Lesnatosť v Európe dlhodobo narastá

Autor MP SR január 2021 -

Vychádza nová správa o stave európskych lesov. Jej prípravu po prvýkrát v histórii koordinovali slovenskí odborníci.

Na rozdiel od celosvetového poklesu výmery lesov, v Európe sa táto výmera dlhodobo zvyšuje. Lesy tu pokrývajú viac ako tretinu územia. Aj Slovensko ide svetu príkladom. Výmera lesov predstavuje až 41 % nášho územia a z roka na rok rastie.

Správu s názvom Stav európskych lesov 2020 zverejnil v decembri sekretariát celoeurópskeho medzivládneho procesu FOREST EUROPE, ktorý v rokoch 2016 – 2020 zabezpečovala Slovenská republika, konkrétne Národné lesnícke centrum vo Zvolene. V poradí piata správa o stave európskych lesov tak vznikla práve pod záštitou slovenských odborníkov.

Priaznivé výsledky

Výmera lesov v Európe za posledných 30 rokov narástla až o 9 %; celkovo predstavuje 227 mil. ha, teda 35 % územia. Keďže sa ťažia iba približne tri štvrtiny objemu dreva, ktoré v európskych lesoch každoročne prirastie, zásoba dreva od roku 1990 narástla až o 50 %.

Výnimkou nie je ani SR. Výmera lesných pozemkov a porastov u nás je 1,95 mil. ha a v porovnaní s rokom 1990 sa zvýšila o 1,5 %. Pritom pred sto rokmi bola lesnatosť Slovenska iba na úrovni 31 %. Dnes zaberajú lesy až 41 % územia, čo je výrazne viac ako podiel v Európe.

V krajinách s vysokou lesnatosťou (napr. SR, Fínsko, Slovinsko, Rakúsko) už nie je veľa priestoru na ďalšie zalesňovanie, preto je mimoriadne pozitívnou správou, že výmera lesných porastov sa zvyšuje, resp. je dlhodobo stabilizovaná aj na týchto územiach. Ďakovať za to môžeme lesníkom, ktorí sa o lesy denne starajú.

Ochrana lesov

Takmer štvrtina lesov Európy je chránená s cieľom zachovať biodiverzitu. Za posledných 20 rokov sa výmera lesov, zahrnutých do chránených území, zvýšila približne o 65 %. Populácie bežných druhov vtákov ostávajú v európskych lesoch stabilné. Na Slovensku sa v sústavách chránených území nachádza až 63 % lesných pozemkov.

Lesy obhospodarované s prioritným cieľom ochrany pôdy, vody a iných ekosystémových služieb, tzv. ochranné lesy, tvoria približne 32 % celkovej výmery lesov v Európe. Drvivá väčšina európskych lesov je prístupná pre verejnosť, pričom približne 6 % z nich je prioritne určených alebo obhospodarovaných na účely rekreácie širokej verejnosti. 

Klimatické riziká

Európske lesy a ich udržateľný manažment sú však v ohrození, a to najmä v dôsledku klimatickej zmeny a s ňou súvisiacich častejších výskytov veľkoplošných poškodení kalamitného charakteru. Dosiahnutie a zachovanie ekonomickej životaschopnosti a udržateľnosti hospodárenia v lesoch v takýchto podmienkach, pri nízkych príjmoch a v situácii nestability trhov s drevom, je čoraz závažnejšou výzvou pre obhospodarovateľov lesov v Európe.

Pritom požiadavky spoločnosti na európske lesy neustále rastú. Či už ide o zachytávanie uhlíka, ochranu biodiverzity, zabezpečenie živobytia na vidieku, poskytovanie možností na rekreáciu či produkciu dreva ako obnoviteľnej suroviny nahrádzajúcej neobnoviteľné zdroje a materiály (napr. plasty).

Kapacita lesov plniť širokospektrálne spoločenské očakávania je však limitovaná. To prináša nevyhnutnosť kompromisov pri napĺňaní týchto záujmov, ako aj hľadanie primeraných ekonomických nástrojov na kompenzovanie iných ako produkčných ekosystémových služieb.

Význam a pozadie správy

Správa o stave európskych lesov predstavuje jedinečný a svojho druhu jediný komplexný zdroj informácií o stave a vývoji lesov a ich trvalo udržateľnom obhospodarovaní v Európe. Jej účelom je poskytnúť fakty a informácie ako podklady pre prijímanie rozhodnutí, vrátane tých politických, pri riešení výziev v lesnom hospodárstve tak, aby boli zohľadnené všetky aspekty trvalej udržateľnosti na základe odborných argumentov.

Slovenský tím sekretariátu FOREST EUROPE, ktorý koordinoval prípravu správy, spolupracoval pri jej tvorbe s viac ako stovkou národných korešpondentov a renomovaných zahraničných expertov z medzinárodných inštitúcií a organizácií, vrátane OSN, FAO, EFI (Európskeho lesníckeho inštitútu) a ornitologickej iniciatívy PECBMS pre monitoring populácií vtáčích druhov na európskom kontinente. Správa je preto výsledkom odbornej práce všetkých týchto zložiek.

MP SR

Partneri