Novela veterinárneho zákona zlepší ochranu zvierat

Autor MPRR september 2018 -

Týka sa najmä psov – majú mať čip a podliehajú univerzálnej registrácii. Od septembra už zviera z právneho pohľadu nie je „vec“.

Od prvého septembra je účinná novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Rieši starostlivosť o zvieratá, ich ochranu pred zlým zaobchádzaním, zlepšuje evidenciu a zasahuje aj proti nelegálnym množiteľom. Zavádza sa tiež povinné čipovanie psov. Zviera už nie je vec, ale živá, cítiaca bytosť.

matečná

„Slovensko sa zaradilo medzi kultúrne krajiny, ktoré nepovažujú zviera za vec, ale za živú cítiacu bytosť. Zvieratá po rokoch ignorácie potrebovali niekoho, kto by si ich zastal a pomohol im,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, ktorá bola predkladateľkou novely.

Zviera nie je vec

Zviera má podľa novej úpravy osobitné postavenie v občianskoprávnych vzťahoch – ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami. Ustanovenia o hnuteľných veciach sa naň použijú, len ak to neodporuje povahe zvieraťa ako živého tvora. Predmetom novely zákona je osobitná právna úprava postavenia zvierat v súkromnoprávnych vzťahoch v  Občianskom zákonníku pokiaľ ide o definíciu zvieraťa s tým, že zviera bude len objektom právnych vzťahov.

Povinné čipovanie psov

„Naším cieľom je povinným čipovaním psov dosiahnuť do niekoľkých rokov stav, keď nebudeme mať preplnené útulky a stratené psy sa budú rýchlo vracať majiteľom. Vďaka povinnej identifikácii psov a ich majiteľov zasiahneme aj proti nelegálnym množiteľom,“ vysvetlila ministerka Matečná.

Majitelia sú povinní dať každého psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od jeho narodenia. Informácie o psoch a ich držiteľoch budú zaznamenané v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ). Súkromný veterinárny lekár nezačipovaného psa nesmie ošetriť, s výnimkou nevyhnutných prípadov v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka.

Proti týraniu zvierat a nelegálnemu množeniu

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti oveľa tvrdšie postihuje týranie zvierat.  Prichádza s preklasifikovaním možných spôsobov týrania zvierat a zadefinovanie „utýrania" zvieraťa, čo v zvýšenej miere pomôže pri objasňovaní prípadov orgánom činných v trestnom konaní. Pod týraním zvieraťa sa chápe napríklad nedostatok jedla a pitia, štvanie zvierat proti sebe, opustenie zvieraťa za účelom zbavenia sa ho, spôsobovanie bolesti a podobne. Ochrana práv zvierat najmä pred týraním sa zvýši tým, že sa posilnia právomoci veterinárnych inšpektorov. V prípade dôvodného podozrenia z týrania budú mať veterinárni inšpektori právo vstúpiť na pozemok alebo do obydlia.

Vďaka povinnej identifikácii psov aj ich majiteľov bude možné účinnejšie zasiahnuť proti nelegálnym množiteľom. Tí budú jasne identifikovateľní a postihnuteľní.

Túlavé zvieratá a útulky

Novelou zákona sa upravujú ustanovenia o identifikácii v spojitosti s ustanoveniami o živých nálezoch zvierat, odchytu túlavých zvierat a ich umiestňovaní do  karanténnych staníc a útulkov. Úprava reaguje na problémy aplikačnej praxe v súvislosti s povinnosťami obcí pokiaľ ide o odchyt a umiestňovanie do karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá, ktoré sú často preplnené. Podrobne je upravené ich zriaďovanie, umiestňovanie zvierat do nich a tiež zriaďovanie staníc pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam. Skracuje sa čas, po uplynutí ktorého stráca bývalý vlastník túlavého zvieraťa vlastnícke právo k nemu; to prejde na obec.

Novelu zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, schválila Národná rada SR v treťom čítaní počtom hlasov 95 dňa 25. mája 2018. Znenie zákona a zoznam pozmeňujúcich návrhov nájdete tu: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=866

Vladimír Machalík, MPRR SR

 (Foto: Pixabay, MPRR SR)

Čipovanie psov – kedy a za koľko

Majitelia sú povinní dať psa začipovať do 12 týždňov od jeho narodenia. V prípade jeho predaja, resp. darovania inej osobe, bude musieť byť začipovaný pred zmenou vlastníka, bez ohľadu na vek. Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019. To sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Finančný strop pre čipovanie je 10 eur. U psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, poplatok za začipovanie uhradí štát. Ak fyzická osoba čipovanie psa nezabezpečí, orgán veterinárnej správy uloží pokutu 50 eur.

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1