Čo je dôležité pri výbere programu MBA

Autor Bodo B. Schlegelmilch február 2016 -
Čo je dôležité pri výbere programu MBA Pixabay

Na celom svete je v súčasnosti medzi 8 000 a 12 000 MBA programov; je ťažké udržať si v nich prehľad a nájsť pre seba ten najvhodnejší. 

Trh s programami MBA je taký rozsiahly a medzinárodná ponuka taká bohatá, že je čoraz ťažšie vyznať sa v nich a vybrať ten správny. Nie všetky kurzy, ktoré majú MBA napísané v názve programu, ho aj obsahovo skutočne ponúkajú. O to dôležitejšie je preto veľmi pozorne si vyberať. Prinášame krátky prehľad najdôležitejších kritérií.

Reputácia či imidž vzdelávacej inštitúcie

Jedným z najdôležitejších aspektov pri výbere správneho programu MBA je otázka vzdelávacej inštitúcie, ktorá program ponúka. Ide o renomovanú univerzitu s atraktívnou študijnou ponukou, efektívnou štruktúrou štúdia, ktorá uskutočňuje špičkový výskum a zároveň určuje štandardy v úzkom prepojení na prax? Má program dlhoročnú tradíciu, zakladá sa na najnovších vedeckých poznatkoch veľkej univerzity a v ideálnom prípade aj partnerských univerzít z celého sveta a spĺňa také vysoké kvalitatívne nároky jedného z vedúcich MBA programov?
S ohľadom na takmer už neprehľadnú celosvetovú ponuku MBA programov zohráva imidž konkrétnej univerzity ústrednú úlohu. Zamestnávatelia sa nepýtajú len na to, či uchádzač absolvoval MBA program, omnoho viac ich zaujíma, kde to bolo.

Akreditácie

Akreditácie sú jedným z kritérií, ktoré dovedna vypovedajú o kvalite príslušného programu MBA. Ďalšími takými kritériami sú medzinárodné rankingy, moderné curriculum, didaktický dizajn a praktický aspekt vzdelávania.
Akreditácie sú dôležitým medzinárodným certifikátom kvality, ktoré sa udeľujú buď jednotlivým programom, alebo inštitúciám ako takým. Zadané štandardy sa veľmi detailne kontrolujú v priebehu podrobného procesu, pozostávajúceho z prípravnej fázy, samotnej návštevy akreditorov priamo na mieste a z následnej hodnotiacej fázy. V prípade pozitívneho hodnotenia sa udelí vysoko cenený certifikát, pričom existujú určité kritériá, ktorých plnenie sa preveruje periodicky. K najdôležitejším akreditačným agentúram patria EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) a AMBA (Association of MBAs). Najmä v nemecky hovoriacich krajinách má veľkú váhu aj FIBAA (Foundation of International Business Administration Accreditation).

Medzinárodné rankingy

Okrem uvedeného existujú aj dôležité medzinárodné rankingy, ktoré v pravidelných intervaloch hodnotia kvalitu MBA programov. Jednotlivé programy sa hodnotia na základe rôznych kategórií, podľa ktorých sa budúci študenti rozhodnú pre konkrétny program MBA. Patrí sem napríklad pracovná skúsenosť účastníkov, podiel zahraničných študentov, postup na kariérnom rebríčku, nárast platu po absolvovaní programu atď.
Zaujímavé je, že sa rovnako preverujú formálne kritériá univerzít, ako aj výsledky účastníckeho dotazníka, ktoré sa odrazia na konečnom hodnotení. Akreditácie a rankingy sú teda veľmi podstatným indikátorom kvality MBA programu.

Moderné curriculum

Kvalita medzinárodne uznávaného programu MBA v neposlednom rade závisí od toho, do akej miery reaguje na zmeny ekonomických a sociálnych rámcových podmienok. Ťažiskovo by sa teda každá vzdelávacia inštitúcia mala snažiť o kontinuálny rozvoj svojich MBA programov a ich neustále zlepšovanie. Zvláštna pozornosť by sa mala venovať aj budúcim kľúčovým témam, ako sú vodcovstvo, globálne trhy, podnikanie a inovácie, ako aj etika a sociálna zodpovednosť firiem.

Didaktický dizajn

V zásade delíme MBA programy na denné štúdium, čiastočné denné štúdium a diaľkové štúdium. V posledných rokoch sa ukázalo, že čiastočné denné štúdium najlepšie zodpovedá individuálnym požiadavkám veľmi zaneprázdnených vedúcich pracovníkov. Štruktúra členená na moduly obvykle umožňuje zladiť náročný MBA program s každodennými pracovnými povinnosťami. Vyučovanie by sa v ideálnom prípade malo skladať z rôznych metodických prístupov, ktoré môžu pozostávať z interaktívnych prípadových štúdií, ekonomických simulácií až po individuálne prezentácie, čo umožňuje efektívne, interdisciplinárne a trvalé učenie sa.
Podstatnou výhodou je, ak sa moderné metódy prenosu poznatkov dopĺňajú použitím najnovších technológií vo výučbe. Je tak možné prednášky, referáty hosťujúcich pedagógov a výsledky výskumu cez internet a podcasty sprístupniť študentom bez toho, aby museli byť v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste zapojení do študijného procesu. Bežné štúdium tak zjednodušujú moderné e-learningové platformy pomocou rozsiahlych funkcií a komunikačných možností.

Praktický aspekt vzdelávania

Mimoriadny dôraz by sa mal klásť na praktický aspekt jednotlivých programov, aby účastníci mohli to, čo sa naučili, uplatniť v bežnom pracovnom živote. Vhodné sú prípadové štúdie, návštevy firiem, študijné cesty a referáty hosťujúcich pedagógov – vedúcich pracovníkov medzinárodne pôsobiacich firiem. Študenti tak majú možnosť oboznámiť sa s osobitosťami podnikov a trhov, na ktorých pôsobia. Od skúsených manažérov sa dozvedia, čo robia, prečo to robia a prečo práve na tom-ktorom konkrétnom mieste.

Prednášajúci s medzinárodným renomé

Kvalita prednášajúcich sa dá rozpoznať, na jednej strane, podľa toho, koľko praktických skúseností majú okrem pedagogických a výskumných aktivít; na druhej strane, podľa toho, aké medzinárodné skúsenosti sa im podarilo nadobudnúť. Len tak sú schopní sprostredkovať účastníkom cenné znalosti z praxe a pohľad do osobitostí rôznych národných a medzinárodných trhov.

Starostlivo vybratí uchádzači

Okrem všeobecných prijímacích kritérií, ako sú ukončené VŠ vzdelanie a dostatok profesijných skúseností, má mimoriadny význam aj individuálne zloženie jednotlivých tried programu MBA: všetci účastníci prinášajú do vyučovacieho procesu rozsiahle profesijné a osobné skúsenosti z rôznych odvetví, funkcií a kultúr. Preto tak isto ako prednášajúci, aj oni prispievajú rovnakou mierou k vysokej kvalite programu.
Spoločný rozvoj nových ideí, reflexie bežného pracovného diania a výmena názorov s rovnako zmýšľajúcimi kolegami z medzinárodného prostredia tvoria základ vzdelávania vedúcich pracovníkov zameraných na budúcnosť.

Siete kontaktov

Dôležitým dôvodom pre absolvovanie programu MBA je sieť kontaktov. Medzinárodná sieť kontaktov je pre účastníkov podporou pri nadväzovaní celosvetových kontaktov a ich udržiavaní s prednášajúcimi, hosťujúcimi pedagógmi a ostatnými kolegami. Tieto kontakty je možné využiť nielen ako kariérnu šancu, medzinárodne renomované personálne agentúry rovnako upriamujú záujem na absolventov MBA. Aj tu platí, čím renomovanejšia univerzita, o to väčšia je šanca, že sa absolvent dostane do databázy špičkových headhunterov.

Prof. Bodo B. Schlegelmilch, PhD., D. Litt., dekan WU Executive Academy

Partneri