Štát bude evidovať aj kúpnu cenu nehnuteľností

Autor Igor Augustinič september 2018 -
Štát bude evidovať aj kúpnu cenu nehnuteľností Pixabay

Kataster nehnuteľností bude od októbra evidovať a vydávať viac informácií; prístup k nim bude mať vlastník a oprávnené subjekty.

Počnúc 1. októbrom 2018 sa budú v katastri nehnuteľností evidovať údaje o kúpnej cene všetkých nehnuteľností. Doteraz sa evidovali iba ceny poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Spätne sa cena všetkých nehnuteľností zapísaných pred uvedeným dátumom nebude zisťovať ani zapisovať, nová úprava teda platí len do budúcnosti.

Údaj o cene nehnuteľností bude prístupný len obmedzenému okruhu osôb. Poskytne sa na požiadanie vlastníkovi nehnuteľnosti, štátnym orgánom, Národnej banke Slovenska, súdu, prokuratúre, Policajnému zboru, notárovi, súdnemu exekútorovi, daňovému úradu, insolvenčnému správcovi, znalcom oceňujúcim nehnuteľnosti a oprávnenej osobe, vyhotovujúcej cenové mapy.

Do zbierky listín katastra nehnuteľností je prístup naďalej obmedzený len pre vlastníka nehnuteľností alebo inú oprávnenú osobu, napríklad záložného veriteľa, ich právnych predchodcov a nástupcov a orgány verejnej moci a znalcov v rámci výkonu ich činnosti.

Z katastra bude možné získať aj súpis nehnuteľností, ktorý bude obsahovať všetky nehnuteľnosti, vlastnené alebo spravované jednou osobou, a preto už nebude potrebné vyhotovovať jednotlivé listy vlastníctva. Aj takýto súpis však bude prístupný len pre vlastníka alebo správcu nehnuteľností, orgány verejnej moci a iné oprávnené osoby, napríklad notárov, pri výkone ich činnosti.

JUDr. Igor Augustinič, Ph.D.

www.bpv-bp.com

(Prevzaté z odborného newsletra Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Právo&Dane)

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1