Fintech a doprava: Digitálne služby v odvetví sa rozširujú a šetria dopravcom čas a peniaze

Autor Jakub Malý december 2021 -
Fintech a doprava: Digitálne služby v odvetví sa rozširujú a šetria dopravcom čas a peniaze Eurowag

V posledných rokoch sme svedkami zbližovania technológií a finančných služieb. Vzniklo nové odvetvie, ktoré spája to najlepšie z oboch svetov – fintech.

Jedným z dôsledkov digitálnej transformácie, ktorá nevyhnutne zasiahla všetky odvetvia podnikania, je konvergencia finančných služieb a moderných technológií. V dôsledku toho už finančné služby nie sú výlučnou doménou bánk a iných finančných inštitúcií, ale na trh čoraz viac prenikajú aj tie, ktoré boli predtým čisto technologickými spoločnosťami.

Silné technologické zázemie fintechu umožňuje týmto spoločnostiam rýchlejšie inovovať, ako aj využívať väčšie možnosti integrácie s inými digitálnymi službami.

Jednou z ďalších výhod je možnosť zahrnúť viacero služieb do integrovaného riešenia od jedného poskytovateľa. Fintechové spoločnosti, ako je Eurowag, sa často zameriavajú na konkrétny segment, v ktorom ponúkajú komplexné riešenia a služby.

Napríklad v cestnej doprave to môže znamenať spojenie služieb súvisiacich s telematikou, poskytovaním palivových kariet, vyúčtovaním platieb mýta v celej Európe, financovaním prevádzkových činností, poistením, konverziou mien – to všetko od jedného poskytovateľa, ktorý zastreší nielen technologické riešenia, ale aj súvisiace finančné služby.

Cestná doprava na ceste k digitalizácii

Odvetvie cestnej dopravy poskytuje veľký priestor na digitalizáciu a služby fintechových spoločností. Technológie tu zohrávajú kľúčovú úlohu napr. pri optimalizácii trasy nákladných vozidiel s cieľom minimalizovať náklady alebo pri telematickom zbere údajov v reálnom čase a ich prenose do dispečingu dopravcu.

Finančné služby vstupujú do hry napríklad na čerpacích staniciach. Vodič môže na displeji navigácie vidieť ceny paliva na rôznych ČS. Platbu možno vykonať palivovou kartou alebo automaticky pomocou palubného platobného systému, ktorý je integrovaný priamo v nákladnom vozidle.  

Bezhotovostné platby sú nielen rýchlejšie, ale aj bezpečnejšie, pretože ponechávajú len malý priestor pre potenciálne podvody. Úlohou fintechových spoločností je v takýchto prípadoch prepojiť platobné riešenie so systémami predajcov pohonných hmôt v celej Európe tak, aby dopravca dostal jednu faktúru za všetky svoje nákladné vozidlá.

Práve výhody komplexnej integrácie zo strany poskytovateľa platobných služieb predstavujú pre dopravcu veľkú pridanú hodnotu v porovnaní s bežnými systémami palivových kariet.

Poskytovateľ technologických riešení s možnosťami finančných služieb však môže pre dopravcov urobiť oveľa viac. Typicky ide o zúčtovanie cestného mýta.

V Európe existujú v súčasnosti desiatky systémov cestného mýta, ktoré sa líšia miestnymi predpismi (t. j. typmi vozidiel a ciest podliehajúcich platbe mýta), systémami a technológiami (najčastejšie mikrovlnnými alebo satelitnými) a rôznymi spôsobmi výpočtu a platby mýta.rsz 01 2017 new cf and new xf range completed pure excellence Zdroj: DAF

Vďaka smernici o Európskej službe elektronického mýta EETS (European Electronic Toll Service) už ale vznikajú prvé riešenia, ktoré umožňujú s jednou palubnou jednotkou riešiť mýto na cestách vo viacerých krajinách Európy.

Sprostredkovateľ potom zabezpečí vysporiadanie platieb so všetkými príslušnými prevádzkovateľmi mýtnych systémov a dopravca vo výsledku dostane iba jedinú faktúru za celú cestu, bez ohľadu na počet prejazdených krajín.

Za hranicami technológie

Poskytovatelia technologických služieb však môžu ísť ešte ďalej a ponúknuť prepravným firmám servis, na ktorý boli zatiaľ dopravcovia zvyknutí v bankách.

Ide napríklad o pomoc s prevádzkovým financovaním a riadením cash flow prostredníctvom služby podobnej faktoringu, teda krátkodobému úverovaniu na základe odkupu krátkodobých pohľadávok – typicky faktúr.

Vďaka integrácii takejto služby do ekosystému digitálnych nástrojov môžu aj malí dopravcovia využívať rovnaký komfort a podmienky krátkodobého financovania ako najväčší hráči na trhu.

Individuálna poistná zmluva odstraňuje administratívnu záťaž spojenú s každým vozidlom a každou zmluvou o preprave nákladu.

Využitím údajov o vozidlách a zmluvách v informačnom systéme dopravcu je možné využívať automatické funkcie na výpočet a platbu poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla podľa podmienok platných pre daný druh nákladu v každej krajine. Poskytovateľ fintechových služieb na základe dostupných údajov obstará pre dopravcu vždy optimálne poistenie.

V rámci jednotného systému finančných služieb a operácií môžu dopravcovia vyriešiť aj ďalší naliehavý problém, ktorým je konverzia mien pri úhrade faktúr za medzinárodnú prepravu. Na základe pravidelne aktualizovaného kurzového lístka si môžu jednoducho vybrať preferovanú menu na prepočet sumy pred platbou. Odstráni sa tak neistota spojená s kurzovými rozdielmi, ako aj komplikované prepočty viacerých mien.

Budúcnosť technológií a financií v nákladnej doprave

Bankové služby sú v digitalizácii ďaleko pred nákladnou dopravou. Avšak zatiaľ čo banky sa budú len ťažko snažiť integrovať telematické a iné funkcie súvisiace s dopravou do svojich systémov, poskytovatelia riešení na riadenie a optimalizáciu nákladnej dopravy sa nepochybne zamerajú na integráciu finančných služieb do svojich systémov.

Integrácia telematiky, platieb za pohonné hmoty, mýta, financovania, poistenia a ďalších finančných služieb do jedného portálu môže dopravcom mesačne ušetriť desiatky hodín práce. Vďaka rozsiahlemu ekosystému môžu aj malí dopravcovia s niekoľkými nákladnými vozidlami využívať rovnakú úroveň služieb ako najväčšie logistické spoločnosti.

Keďže si nutnosť vzájomného prepojenia uvedomujú aj prevádzkovatelia mýtnych systémov, čerpacích staníc i ďalších služieb, bude sa do budúcnosti ekosystém okolo riešení pre dopravcov nepochybne ďalej rozširovať.

Jakub Malý, viceprezident pre platby a finančné služby, Eurowag

Partneri