Nová vláda deklaruje snahu o stabilné a motivujúce podnikateľské prostredie

Autor ÚV SR november 2023 -
Nová vláda deklaruje snahu o stabilné a motivujúce podnikateľské prostredie FB ÚV SR

Prioritou vlády je vytvoriť predpoklady pre stabilitu podnikateľského prostredia, predvídateľnosť legislatívy, racionalizáciu regulácie a dialóg so sociálnymi partnermi. Uvádza sa to v jej programovom vyhlásení, z ktorého ponúkame príslušnú pasáž.

Základným cieľom hospodárskej politiky je vytvorenie podmienok pre udržateľný hospodársky rast, nízku mieru nezamestnanosti so zvyšovaním zamestnanosti, čo umožní opätovne naštartovať reálnu konvergenciu slovenskej ekonomiky k priemeru Európskej únie.

Prioritou vlády v oblasti podnikateľského prostredia je vytvoriť predpoklady pre jeho stabilitu, predvídateľnosť legislatívneho prostredia, racionalizáciu postupov regulácie a efektívny a konštruktívny odborný dialóg so sociálnymi partnermi.

Investičné aktivity bude vláda podporovať transparentným, nediskriminačným a predvídateľným spôsobom, sledujúcim ciele hospodárskej politiky.

Vláda sa bude usilovať o vytvorenie prostredia stimulujúceho k ekonomickej aktivite zjednodušovaním povinností a odstraňovaním prekážok. Na tento účel bude v prierezovej oblasti podnikateľského prostredia stimulovať konštruktívnu medzirezortnú spoluprácu, ako aj funkčný a pružný sociálny dialóg.

Krátkodobé priority

Vláda preto prehodnotí a aktualizuje schválené strategické dokumenty v oblasti hospodárskej politiky, na ktorých v čase ich prijatia panovala zhoda medzi sociálnymi partnermi v tripartite vrátane (ale nielen) schválenej „Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“ s nadväzujúcim 1. akčným plánom pre realizáciu opatrení vyplývajúcich z nej.

Jedným z hlavných predpokladov udržateľného hospodárskeho rastu a nízkej miery nezamestnanosti je legislatívna stabilita prostredia. Vláda si kladie za cieľ zásadne zvýšiť stabilitu podnikateľského prostredia, a to obmedzením používania inštitútu skráteného legislatívneho konania a zabránením obchádzania diskusie so sociálnymi partnermi formou účelových návrhov zákonov bez riadneho zhodnotenia vplyvov na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie či sociálne vplyvy.

Vláda považuje za nevyhnutné garantovať prediktívnu legislatívu v oblasti podnikateľského prostredia a sprísniť štandardizované spôsoby jej prijímania s cieľom zabezpečiť, aby legislatívne návrhy:

 • podliehali jednotnému, štandardnému legislatívnemu procesu, vrátane adekvátnej účasti miestnej a regionálnej samosprávy a účastníkov sociálneho partnerstva, následného medzirezortného pripomienkového konania a prerokovania na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky a
 • boli zostavené podľa jednotnej metodiky, vrátane uplatňovania Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a minimalizovali tzv. „pozlátenia“ („goldplating“).

Strednodobé priority

Vláda si kladie za cieľ stimulovať rozvoj mikro, malého a stredného podnikania, ktoré tvorí majoritnú časť slovenského podnikateľského prostredia, a preto zváži:

 • opatrenia na dostatok ľudských zdrojov v hospodárstve Slovenskej republiky a dôsledok nepriaznivého demografického vývoja prejavujúci sa už v súčasnom trhu práce v Slovenskej republike,
 • úpravu limitu obratu pre povinnú registráciu platiteľa DPH,
 • možnosti úpravy limitu paušálnych výdavkov pre fyzické osoby – podnikateľov,
 • vytvorenie podmienok pre uľahčenie generačnej výmeny v rodinných firmách,
 • stimuláciu súkromných investícií formou rozšírenia možností zrýchleného odpisovania hmotného a nehmotného majetku, - rozšírenie možností a uvoľnenie limitov pre vykázanie daňovej straty,
 • digitalizáciu procesov a aktualizáciu plánu inteligentného priemyslu zameraného na zníženie byrokratickej záťaže a administratívnej náročnosti zakladania obchodných spoločností,
 • zavedenie zberu a poskytovania prehľadných informácií o možnostiach financovania podnikateľských aktivít na jednom mieste,
 • implementáciu opatrení a schém pomoci malým a stredným podnikom vrátane startupov predovšetkým na uľahčenie štartu podnikateľských aktivít, zvýšenie prístupnosti k úverovému predfinancovaniu prevádzkových potrieb a uľahčenie kofinancovania projektov z európskych programov,
 • zjednodušenie čerpania finančných prostriedkov z európskych programov, zjednodušenie pravidiel verejného obstarávania a zavedenie záväzného uplatňovania prvkov sociálneho a zeleného verejného obstarávania v maximálnom možnom rozsahu.

Dlhodobé priority

Vláda si uvedomuje, že dôležitým prvkom stabilného a motivujúceho podnikateľského prostredia je flexibilný a moderný trh práce, ktorý dokáže využívať celé spektrum nástrojov pre nastoľovanie rovnováhy medzi ponukou práce a dopytom po nej.

Preto podporí implementáciu efektívnych nástrojov, aby zvýšili schopnosť slovenského trhu práce pružne reagovať na národohospodárske priority v oblasti digitálnej, dátovej a zelenej ekonomiky.

Konkrétne, vláda:

 • Bude vytvárať stály tlak na rast miezd v nadväznosti na rast výkonnosti a zlepšovanie pracovných podmienok, vrátane sociálnych benefitov; k tomu venovať mimoriadnu pozornosť predovšetkým rastu celkovej produktivity a nielen produktivity práce na podnikovej, ale aj národnej úrovni; z toho dôvodu sfunkční súčasnú Radu vlády Slovenskej republiky pre konkurenčnú schopnosť a produktivitu.
 • Podporí tripartitný orgán „Alianciu sektorových rád“, aby prostredníctvom Informačného systému o cene práce zabezpečovala kontinuálne poskytovanie hodnoverných údajov, analýz a prognóz o stave a vývoji mzdových, pracovných a sociálnych podmienok, rovnosti príležitostí a odmeňovania žien a mužov.
 • Zabezpečí v spolupráci so sociálnymi partnermi združenými v Aliancii sektorových rád spracovanie komplexnej „Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v nových demografických, technologických a environmentálnych podmienkach do roku 2050“.
 • Podporí investície štátu do ďalšieho vzdelávania dospelých tak, aby sa vytvoril ucelený systém celoživotného vzdelávania ako plnohodnotný nástroj pre napĺňanie priorít hospodárstva založeného na inováciách a ich vplyvu na nové nevyhnutné zručnosti zamestnancov pre konkurenčne schopné hospodárstvo.
 • Zvýši motiváciu a zlepší podmienky pre dlhodobo nezamestnaných opätovne sa vrátiť do zamestnania.
 • V záujme riešenia dostupnosti pracovnej sily v objektívne nedostatkových profesiách prijme jasné pravidlá pre získavanie pracovných povolení cudzincov, odbúravanie existujúcich prekážok v uznávaní kvalifikácií a iných administratívnych bariér.
 • Pre zabezpečenie kontinuálneho rozvoja pracovných kompetencií a zručností v spolupráci so sociálnymi partnermi a inými rezortmi vlády Slovenskej republiky spracuje ucelenú novú Politiku zamestnanosti do roku 2035, ako reakciu na súčasnú demografickú situáciu na trhu práce. - Vypracuje stratégiu rozvoja tzv. striebornej ekonomiky a podporí jej implementáciu.

Zdroj: ÚV SR

(Zvýraznené pasáže vybrala redakcia; text je mierne editovaný)

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo