Rieky na Marse, supravodivé diamanty, zmena klímy v horách: SAV oceňovala publikované práce

Autor Stanislav Ščepán júl 2018 -
Rieky na Marse, supravodivé diamanty, zmena klímy v horách: SAV oceňovala publikované práce Vizualizácia: NASA

Ktoré práce slovenských vedcov si našli cestu do najlepších odborných časopisov s celosvetovým ohlasom? Ich autorom vyjadrili verejné uznanie.

V Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach odovzdávali 3. júla výročné Ceny Slovenskej akadémie vied jej osobnostiam za tvorivú činnosť a výsledky vedeckovýskumnej práce. Cenu si prevzali aj autori, ktorým sa s ich výskumom podarilo preniknúť do vedeckých časopisov s mimoriadnou prestížou alebo ich práce získali veľké množstvo citácií v medzinárodne akceptovaných databázach. Niektorí z nich publikovali celé monografie v najrenomovanejších vydavateľstvách rešpektovaných medzinárodnou vedeckou komunitou. Ocenenia odovzdával predseda SAV prof. Pavol Šajgalík spoločne s prof. Petrom Samuelym, podpredsedom SAV pre vedu, výskum a inovácie. Na odovzdávaní sa zúčastnili o. i. štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmnanová, hostia z Kancelárie Prezidenta SR a vrcholní predstavitelia vysokých škôl.

Krajina na Marse, nanodiamanty, subatomárna mikroskopia

V kategórii špičkových časopiseckých publikácií s najvyšším indexom SJR (Scimago Journal Ranking) SAV ocenila nasledujúcich autorov.

Dr. Miroslav Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV získal ocenenie za publikáciu: Formation of recurring slope lineae on Mars by rarefied gas-triggered granular flows, ktorá vyšla v Nature Geoscience. Práca priniesla fyzikálnu interpretáciu štruktúr pozorovaných na povrchu Marsu, ktoré sa môžu javiť ako pozostatok po tečúcej vode.

V časopise ACS Nano vyšla práca Dr. Pavla Szaba, Dr. Jozefa Kačmarčíka a prof. Petra Samuelyho z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Publikácia s názvom: Superconducting Ferromagnetic Nanodiamond ukázala, že v polykryštalickom bórom dopovanom diamante, ktorého zrná sú pokryté vodíkom, dochádza ku koexistencii dvoch obvykle protichodných javov, supravodivosti a feromagnetizmu.

Ten istý kolektív autorov bol ocenený aj za ďalšiu prácu, tiež publikovanú v časopise ACS Nano: Bosonic Confinement and Coherence in Disordered Nanodiamond Arrays. V rámci nej bola na diamantových zrnách menších ako mikrometer pozorovaná a popísaná prítomnosť  unikátneho lokalizovaného supravodivého stavu, ktorý tvoria silne lokalizované fázovo nekoherentné Cooperove páry. 

Dr. Robert Turanský, Dr. Ján Brndiar a prof. Ivan Štich z Fyzikálneho ústavu SAV získali ocenenie za prácu Subatomic-scale force vector mapping above a Ge(001) dimer using bimodal atomic force microscopy, ktorá ukázala aplikáciu novej metódy mikroskopie atomárnych síl (AFM – atomic force microscopy) rozširujúcej jej zobrazovanie zo skalárnych na vektorové veličiny, a to na subatomárnej škále.

Rovnakí autori, J. Brndiar a I. Štich boli ocenení aj za publikáciu Limitations of Structural Superlubricity: Chemical Bonds versus Contact Size, ktorá vyšla v časopise ACS Nano. Práca dáva odpoveď na otázku, za akých podmienok sa mezoskopické nanočatice dokážu po povrchoch posúvať bez merateľného trenia – teda vykazovať superlubricitu.

Ocenený bol aj Dr. Adam Tomašových z Ústavu vied o Zemi SAV za prácu Decoupling of latitudinal gradients in species and genus geographic range size: a signature of clade range expansion. V práci išlo o modelovanie geografického rozšírenia morských organizmov na globálnej mierke a o porovnávanie s údajmi z Tichého a Atlantického oceánu. Rýchlosť vznikania nových druhov výrazne prispieva k tomu, či je ich výskyt limitovaný do jednej oblasti alebo či majú rozsiahlu distribúciu, a teda aj ako sú náchylné na vyhynutie.

Plášť magnetickej neviditeľnosti, mechanochémia a nanorúrky

Ďalší vedci získali ocenenia v kategórii vedeckých publikácii s vysokým počtom citácií.

Doc. Fedor Gӧmӧry, Dr. Mykola Solovyov a Ing. Ján Šouc z Elektrotechnického ústav SAV boli ocenení za prácu: Experimental realization of a magnetic cloak, ktorá vyšla v Science a dokumentuje možnosť zhotoviť plášť magnetickej neviditeľnosti z kombinácie feromagnetického a supravodivého materiálu do jednoduchej dvojvrstvovej štruktúry.

Ďalším oceneným v tejto kategórii je Dr. h. c. prof. Peter Baláž z Ústavu geotechniky SAV za monografiu: Mechanochemistry in Nanoscience and Minerals Engineering z vydavateľstva Springer-Verlag Berlín Heidelberg. Monografia pojednáva o dopadoch mechanochémie  na klasické odvetvia baníctva a hutníctva až po jej moderné aplikácie v súčasných nanotechnológiach.

Prof. Peter Baláž sa podieľal spolu s autormi Dr. Marcelou Achimovičovou, Dr. Matejom Balážom, Dr. Erikou Dutkovou – všetci s Ústavu Geotechniky SAV – a s doc. Petrom Billikom z Ústavu merania SAV aj na ďalšej ocenenej práci s názvom Hallmarks of mechanochemistry: From nanoparticles to technology. Tento prehľadný článok, vytvorený šestnástimi mechanochemikmi z desiatich krajín, sa zameriava na popis zvláštností mechanochémie, ktoré ju odlišujú od iných chemických disciplín.

Ďalším oceneným je Dr. Zdenko Špitálsky z Ústavu polymérov SAV za publikáciu: Carbon nanotube-polymer composites: Chemistry, processing, mechanical and electrical properties. Publikácia je review, ktoré sa zaoberá polymérnymi kompozitami plnenými uhlíkovými nanorúrkami. V prvej časti rozoberá možné povrchové modifikácie týchto uhlíkových nanočastíc s následnými možnými spôsobmi prípravy nanokompozitov.

Tisícsto citácií slovenského profesora a úspechy Ústavu krajinnej ekológie

Prof. Karol Marhold z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV bol ocenený za prácu: International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code). Získala za roky 2014-2016 neuveriteľných 1109 citácií. Medzinárodný kód nomenklatúry rias, húb a rastlín reguluje tvorbu vedeckých názvov všetkých organizmov, ktoré sú v súčasnosti považované za riasy, huby alebo rastliny. Je asi celosvetovo najpoužívanejšou príručkou v oblasti štúdia týchto druhov organizmov.

Ocenené boli aj tri práce autorov z Ústavu krajinnej ekológie SAV: Continent-wide response of mountain vegetation to climate change, autorov Dr. Petra Barančoka, CSc. a Dr. Jána Krajčího. V článku sú vyhodnotené výsledky sledovania zmien vysokohorskej vegetácie a zmien teplotných pomerov z európskych výskumných lokalít z rokov 2001 a 2008. Na základe porovnania 867 vegetačných zápisov zo 60 pozorovacích stanovíšť a príslušných meteorologických dát bolo zistené, že prebiehajúca zmena klímy postupne mení rastlinné spoločenstvá v horskom prostredí najvyšších európskych horských systémov.

Druhou je publikácia autorov Dr. Róberta Kanku, PhD. a Mgr. Jozefa Kollára, PhD. s názvom: Recent plant diversity changes on Europe's mountain summits. Práca priniesla zásadné informácie, ktoré potvrdzujú, že zrýchľujúce sa zmeny klímy vyvíjajú silný tlak na flóru horských systémov Európy.

Treťou ocenenou prácou z ÚKE SAV je práca Dr. Róberta Kanku: Biodiversity differences between managed and unmanaged forests: meta-analysis of species richness in Europe. S využitím matematicko-štatistickej metódy meta-analýzy bolo vybraných a analyzovaných 49 publikovaných vysokimpaktovaných článkov obsahujúcich 120 individuálnych porovnaní druhového bohatstva medzi neobhospodarovanými a obhospodarovanými lesmi v celej Európe.

Poslednou ocenenou prácou v tejto kategórii bola monografia Dr. Karola Pietu z Archeologického ústavu SAV Keltské osídlenie Slovenska: mladšia doba laténska. Publikácia prináša nový prehľad dejín nášho územia počas ostatných piatich storočí starého letopočtu, keď patrilo do okruhu vyspelej keltskej civilizácie.

Satelitné mapovanie Európy, zásahy v prostredí miest a Nietsche pre Číňanov

Kategória ocenení „Špičková vedecká monografia“ predstavuje vysokokvalitné monografie, ktoré vyšli v roku 2017 v renomovaných, medzinárodnou vedeckou obcou uznávaných vydavateľstvách.

Ocenenie získal doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. z Geografického ústavu SAV za kolektívnu monografiu: European Landscape Dynamics: Corine Land Cover Data. Kniha približuje metódy identifikácie, analýzy a hodnotenia krajinnej pokrývky Európy a jej zmien v období rokov 1990-2012 aplikáciou satelitných snímok, dokumentuje tiež príklady riešenia environmentálnych problémov v Európe na báze údajov CORINE land cover, ako aj budúcnosť ich ďalšieho generovania.

Dr. Myrto Tsilimpounidi, PhD. zo Sociologického ústavu SAV získala ocenenie za monografiu Sociology of Crisis: Visualising urban austerity. Autorka podrobuje sociologickej analýze krízu a politiku škrtov v mestskom prostredí použitím metód z vizuálnej a urbánnej sociológie.

Oceneným bol aj PhDr. Jozef Marián Gálik, DrSc., bývalý dlhoročný zamestnanec Ústavu orientalistiky SAV, za prácu From Goethe, Nietzsche to Rilke: Studies in Sino-German Interliterary Process. Táto monografia pozostáva zo sedemnástich vedeckých štúdií, ktoré vyšli v angličtine a v nemčine v rokoch 1968-2013 a do čínštiny boli preložené v poslednom desaťročí. Predstavuje značnú časť autorovho celoživotného diela.

Napokon, ocenenie získala aj PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. z Historického ústavu SAV za monografiu Barbara von Cilli, ktorá je prvou veľkou biografiou venovanou významnej stredovekej kráľovnej Barbore Celjskej, manželke nemeckého cisára a uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského.

Stanislav Ščepán, Slovenská akadémia vied

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1