Produkcia biopotravín v EÚ bude pod prísnejšou kontrolou

Autor SM/EP apríl 2018 -
Produkcia biopotravín v EÚ bude pod prísnejšou kontrolou Pixabay

Európsky parlament schválil legislatívu, ktorá má zvýšiť kvalitu produktov ekologickej výroby, ale zároveň znížením byrokracie aj podporiť jej rozšírenie v EÚ.

Novela nariadenia o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní bioproduktov v EÚ, ktorú poslanci schválili pomerom hlasov 466 (za): 124 (proti): 50 (zdržalo sa hlasovania), je výsledkom rokovaní parlamentných vyjednávačov a ministrov členských štátov zavŕšených dohodou na jej konečnom znení zo dňa 28. júna 2017.

Zvyšovanie kvality biopotravín

Súhrn nariadení prináša o. i. prísne kontroly založené na posúdení rizika v celom dodávateľskom reťazci. Inšpekcie sa budú vykonávať fyzicky na mieste u všetkých subjektov na všetkých stupňoch výroby, prípravy a distribúcie bioproduktu, a to spravidla aspoň raz ročne. V prípade, že v troch rokoch po sebe nebolo zaznamenané porušenie pravidiel a pravdepodobnosť ich porušenia bola vyhodnotená ako nízka môžu byť kontroly raz za dva roky.

Rovnako prísne pravidlá budú platiť pre dovážané bioprodukty. Platnosť aktuálnych pravidiel o uznávaní podobných, nie však identických štandardov ekologickej výroby pri produktoch dovážaných z niektorých tretích krajín, vyprší v priebehu piatich rokoch od nadobudnutia účinnosti nového nariadenia.

Podpora rozširovania bioprodukcie v EÚ

Dostupnosť ekologického osiva a zvierat sa má zvýšiť. Členské štáty zriadia a zabezpečia aktualizovanie databáz dostupného ekologického rozmnožovacieho materiálu s cieľom nasýtiť dopyt po výrobných vstupoch na strane poľnohospodárov a motivovať ponuku na strane chovateľov, šľachtiteľov a producentov. V prípade dostatočnej ponuky ekologického osiva a zvierat vyprší platnosť výnimiek umožňujúcich za istých podmienok využívanie konvenčného (nie plne ekologického) rozmnožovacieho materiálu pri bioprodukcii v roku 2035.

Zmiešané poľnohospodárstvo pritom ostáva povolené. Farmy vyrábajúce produkty konvenčného aj ekologického poľnohospodárstva budú môcť naďalej fungovať. Ich zákaz, pôvodne navrhovaný Európskou komisiou, by podľa poslancov odrádzal farmárov od postupného prechodu na ekologickú výrobu. Zmiešané farmy však budú musieť jasne a účinne oddeliť oba druhy poľnohospodárskej výroby, aby nedochádzalo k zámene výrobkov či kontaminácii bioproduktov nepovolenými pesticídmi či hnojivami.

Certifikácia pre malých farmárov bude jednoduchšia. Umožnenie skupinovej certifikácie ušetrí malým poľnohospodárom čas a peniaze pri prechode na ekologickú výrobu.

Zabránenie „ne-bio“ kontaminácii

Poľnohospodári a ďalší operátori v dodávateľskom reťazci budú povinní aplikovať nové preventívne opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť kontaminácii ekologických produktov nepovolenými látkami. V prípade podozrenia z kontaminácie nepovoleným pesticídom či hnojivom, ktorý je možné použiť pri konvenčnej poľnohospodárskej výrobe, nie však pri bioprodukcii, bude do ukončenia kontroly zakázané ponúkať výrobok ako ekologický. V prípade, že kontaminácia bola úmyselná alebo neboli dôsledne uplatnené preventívne opatrenia, produkt definitívne príde o predponu „bio“.

Vnútroštátna legislatíva, ktorou si niektoré členské štáty určujú prísnejšie limity napríklad na nepovolené pesticídy v bioproduktoch, a teda ide ďalej ako nariadenie EÚ, môže ostať v platnosti. Taký členský štát však zároveň musí na svojom území umožniť predaj bioproduktov z iných krajín EÚ, ktoré spĺňajú menej prísne pravidlá EÚ pre bioprodukciu.

Európska komisia vypracuje do štyroch rokov po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia hodnotiacu správu. V nej zhodnotí uplatňovanie preventívnych opatrení a vnútroštátnych limitov pre prítomnosť nepovolený látok v bioproduktoch a v prípade potreby navrhne legislatívne zmeny.

Parlamentom schválený text musí pred vstupom do platnosti ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Nové nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 2021.

Väčšia istota pre výrobcov aj spotrebiteľov 

„Dnešné hlasovanie EP prinesie poľnohospodárom, ako aj spotrebiteľom v EÚ väčšiu istotu. Nové pravidlá zvýšia kvalitu biopotravín v EÚ, zároveň však pomôžu vyriešiť potreby rýchlo sa rozvíjajúceho trhu s ekologickými produktmi,‟ komentoval spravodajca návrhu Martin Häusling (Zelení/EFA, DE).

To isté si myslí aj slovenský europoslanec József Nagy (EPP). „EÚ dáva garanciu pre spotrebiteľov, že potraviny s označením bio budú naozaj bio. Zatiaľ čo zvyšujeme dôveru v bioprodukty, pomáhame poľnohospodárom aj znižovaním byrokracie. Zjednodušujeme registráciu nových výrobkov a kvôli biofarme už nemusia rušiť tradičnú poľnohospodársku výrobu – stačí ich len oddeliť,‟ povedal.

SM/EP

Partneri