Tradícia a odkaz ako kľúč k úspechu rodinných firiem

Autor TS máj 2024 -
Tradícia a odkaz ako kľúč k úspechu rodinných firiem Pixabay / Mohamed Hassan

Popri finančnej hodnote sú základom udržateľného biznisu a prosperity rodinných firiem ich tradičné hodnoty, príbeh a angažovanosť v komunite.

Dedičstvo (tradícia, odkaz – angl. legacy) v rodinných firmách je zdrojom ich identity a stability. Prieskum spoločnosti KPMG Private Enterprise a globálneho konzorcia STEP Project, na ktorom sa zúčastnilo 2 683 rodinných podnikov z 80 krajín, odhalil, že tradičné hodnoty ukotvené v rodinnom odkaze zvyšujú výkonnosť a udržateľnosť týchto firiem.

Potvrdilo to až 43 % rodinných podnikov, ktoré sa zároveň zhodujú v tom, že je dôležité vedieť toto dedičstvo správne využiť a preniesť na ďalšie generácie. 

„Vo svete podnikania sú rodinné podniky často uznávané pre svoju dlhodobú víziu, odolnosť a silné hodnoty. Tieto atribúty majú svoje korene v oveľa hlbšom koncepte: v dedičstve a odkaze spoločnosti. Pre rodinné podniky je ich dedičstvo hnacou silou výkonnosti a prosperity naprieč generáciami,“ uviedol Marek Masaryk, associate partner KPMG na Slovensku.

Podniky so silnou tradíciou sú výkonnejšie

Dedičstvo spoločnosti je hmotný aj nehmotný majetok, ktorý môže viesť k dobrým finančným výsledkom a udržateľnosti. Posilňuje tiež emocionálne väzby, ktoré sú zdrojom rodinnej identity, inšpirácie a inovácií.

V prieskume sa skúmali štyri zložky dedičstva:

  • Materiálne dedičstvo zahŕňa hmotný majetok, ktorý je základom finančnej hodnoty a bohatstva rodiny. 
  • Biologické dedičstvo, napríklad rodinné meno a pokrvná línia, odráža záväzok zachovať súdržnosť rodiny a kontinuitu podniku. 
  • Sociálne dedičstvo je založené na spoločných hodnotách, postojoch a presvedčení rodiny a zameriava sa na budovanie silných vzťahov v komunite a na prospešné aktivity. 
  • Dedičstvo identity zahŕňa spoločné rodinné príbehy, rituály a fungovanie, ktoré často slúžia ako neformálny mechanizmus riešenia rodinných konfliktov.

Okrem uvedených zložiek respondenti vyzdvihli aj podnikateľské dedičstvo, prostredníctvom ktorého boli mladým generáciám odovzdávané podnikavé zmýšľanie a odolnosť.

Niet teda pochýb, že popri finančnej hodnote sú základom udržateľného biznisu a prosperity rodinných firiem práve spoločné hodnoty, rodinné meno, príbehy či angažovanosť v komunite.

Až 45 % rodinných podnikov, ktoré dosiahli vysoké skóre dedičstva, uviedlo aj vysokú výkonnosť a až 53 % docielilo vysoké skóre aj v oblasti udržateľnosti, ktoré bolo možné vďaka pretrvávajúcej viacgeneračnej podnikavosti a odolnosti. 

Dedičstvo rodinných podnikov pre ľudí a planétu

Prieskum tiež ukázal, že existuje vzťah medzi hĺbkou tradície rodinných podnikov a jej vplyvom na udržateľnosť. To sa prejavuje v humanitárnych či environmentálnych aktivitách spoločnosti, efektívnom využívania prírodných zdrojov, ako aj pri presadzovaní rovnosti príležitostí pre zamestnancov a ich vzťahov s dodávateľmi a zákazníkmi.

Rodinné podniky si dávajú záležať na udržateľnom podnikaní a zvyčajne sa riadia rodinnými hodnotami, ctia si históriu spoločnosti a svoje miesto v komunite.

Paradox dedičstva

Dedičstvo firmy by sa nemalo vnímať len cez optiku minulosti, ale aj ako základná zložka udržateľného rastu orientovaného na budúcnosť. Ak je však príliš zakorenené v tradíciách, môže stáť v ceste ďalšiemu rozvoju.

Tento „paradox dedičstva“ zdôrazňuje, že dedičstvo samo o sebe nestačí pre pokrok, je však silným základom pre budúce generácie, ak dokážu otvorene komunikovať a spolupracovať.

Pochopenie tradícií pomáha rozvoju

S tým, ako sa rodinný podnik vyvíja, menia sa aj jeho priority. V začiatkoch firmy sú dôležité materiálne a biologické zložky dedičstva – majetok, dobré meno a pokračovanie pokrvnej línie. Časom sa do popredia dostávajú sociálne aspekty, zachovanie príbehu a rodinné hodnoty.

Pre lepšie pochopenie hĺbky dedičstva rodinných firiem vyvinul STEP Project maticu dedičstva, podľa ktorej sa dajú spoločnosti rozdeliť na štyri typy: s vyvíjajúcim sa, statickým, dynamickým a zachovávajúcim dedičstvom. Keďže dedičstvo ovplyvňuje aj výkonnosť podniku a jeho budúce smerovanie, rodinné podniky by sa mali zamyslieť nad tým, pod ktorú kategóriu spadá ten ich podnik.

„S príchodom mladších generácií musia rodinné podniky premýšľať nad budúcnosťou a zavádzať zmeny s rešpektom k hodnotám podniku. Dôležitý je však otvorený prístup, ktorý pomôže nájsť rovnováhu,“ uzavrel Marek Masaryk z KPMG na Slovensku.

Na citovanom prieskume sa zúčastnilo 2 683 lídrov rodinných spoločností z 80 krajín. Tí pôsobia v sektore služieb, vo výrobe, poľnohospodárstve a stavebníctve. 45 % respondentov pôsobí v menších firmách pod 50 zamestnancov, 28 % v stredných firmách do 250 zamestnancov a 27 % vo veľkých firmách nad 250 zamestnancov.

TS KPMG

Partneri

SOPK

lexikon logo cervene hlavicka KK blue1

Fijet logo