NDS v roku 2023 zrenovuje hlavnú diaľničnú križovatku pri Trnave a opraví aj ďalšie mosty a estakády

Autor NDS január 2023 -
NDS v roku 2023 zrenovuje hlavnú diaľničnú križovatku pri Trnave a opraví aj ďalšie mosty a estakády Ilustračné foto: NDS

V priebehu roka plánuje Národná diaľničná spoločnosť komplexne opraviť takmer desiatku mostov v jej správe, predpokladané náklady odhaduje na zhruba 21 miliónov eur.

Národná diaľničná spoločnosť v úvode roka vyhlási postupne verejné obstarávania na opravu mostov naprieč celým Slovenskom.

Všetky verejné obstarávania na opravu mostov sú nastavené na multikriteriálne hodnotenie. Okrem ceny diela bude kritériom aj dĺžka lehoty opravy mosta, čím chce NDS docieliť čo najkratšie obmedzenie dopravy. 

Ktoré mosty sa budú opravovať?

Najrozsiahlejšou opravou prejde most na ceste I/16 vo Zvolene pri Pustom Hrade s dĺžkou 719,0 m.

NDS sa chystá opraviť aj most v mimoúrovňovej križovatke D1 a R1 pri Trnave. Medzi najvýznamnejšie opravy bude patriť aj oprava estakády na Záhorí pri Sekuliach na diaľnici D2. Opravovať budú aj most na liptovskej D1 pri Východnej.

Čo všetko sa na mostoch bude opravovať?

Oprava mostov bude spočívať prevažne vo výmene mostného zvršku. Počas nej sa obnoví vozovka, vymenia sa mostné závery, opravia sa rímsy, zvodidlá, zábradlia a takisto aj odvodňovací systém.

Opravou zároveň dochádza k sanácii podhľadov nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Pri niektorých z mostov sa pristúpi aj k výmene ložísk.

Zohľadní sa rast cien stavebných materiálov

Vo verejných obstarávaniach NDS bude zapracovaná aj fakturačná indexácia, ktorá sa riadi metodickým pokynom Ministerstva dopravy SR.

Jej zmyslom je umožnenie včasnej reakcie v prípade nárastu cien niektorých stavebných komodít.

TS NDS

Partneri