Špecifiká zamestnávania Rómov: firmy, ktoré to zvládli

Autor Simona Fiabáne október 2017 -

Zamestnateľnosť Rómov je riešiteľná pri troche snahy zo strany firiem. Dokázal to napr. Whirlpool Slovakia, v ktorom tvoria 20 % pracovníkov.

Slovenské podniky v súčasnosti zápasia s nedostatkom pracovnej sily a často sú nútené ju dovážať. Na druhej strane stojí odhadom približne 100 000 nezamestnaných Rómov zo sociálne vylúčených lokalít, ktorí nemajú prácu. Ich potenciál je značný nielen pre ich vysoký počet, ale aj pre zručnosti, ktoré nadobudli neformálne. Často majú pracovné skúsenosti z tzv. šedej ekonomiky a tiež veľkú motiváciu získať legálne a stabilné zamestnanie. Práve oni by mohli mnohým podnikateľom pomôcť vyriešiť problémy s hľadaním zamestnancov. Na Slovensku máme firmy, ktoré už vedia ako na to. Otázkou zamestnateľnosti marginalizovaných Rómov a využitia ich potenciálu sa nedávno zaoberala Nadácia Pontis spolu s firmami na východnom Slovensku. Tie priniesli aj praktické skúsenosti, ktoré doposiaľ získali.

Odporúčania

1. Doprajte si dostatok času. Zamestnávanie ľudí z tejto skupiny obyvateľstva si vyžaduje čas na individuálne a špecifické postupy, ktoré je treba zvoliť a nasmerovať na rómskych, ale často aj nerómskych zamestnancov. V spoločnosti Whirlpool Slovakia začali so zamestnávaním Rómov v roku 2014 a dnes považujú čas strávený ich prípravou a preškoľovaním za zúročený. Rómovia tvoria 20 % zamestnancov a zastávajú aj špecializované pozície.

2. Podpora rodinných vzťa­hov a osobného života. V spoločnosti U. S. Steel Košice rozbehli projekt zameraný na zamestnávanie mužov z rómskych komunít. Neskôr bolo nevyhnutné rozšíriť projekt aj o prácu s ich deťmi. Bolo zrejmé, že efektivita za­mestnanca závisí aj od dobrého rodinného a sociálneho zázemia. Projekt preto zahrnul aj prácu s učiteľmi či vedúcimi pracovníkmi (majstrami). Podobnú skúsenosť má aj spoločnosť Whirlpool, ktorej vedúci pracovníci navštevovali nových zamestnancov priamo doma a vysvetľovali im princípy zamestnania.

3. Posilnite vzťahy s miestnymi úradmi. Starosta či pracovníci obecného úradu poznajú ľudí z komunít mnohokrát aj osobne. Budú vás vedieť nasmerovať a možno situ­áciu riešiť priamo s vaším zamestnancom. „Prax nám ukázala, že cielená spolupráca s materskou školou, základnou školou, strednou školou, obecnými úradmi a mestským úradom, ako aj úradom práce je nevyhnutná a veľmi prospešná,“ hovorí Jaroslav Grygar zo spoločnosti Whirlpool Slovakia.

4. Pristupujte k pracov­níkom individuálne. Skús­te ich vnímať viac ako ľudí s neľahkým zázemím než len zamestnancov. Práve ľudia z vylúčených prostredí potrebujú cítiť stabilitu, ktorá je pre nich veľmi motivujúca. Prísľub stability dávate aj možnosťou práce na trvalý pracovný pomer. Otvoríte si tým dvere k svedomitým a lojálnym zamestnancom. „Zo skúseností vyplýva, že pracovníci z vylúčených komunít oceňujú ústretový a férový prístup zamestnávateľa, ktorý sa potom odzrkadlí na ich aktívnom prístupe k práci,“ vysvetľuje Barbora Pálešová, projektová koordinátorka z Nadácie Pontis.

SF

Partneri