U. S. Steel Košice mieri k udržateľnejšej budúcnosti znižovaním klimatickej stopy

Autor OTS / DM júl 2022 -
Zdroj: usske.sk Zdroj: usske.sk

Košické oceliarne budú znižovať klimatickú stopu s pomocou ČEZ a ESCO Slovensko, spoločného podniku ČEZ ESCO a SPP.

Spoločnosti U. S. Steel Košice a ČEZ podpísali nezáväzné memorandum o spolupráci na vytvorenie strategického partnerstva, predmetom ktorého bude analýza budúcich energetických potrieb USSK a spolupráca pri zásobovaní oceliarní bezemisnou elektrickou energiou z obnoviteľných a jadrových zdrojov, ako aj zavádzanie energeticky úsporných opatrení. Analýzu a návrh riešenia vypracuje skupina ESCO Slovensko, ktorá v košickom regióne pracuje hneď na niekoľkých projektoch modernizácie energetických zariadení.

Dve silné značky z dvoch susedných krajín sa spojili na ceste k modernej bezemisnej energetike budúcnosti. Memorandum sa týka spolupráce v oblasti bezemisnej elektriny, výstavby obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a úspor, ako aj vývoja inovatívnych riešení šetrných k životnému prostrediu.

zelená stopa

Spoluprácu českej energetickej skupiny a slovenských oceliarní potvrdili zástupcovia podpisom memoranda. Za ČEZ Pavel Cyrani, podpredseda predstavenstva, Martin Novák, člen predstavenstva a za U. S. Steel Košice prezident Jim Bruno a Elena Petrášková, viceprezidentka pre dcérske spoločnosti a generálna právna zástupkyňa.

„Chceme udržať košickú prevádzku v prvej oceliarskej lige a prispieť k dekarbonizácii priemyslu na Slovensku. ČEZ a ESCO Slovensko by mali pomôcť zabezpečiť, že naša cesta k udržateľnej prevádzke bude efektívna, transparentná a postavená na bezemisných zdrojoch energie a inovatívnych technológiách,“ uviedol prezident U. S. Steel Košice Jim Bruno.

Obe strany sa zhodli na potrebe analyzovať energetické potreby košickej prevádzky v oblasti úspor energie a dlhodobých dodávok energie. Samotnú analýzu súčasného stavu energetického sektora v U. S. Steel a Ferroenergy bude realizovať ESCO Slovensko, vrátane možnosti využitia dostupných dotácií. Na základe výsledkov navrhne skupina riešenia na úsporu energie, zníženia emisií, ako aj nákladov na energie.

„Na slovenskom energetickom trhu sme lídrom v oblasti efektívnych, nákladovo efektívnych a ekologických riešení. Máme za sebou úspešné zákazky napríklad pre nemocnice, bytové úrady, ako aj pre firemných klientov. Partnerstvo s U. S. Steel Košice a spoločné projekty, ktoré budeme realizovať na základe dnešného memoranda, však posúvajú naše aktivity na novú úroveň,“ dodala Naďa Hartmann, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva ESCO Slovakia.

Partnerstvo medzi U. S. Steel Košice, ČEZ a ESCO Slovensko už prinieslo prvé výsledky. Napríklad ESCO Slovensko v Košiciach analyzovala možnosť decentralizácie výroby stlačeného vzduchu, modernizácie zásobovania teplom a vypracovala ponuku na rekonštrukciu centrálnej výmenníkovej stanice.

O skupine ESCO Slovensko

ESCO Slovensko sa špecializuje na ekonomické a ekologické energetické riešenia pre administratívne, komerčné a obytné areály, priemyselné komplexy, ako aj na riešenia pre obce a mestá. Skupinu tvorí viacero špecializovaných a úzko spolupracujúcich spoločností, vďaka čomu ESCO Slovensko ponúka svojim klientom komplexné riešenia, od konzultácií a špecifikácii reálnych potrieb klienta, cez návrh a realizáciu vhodných opatrení, až po následnú správu a servis zariadení. Ponuka skupiny zahŕňa aj oblasť financovania realizovaných projektov a to spôsobom, ktorý minimalizuje riziko objednávateľa formou splácania projektu z dosiahnutých energetických úspor.

https://www.escoslovensko.sk/

Definícia uhlíkovej stopy

Uhlíková stopa je množstvo emisií takých plynov uvoľnených do atmosféry, ktoré majú dopad na podnebie Zeme, pričom tieto emisie sú spôsobené činnosťou človeka. Tieto plyny produkujeme pri väčšine našich aktivít, napríklad pri spotrebe fosílnych palív v doprave alebo spotrebe tepla vyrobeného z uhlia či elektriny. Uhlíková stopa má svoje uplatnenie od jednotlivcov cez rodiny až po veľké organizácie a je jedným z dôležitých nástrojov sledovania vplyvu všetkých ľudských aktivít na životné prostredie. Vyjadruje sa v ekvivalentoch oxidu uhličitého (CO2) a meria sa v hmotnostných jednotkách, zvyčajne tonách, kilogramoch alebo gramoch.

Uhlíkovú stopu môžeme rozdeliť na priamu a nepriamu:

• Priama (primárna) – množstvo skleníkových plynov vypustených priamo pri aktivitách (spaľovanie pohonných hmôt, spotreba elektriny, tepla ...)

• Nepriama (sekundárna) – množstvo skleníkových plynov vypustených počas celého životného cyklu výrobkov a služieb (od výroby až po likvidáciu)

Čo je to uhlíková stopa produktu?

Product Carbon Footprint (PCF) spôsob stanovenia klimatického dopadu určitého výrobku. „Počas celého životného cyklu produktu - od ťažby suroviny po recykláciu alebo zneškodnenie - vznikajú klimaticky významné vplyvy vo forme emisií skleníkových plynov. Uhlíková stopa produktu pomáha identifikovať, analyzovať a správnymi opatreniami znížiť alebo (ideálne) úplne zabrániť týmto dopadom.“

Čo je podniková uhlíková stopa?

Okrem uhlíkovej stopy súvisiacej s výrobkom existuje aj podniková uhlíková stopa (CCF), ktorá zohľadňuje vplyv spoločnosti. Na určenie hodnôt PCF a CCF existujú vyhlášky a normy, ktoré sa neustále vyvíjajú. Globálne klimatické ciele do roku 2050 sa zameriavajú na dekarbonizovaný svet, a preto je potrebné hodnotiť všetky výrobky a služby z hľadiska ich dopadu na klímu. Výsledkom je, že PCF (uhlíková stopa produktu) je čoraz dôležitejšia.

Obnoviteľná energia

Prechod na obnoviteľnú energiu je stále jedným z najsilnejších spôsobov, ako môže krajina znížiť svoju ekologickú stopu. Mnoho krajín musí na tomto fronte ešte prejsť dlhú cestu. Pôvod pojmu „uhlíková stopa“ Zaujímalo vás, ako sa tento pojem stal tak populárnym? https://www.thecapture.club/post/the-term-carbon-footprint

OTS / DM / Zdroj foto: usske.sk a FB Polygrafia Fotografia

Partneri