Kladivo na „big tech“: európske nariadenie má stopnúť zneužívanie trhovej sily internetových gigantov

Autor EP február 2021 -
Kladivo na „big tech“: európske nariadenie má stopnúť zneužívanie trhovej sily internetových gigantov Pixabay / Gerd Altmann

Komplexnú reguláciu prinesie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o súťažeschopných a spravodlivých trhoch digitálneho sektora – akt o digitálnych trhoch.

Nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady reaguje v komplexnosti na pôsobenie veľkých technologických spoločností v nadnárodnom kontexte. Ide o tzv. „strážcov prístupu“ (gatekeepers), ktorí poskytujú základné platformové služby jednotlivcom, podnikom a organizáciám.

Pôsobenie na trhu a vnútorné pravidlá aplikované týmito strážcami prístupu sa v praxi prejavili vo viacerých ohľadoch ako problematické a kolízne najmä vo vzťahu k aspektom spravodlivej súťaže a ochrany osobných údajov.

Proti nekalým praktikám, v prospech trhu

Navrhovaná komplexná regulácia najmä stanovuje strážcom prístupu povinnosti a pravidlá pre ich obchodné postupy, a to najmä negatívnym vymedzením – pomenovaním a definovaním nekalých praktík, ktoré postihuje. Pritom dáva Európskej komisii široké kompetencie pri zisťovaní a sankcionovaní porušovania uvedených pravidiel.

Všeobecným cieľom iniciatívy (nariadenia) je zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu, a to podporovaním účinnej hospodárskej súťaže na digitálnych trhoch a najmä spravodlivého a súťažeschopného prostredia online platforiem. Pri riešení problémov vyplývajúcich z problematického správania strážcov prístupu potom preferuje čiastočne flexibilný rámec určenia a aktualizácie povinností vrátane regulačného dialógu na vykonávanie niektorých z nich.

Zámerom je poskytnúť komerčným aj koncovým používateľom základných platformových služieb strážcov prístupu v celej Únii primerané regulačné záruky proti nekalým praktikám týchto strážcov v zmysle uvedeného všeobecného cieľa a špecificky aj s cieľom riešiť už existujúcu alebo pravdepodobne vznikajúcu fragmentáciu v konkrétnych oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Spravodlivé podmienky aj pre malých hráčov

Návrh je v súlade s digitálnou stratégiou Komisie tým, že prispieva k zabezpečeniu spravodlivého a konkurencieschopného digitálneho hospodárstva, jedného z troch hlavných pilierov orientácie a cieľov politiky, ktoré Komisia zverejnila vo svojom oznámení „Formovanie digitálnej budúcnosti Európy“.

Spomínaný flexibilný rámec s regulačným dialógom má pomôcť zvýšiť súťažeschopnosť základných platformových služieb a širšieho digitálneho sektora a podnikom prekonať prekážky pochádzajúce zo zlyhaní trhu alebo z nekalých obchodných praktík strážcov prístupu. Odstraňuje prekážky pre vznik alternatívnych platforiem, ktoré by mohli poskytovať vysokokvalitné inovačné produkty a služby za dostupné ceny.

Spravodlivejšie a rovnocennejšie podmienky pre všetkých aktérov v digitálnom sektore by im umožnili vo väčšej miere využívať rastový potenciál platformovej ekonomiky. Takým spôsobom možno očakávať, že prínosy povedú k väčšiemu inovačnému potenciálu menších podnikov, ako aj k vyššej kvalite služieb a tým aj k zvýšeniu spokojnosti spotrebiteľov.

Kto sú strážcovia prístupu

Predloženým nariadením sa stanovujú harmonizované pravidlá na zabezpečenie súťažeschopnosti a spravodlivosti trhov digitálneho sektora v celej Európskej únii, na ktorých pôsobia strážcovia prístupu.

Poskytovateľ základných platformových služieb sa považuje za „strážcu prístupu“, ak: a) má významný vplyv na vnútorný trh; b) prevádzkuje základnú platformovú službu, ktorá slúži ako dôležitá brána prístupu komerčných používateľov ku koncovým používateľom a c) má zakorenené a trvalé postavenie vo svojich činnostiach alebo je možné predpokladať, že takéto postavenie dosiahne v blízkej budúcnosti.

Základná platformová služba je ktorákoľvek z týchto služieb:

  1. online sprostredkovateľské služby;
  2. internetové vyhľadávače;
  3. online služby sociálnej siete;
  4. služby platformy na zdieľanie videí;
  5. interpersonálne komunikačné služby nezávislé od číslovania;
  6. operačné systémy;
  7. služby cloud computingu;
  8. reklamné služby, ktoré poskytuje poskytovateľ základných platformových služieb uvedených v písmenách a) až g).

V praxi sa etablovalo niekoľko veľkých poskytovateľov základných platformových služieb s veľkou hospodárskou silou. Zvyčajne dokážu svojimi službami prepojiť mnohých komerčných používateľov s mnohými koncovými používateľmi, čo im umožňuje, aby výhody ako prístup k veľkému množstvu údajov z jednej oblasti činnosti využili aj v nových oblastiach.

Kontrola nad trhom a ekosystémami

Niektorí z týchto poskytovateľov majú v digitálnom hospodárstve kontrolu nad celými platformovými ekosystémami. Existujúci alebo noví účastníci trhu s nimi potom môžu štrukturálne len veľmi ťažko súťažiť alebo sa im vyrovnať, a to bez ohľadu na to, akí sú inovační alebo efektívni.

Súťažeschopnosť obmedzujú najmä veľmi veľké prekážky vstupu alebo výstupu vrátane vysokých investičných nákladov a absencie určitých kľúčových vstupov, napríklad údajov. To v mnohých prípadoch vedie alebo potenciálne povedie k závažnej nerovnováhe vo vyjednávacej sile a následne k nekalým praktikám.

Pravidlá, ktoré strážcovia prístupu stanovujú pre distribúciu softvérových aplikácií, môžu za určitých okolností obmedziť možnosť koncových používateľov inštalovať a účinne využívať softvérové aplikácie tretích strán na zariadeniach príslušného strážcu prístupu. Strážcovia prístupu sú často vertikálne integrovaní, čo v konečnom dôsledku často vedie ku konfliktu záujmov.

Dáta, profilovanie, reklama

Strážcovia prístupu zbierajú a zhromažďujú veľké množstvo údajov od koncových používateľov. Zaručenie primeranej úrovne transparentnosti postupov profilovania vyvinie na strážcov prístupu externý tlak zabraňujúci  tomu, že by sa neželané hĺbkové profilovanie spotrebiteľa stalo odvetvovou normou.

Zároveň aj podmienky, za ktorých strážcovia prístupu poskytujú online reklamné služby komerčným používateľom vrátane inzerentov a vydavateľov, sú často netransparentné a neprehľadné.

Vnútroštátne riešenia už nestačia

Strážcovia prístupu majú významný vplyv na vnútorný trh EÚ, keďže poskytujú komerčným používateľom vstupnú bránu na oslovenie koncových používateľov kdekoľvek v Únii a na rôznych trhoch. Nepriaznivý vplyv nekalých praktík na vnútorný trh, a najmä slabá súťažeschopnosť trhu základných platformových služieb vrátane negatívnych spoločenských a hospodárskych dôsledkov viedli už skôr vnútroštátnych zákonodarcov a odvetvové regulačné orgány k tomu, aby konali.

Na riešenie nekalých praktík a súťažeschopnosti trhu digitálnych služieb (alebo ich časti) už bolo prijatých alebo navrhnutých niekoľko vnútroštátnych regulačných riešení. Vzniklo tak riziko rozdielnych regulačných riešení, ktoré by fragmentovali vnútorný trh, v dôsledku čoho hrozí nárast nákladov na dodržiavanie rôznych súborov vnútroštátnych regulačných požiadaviek.

Preto sa komerčným aj koncovým používateľom základných platformových služieb v celej EÚ majú poskytnúť primerané regulačné záruky proti nekalým praktikám strážcov prístupu s cieľom uľahčiť cezhraničný obchod v rámci Únie, a tým zlepšiť riadne fungovanie vnútorného trhu a eliminovať fragmentáciu.

Aproximáciou rozdielnych vnútroštátnych právnych predpisov sa majú odstrániť prekážky slobodného poskytovania a prijímania služieb vrátane maloobchodných služieb na vnútornom trhu. Na zabezpečenie súťažeschopných a spravodlivých digitálnych trhov s prítomnosťou strážcov prístupu je potrebné na úrovni vnútorného trhu Únie zaviesť cielený a zosúladený súbor povinných pravidiel. V záujme účinného vykonávania tohto nariadenia a súladu s ním sa predpokladajú silné vyšetrovacie a presadzovacie právomoci pre Európsku komisiu.

Postihovanie nekalých praktík v širokom spektre

Nariadenie špecifikuje povinnosti a zákazy nekalých praktík pre strážcov prístupu v súvislosti so základnými platformovými službami dovedna v 18 bodoch, okrem iného v oblasti:

- nakladania s osobnými údajmi používateľov,

- rovnakých podmienok pri sprostredkovaní služieb tretích strán,

- práva na nahlásenie problematických praktík orgánom verejnej moci,

- transparentnosti cien za reklamné služby,

- nakladania s obchodnými údajmi komerčných používateľov,

- práva za definovaných podmienok odinštalovať softvérové aplikácie platformy a nainštalovať konkurenčné,

- neznevýhodňovania služieb a produktov tretích strán,

- poskytovania metrík výkonnosti pre potreby reklamy,

- poskytnutia možnosti prenosnosti údajov,

- nediskriminačného prístupu k údajom z vyhľadávačov.

Európska komisia môže určiť subjekty spadajúce pod nariadenie na základe vlastného prieskumu trhu. Podniky a združenia podnikov môže v tejto súvislosti žiadať o informácie. Má právomoc monitorovať dodržiavanie povinností, vykonávať kontroly a v prípade potreby prijímať predbežné opatrenia. Pokiaľ prijme rozhodnutie o neplnení povinností,  môže uložiť strážcovi prístupu pokutu až do 10 % jeho celkového obratu v predchádzajúcom účtovnom období pri závažnom porušení, prípadne do 1 % obratu pri porušení povinnosti v oblasti informovania.

SK

(Zdroj: Európsky parlament, Vláda SR – medzirezortné pripomienkové konanie)

 

Z návrhu nariadenia – Kapitola III

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o súťažeschopných a spravodlivých trhoch digitálneho sektora – akt o digitálnych trhoch / Kapitola III: Praktiky strážcov prístupu, ktoré obmedzujú súťažeschopnosť alebo sú nekalé.

Článok 5: Povinnosti strážcov prístupu

Strážca prístupu v súvislosti s každou zo svojich základných platformových služieb identifikovaných podľa článku 3 ods. 7:

a) sa zdrží prepájania osobných údajov získaných z týchto základných platformových služieb s osobnými údajmi z akýchkoľvek iných služieb ponúkaných strážcom prístupu alebo s osobnými údajmi zo služieb tretích strán, ako aj prihlasovania koncových používateľov do iných služieb strážcu prístupu na účely prepájania osobných údajov, pokiaľ koncový používateľ nebol oboznámený s konkrétnou voľbou a neposkytol svoj súhlas v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679;

b) umožní komerčným používateľom ponúkať rovnaké produkty alebo služby koncovým používateľom prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb tretích strán za ceny alebo za podmienok, ktoré sa líšia od cien alebo podmienok ponúkaných prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb strážcu prístupu;

c) umožní komerčným používateľom propagovať ponuky pre koncových používateľov získaných prostredníctvom základnej platformovej služby a uzatvárať zmluvy s týmito koncovými používateľmi bez ohľadu na to, či na tento účel využívajú základné platformové služby strážcu prístupu alebo nie, a prostredníctvom základných platformových služieb strážcu prístupu umožní koncovým používateľom prístup k obsahu, predplateným produktom, funkciám alebo iným položkám a ich používanie prostredníctvom softvérovej aplikácie komerčného používateľa, ak koncoví používatelia získali tieto položky od príslušného komerčného používateľa bez toho, aby využívali základné platformové služby strážcu prístupu;

d) nesmie brániť komerčným používateľom, aby akémukoľvek príslušnému orgánu verejnej moci nahlasovali problémy v súvislosti s akoukoľvek praktikou strážcov prístupu, alebo ich v tejto veci obmedzovať;

e) nesmie žiadať, aby komerční používatelia používali a ponúkali identifikačnú službu strážcu prístupu alebo s ňou spolupracovali v kontexte služieb, ktoré ponúkajú komerční používatelia využívajúci základné platformové služby tohto strážcu prístupu;

f) nesmie žiadať, aby si komerční alebo koncoví používatelia predplatili akékoľvek iné základné platformové služby, ktoré boli identifikované na základe článku 3 alebo dosiahli prahové hodnoty uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b), alebo aby sa do takýchto služieb zaregistrovali na to, aby získali prístup alebo možnosť prihlásenia alebo registrácie do ktorejkoľvek z jeho základných platformových služieb identifikovaných na základe uvedeného článku;

g) poskytne inzerentom a vydavateľom, ktorým dodáva reklamné služby, na ich žiadosť informácie o cene, ktorú inzerent a vydavateľ platí, ako aj o sume alebo odmene vyplatenej vydavateľovi za uverejnenie danej reklamy a za každú príslušnú reklamnú službu, ktorú poskytuje strážca prístupu.

Článok 6: Povinnosti strážcov prístupu, pri ktorých je pravdepodobné ďalšie spresnenie

Strážca prístupu v súvislosti s každou zo svojich základných platformových služieb identifikovaných podľa článku 3 ods. 7:

a) v rámci hospodárskej súťaže s komerčnými používateľmi nesmie používať žiadne údaje, ktoré nie sú verejne dostupné a ktoré generujú aktivity týchto komerčných používateľov aj koncových používateľov týchto komerčných používateľov jeho základných platformových služieb, alebo ktoré poskytujú títo komerční používatelia jeho základných platformových služieb alebo koncoví používatelia týchto komerčných používateľov;

b) umožní koncovým používateľom odinštalovať akékoľvek predinštalované softvérové aplikácie v rámci jeho základnej platformovej služby bez toho, aby bola dotknutá možnosť strážcu prístupu obmedziť takéto odinštalovanie softvérových aplikácií, pokiaľ sú nevyhnutné z hľadiska fungovania operačného systému alebo zariadenia a tretie strany ich technicky nemôžu ponúkať samostatne;

c) umožní inštaláciu a účinné využívanie softvérových aplikácií alebo obchodov so softvérovými aplikáciami tretích strán, ktoré používajú operačné systémy daného strážcu prístupu alebo s nimi spolupracujú, a umožní prístup k týmto softvérovým aplikáciám alebo obchodom so softvérovými aplikáciami aj inými prostriedkami, než sú základné platformové služby daného strážcu prístupu. Strážcovi prístupu nemožno brániť v prijímaní primeraných opatrení na zabezpečenie toho, aby softvérové aplikácie alebo obchody so softvérovými aplikáciami tretích strán neohrozovali integritu hardvéru alebo operačného systému poskytovaného strážcom prístupu;

d) pri určovaní poradia nesmie zvýhodňovať služby a produkty, ktoré ponúka samotný strážca prístupu alebo akákoľvek tretia strana patriaca k tomu istému podniku, v porovnaní s podobnými službami alebo produktmi tretej strany, a na takéto poradie musí uplatňovať spravodlivé a nediskriminačné podmienky;

e) nesmie technicky obmedzovať schopnosť koncových používateľov zmeniť a predplatiť si iné softvérové aplikácie a služby, ku ktorým sa má pristupovať prostredníctvom operačného systému strážcu prístupu, a to aj pokiaľ ide o výber poskytovateľa služby pripojenia k internetu pre koncových používateľov;

f) umožní komerčným používateľom a poskytovateľom doplnkových služieb prístup k tým istým operačným systémom, hardvérom alebo softvérovým prvkom, ktoré sú dostupné alebo používané pri poskytovaní akýchkoľvek doplnkových služieb zo strany strážcu prístupu, a interoperabilitu s nimi;

g) poskytne inzerentom a vydavateľom na ich žiadosť a bezodplatne prístup k svojim nástrojom na meranie výkonnosti a k informáciám, ktoré inzerenti a vydavatelia potrebujú, aby mohli uskutočniť vlastné nezávislé preverenie súboru reklám;

h) poskytne účinnú prenosnosť údajov, ktoré generujú aktivity komerčného používateľa alebo koncového používateľa, a predovšetkým koncovým používateľom poskytne nástroje na uľahčenie uplatňovania prenosnosti údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, a to aj poskytovaním nepretržitého prístupu v reálnom čase;

i) bezodplatne poskytne komerčným používateľom alebo tretím stranám, ktoré oprávnil komerčný používateľ, účinný, kvalitný a nepretržitý prístup v reálnom čase k agregovaným alebo neagregovaným údajom, ktoré títo komerční používatelia a koncoví používatelia zapojení do produktov alebo služieb poskytovaných týmito komerčnými používateľmi poskytujú alebo generujú v kontexte používania príslušných základných platformových služieb, a umožní im tieto údaje používať; v prípade osobných údajov poskytne prístup a umožní používanie len vtedy, ak priamo súvisia s použitím, ktoré vykonal koncový používateľ vo vzťahu k produktom alebo službám, ktoré príslušný komerčný používateľ ponúkal prostredníctvom príslušnej základnej platformovej služby, a keď sa koncový používateľ rozhodne pre takéto zdieľanie so súhlasom v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679;

j) poskytne všetkým tretím stranám poskytujúcim internetové vyhľadávače na ich žiadosť spravodlivý, primeraný a nediskriminačný prístup k údajom o poradí, vyhľadávaní, kliknutiach a zobrazeniach v súvislosti s bezplatným a plateným vyhľadávaním koncovými používateľmi na internetových vyhľadávačoch strážcu prístupu, pričom musí anonymizovať osobné údaje v údajoch o vyhľadávaní, kliknutiach a zobrazeniach;

k) musí uplatňovať spravodlivé a nediskriminačné všeobecné podmienky prístupu komerčných používateľov k svojmu obchodu so softvérovými aplikáciami označenému podľa článku 3 tohto nariadenia.

Partneri