Práca je pre Slovákov významnou hodnotou, potvrdil európsky prieskum

Autor Katarína Strapcová, Milan Zeman máj 2018 -

Za veľmi dôležitú hodnotu vo svojom živote považovalo prácu 67 % respondentov najnovšieho prieskumu – najviac po rodine.

Oblasť odmeňovania je najdôležitejším aspektom, podľa ktorého ľudia posudzujú prácu a zamestnanie. „Dobrý zárobok“ označuje za dôležitý 85,8 % opýtaných.  Pri hodnotení celkovej spokojnosti s prácou a zamestnaním sa obyvatelia Slovenska vyjadrujú prevažne pozitívne, a deklarujú spokojnosť so zamestnaním oveľa častejšie ako nespokojnosť.  Prevláda vysoká miera súhlasu s názorom, že v čase nedostatku pracovných príležitostí má byť zamestnávanie slovenských občanov uprednostnené pred zamestnávaním prisťahovalcov. Ukázal to výskum európskych hodnôt (European Values Study), ktorý od 27. septembra do 30. novembra 2017 uskutočnil Sociologický ústav SAV. Medzi skúmanými oblasťami figurovala rodina, práca, náboženstvo, priatelia a známi, voľný čas a politika.

Kvalita práce a pracovného života

Kvalitu práce, pracovných miest a pracovného života vo všeobecnosti možno hodnotiť z viacerých stránok. Vo výskume EVS 2017 boli respondentom predložené tak charakteristiky spojené s výhodnými pracovnými podmienkami – položky dobrý zárobok / výhodná pracovná doba / dlhšia dovolenka), ako aj charakteristiky súvisiace so sebarealizáciou v práci (položky: práca, v ktorej možno niečo dosiahnuť / príležitosť uplatniť osobnú iniciatívu / zodpovedná práca.

graf EVS

Najčastejšie sa vyskytujúcou položkou pri hodnotení dôležitých aspektov práce je na Slovensku “dobrý zárobok” (85,8 %), v popredí je teda oblasť odmeňovania. Druhým najdôležitejším faktorom dobrej práce je výhodná pracovná doba, ktorej význam oproti roku 2008 vzrástol o takmer 20 percentuálnych bodov (na 66,3 %). Výhoda pracovného času taktiež reprezentuje položky spojené predovšetkým s podmienkami práce. Môže to súvisieť aj so zvýšenými požiadavkami trhu práce na flexibilitu nielen u zamestnávateľov, ale aj zamestnancov a s potrebou harmonizovať rodinný a osobný život s pracovnými povinnosťami.

Tretím najčastejšie sa vyskytujúcim aspektom kvalitnej práce bola sebarealizačná položka – teda “práca, v ktorej možno niečo dosiahnuť” (49,6 %). Takmer rovnako často bola spomenutá aj ďalšia sebarealizačná položka - “možnosť uplatniť osobnú iniciatívu” (47,3 %). Oba tieto aspekty poukazujú na skutočnosť, že mnohí ľudia vnímajú prácu aj ako oblasť, v ktorej môžu uplatniť svoje schopnosti a nájsť istú vnútornú osobnostnú sebarealizáciu resp. vnútorné uspokojenie.

Spokojnosť s prácou a zamestnávanie cudzincov

Pokiaľ ide o celkovú spokojnosť s prácou, pracujúci respondenti sa bežne vyjadrujú skôr pozitívne a deklarujú spokojnosť so svojou prácou oveľa častejšie ako nespokojnosť. Priemerné umiestnenie sa na desaťstupňovej škále spokojnosti, kde 1 znamenalo nespokojný a 10 spokojný, je na úrovni 7,1 bodu.

Vysokú mieru konsenzu vyjadrili obyvatelia Slovenska v náhľade na uprednostňovanie slovenských občanov pred prisťahovalcami, keď je nedostatok pracovných príležitostí. S týmto názorom súhlasí 85,3 % opýtaných. Oproti výsledkom výskumu EVS 2008, kde bol tento podiel na úrovni 78,9 %, ide o nárast. Zároveň sa hodnota z roku 2017 sa vracia na úroveň hodnôt z predošlých výskumov z rokov 1991 a 1999. Vcelku sa podpora tohto názoru sa príliš nemení a vykazuje vysokú stabilitu.

Výskum európskych hodnôt EVS je najstarším komparatívnym výskumom hodnotových orientácií v Európe. Uskutočňuje sa od roku 1983 v deväťročných cykloch; skúma kontinuitu a zmeny v hodnotách viažucich sa k najdôležitejším oblastiam ľudského života. Garantom slovenskej časti EVS je od roku 1999 Sociologický ústav SAV. Aktuálny výskum za rok 2017 sa uskutočnil na vzorke 1435 respondentov s návratnosťou 65 %. Výsledky možno zovšeobecniť na celú populáciu, teda obyvateľov Slovenska vo veku 18 rokov a viac. Zohľadňujú rozloženie obyvateľov podľa pohlavia, veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja.

Katarína Strapcová, Milan Zeman, Sociologický ústav SAV

Partneri