvom ním používaného účtovného softvéru, ktorého súčasťou bude aj komunikačný komponent certifikovaný finančnou správou, alebo bezplatnou štátnou online aplikáciou.

Aj na strane podnikateľa v pozícii odberateľa bude zavedená povinnosť zaslania zaevidovaných došlých fakturačných údajov jedným z uvedených spôsobov.

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť pre finančnú správu získanie informácií o deklarovaných plneniach, ku ktorým sa vyhotovuje faktúra, v reálnom čase. Tieto údaje finančná správa podrobí dôkladnej analýze rizík, na základe čoho získa efektívny nástroj na potlačenie nelegálneho konania daňových subjektov už v počiatočnom štádiu, a to nielen v oblasti dane z pridanej hodnoty, ale rovnako aj v oblasti dane z príjmov, či iných druhov daní.

Ako reflexia na zavedenie týchto povinností sa prehodnotia v súčasnosti uplatňované opatrenia s ohľadom na zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov.

Zhodnotenie súčasného stavu

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala účinne bojovať proti daňovým podvodom a únikom. Jedným zo stanovených cieľov v tejto oblasti je zníženie medzery vo výbere DPH na priemer EÚ.

Pre rok 2018 bol Európskou komisiou odhadnutý výpadok príjmov z DPH na Slovensku na úrovni 20,4 % z jej teoretického výnosu. Ide o regresný trend v porovnaní s doterajším znižovaním tohto ukazovateľa za predchádzajúce roky, ktorý bol spôsobený vo významnej miere zavedením kontrolného výkazu.

Ukazuje sa tak, že tento nástroj už v dostatočnej miere nereflektuje nové trendy vývoja daňových únikov. Za jeho slabinu je možné označiť časovo oneskorené získavanie relevantných údajov z vyhotovených faktúr platiteľmi dane, čo neumožňuje finančnej správe reagovať operatívne na identifikované podozrenia z nekalých praktík daňových subjektov.

Je pritom logické predpokladať, že negatívny trend vo výbere DPH má signifikantnú súvislosť s riadnym výberom dane z príjmov, pričom kontrolný výkaz neumožňuje odhaliť daňové úniky na tejto dani v prípade, ak daňové subjekty nie sú platiteľmi DPH. Finančná správa nedisponuje v priebehu zdaňovacieho obdobia pre daň z príjmov žiadnymi informáciami o fakturovaných dodávkach tovarov a služieb zo strany podnikateľských subjektov, ktoré nie sú platiteľmi DPH.

Zapojenie verejnosti do prípravy právneho predpisu

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov alebo návrhov v intenciách vecného zamerania podľa druhého bodu najneskôr do 25 januára 2021. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: marec 2021.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

 

Pripravovaný právny predpis: Návrh zákona o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov.

Zdroj: Predbežná informácia podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, via Slov-Lex.

Partneri