Klienti a inštitúcie vložili minulý rok do J&T Banky ďalšiu miliardu eur

Autor Milan Janásik máj 2022 -
Klienti a inštitúcie vložili minulý rok do J&T Banky ďalšiu miliardu eur Pixabay

Podľa auditovaných konsolidovaných výsledkov uzavrela J&T BANKA minulý rok s bilančnou sumou vo výške 8,18 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 1,135 miliardy eur, teda o viac ako 16 %.

V hospodárení banky sa v priebehu roku 2021 odrážalo nielen relatívne upokojenie situácie a klientskych očakávaní súvisiacich s vývojom pandémie covidu-19, ale aj pozitívny trend na finančných trhoch. Banka tak dosiahla čistý ročný zisk 113 miliónov eur, čo je medziročný rast o 46 miliónov eur.

Nárast bilančnej sumy ovplyvnil najmä objem klientskych depozít, ktorý bol o 11,3 % vyšší v porovnaní s koncom roka 2020 a tesne presiahol hranicu 6,2 miliardy eur. Z celkového objemu záväzkov voči klientom tvoria viac ako 71 % vklady na termínovaných a viazaných účtoch.

Dostatočný objem zdrojov prijatých od klientov umožnil banke financovanie mnohých projektov. Objem korporátnych úverov tak medziročne vzrástol o 200 miliónov eur a ku koncu roka predstavoval 2,9 miliardy eur.

Dlhopisy a fondy

Hoci dopyt po nových emisiách korporátnych dlhopisov nedosiahol predpandemickú úroveň, obrátila sa jeho trajektória a došlo k jeho obnoveniu. Za celý rok sa banka podieľala na umiestnení 14 dlhopisových emisií, pričom celkový upísaný objem dosiahol sumu 620 miliónov eur.

Na poli kolektívneho investovania v minulom roku obstáli všetky fondy pod správou J&T INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI. Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS v polovici roka vstúpil na pražskú burzu a odvtedy sa radí k najlikvidnejším titulom. Za tento debutový skrátený rok sa zobchodovali jeho akcie v ekvivalente 240 miliónov eur, od založenia si fond pripísal zhodnotenie viac ako 15,5 %.

Vlastný kapitál v medziročnom porovnaní narástol o 130 miliónov eur a na konci roka 2021 predstavoval zhruba jednu miliardu eur. Kapitálová primeranosť na konsolidovanej báze dosiahla úroveň 16,21 %. 

O J&T Banke

Od roku 1998 ponúka služby a poradenstvo, ktoré riešia nielen súčasné potreby klientov, ale zohľadňujú aj širšie rodinné vzťahy a dlhší časový horizont. Ochraňujú majetok nielen pred ekonomickými vplyvmi, ale aj proti legislatívnym zmenám a v prípade rôznych životných situácií.

Zahŕňajú multigeneračnú správu majetku a nástupníctva, investičné poradenstvo, obchodovanie s cennými papiermi, správu a štruktúrovanie majetku či služby lifestyle manažmentu. Popri komplexných službách family office a privátneho bankovníctva poskytuje špecializované financovanie v oblasti real estate a podnikových akvizícií.

Do bankového holdingu J&T Finance Group SE patrí okrem slovenskej a českej J&T BANKY aj slovenská banková skupina 365 (predtým Poštová banka) a J&T Banka d.d. v Chorvátsku.

Milan Janásik, J&T BANKA

J T banka 1J T banka 2J T banka 3

Partneri