Cestné stavby v krajinách Karpatského oblúka budú viac rešpektovať živú prírodu

Autor JF/NDS september 2018 -
Cestné stavby v krajinách Karpatského oblúka budú viac rešpektovať živú prírodu Pixabay

Šetrnejším plánovaním ciest a podporou biokoridorov pomôže medzinárodný projekt Transgreen zlaďovať potreby dopravy s ochranou zveri.

Veľké líniové stavby, ktoré sa postupne budujú naprieč krajinou, sa často dotýkajú cenných prírodných území a pretínajú migračné trasy divo žijúcich zvierat. Ich stavitelia a dopravní odborníci sa dnes dokážu zhodnúť s ochrancami prírody na potrebe opatrení, ktoré by znížili negatívny vplyv cestných stavieb. Na Slovensku je to veľmi aktuálna téma.

„Horské oblasti sú z pohľadu vplyvu dopravy zraniteľnejšie ako iné typy krajiny. Diaľnice a rýchlostné cesty predstavujú pre väčšinu živočíchov neprekonateľnú bariéru. Zvieratá ostávajú izolované v určitom priestore, čo im znemožňuje možnosť krížiť sa s jedincami iných populácií,“ uviedla riaditeľka pobočky Svetového fondu na ochranu prírody – WWF Slovensko Miroslava Plassmann. „Týka sa to najmä veľkých šeliem, ako sú medveď, rys a vlk. Z dlhodobého hľadiska to môže mať fatálne dôsledky na prežívanie druhu ako takého. Na miestach križovania migračných trás s dopravnou  infraštruktúrou vznikajú kolízne miesta, ktoré sú nebezpečné nielen pre zvieratá, ale aj pre vodičov,“ vysvetlila.

Na miestach, kde sa pretínajú cesty a diaľnice s trasami pohybu zveri, vznikajú dopravné nehody so všetkými ich negatívnymi vplyvmi na bezpečnosť, úhyn zvierat a škody na dopravných prostriedkoch a inom majetku.

Ekodukty nad diaľnicami zachraňujú zvieratá

Opatrenia eliminujúce stret zveri a dopravných prostriedkov, napríklad oplotenie, pomáhajú znižovať úhyn zveri na diaľniciach a rýchlostných cestách. V súčasnej dobe sú už na Slovensku oplotené takmer všetky úseky okrem tých, na ktorých prebieha investičná činnosť. Národná diaľničná spoločnosť v roku 2017 opravila 7,4 km oplotenia. V roku 2018 doposiaľ postavila takmer 2,4 km nového oplotenia a opravila 1,3 km oplotenia, ktoré bráni lesnej zveri dostať sa na cestu.

Diaľnice s oplotením sú však pre zvieratá neprekonateľnou bariérou pri ich prirodzenej migrácii. Jedným z riešení tohto problému sú ekodukty – tzv. „zelené mosty“. Na Slovensku sú v súčasnosti vybudované na úsekoch D1 Mengusovce – Jánovce a Važec – Mengusovce a na D2 pri obci Moravský Svätý Ján.  Vďaka výstavbe ekoduktov sa znížil úhyn zveri v roku 2017 oproti roku 2016 o 11,4 %.

zeleny most ekodukt moravsky svaty jan Ekodukt pri Moravskom Sv. Jáne

Riešenie bude viac systematické a medzinárodné

Národná diaľničná spoločnosť sa spojila so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF) a odborníkmi z oblasti dopravy, priestorového plánovania a ochrany prírody z ďalších štyroch krajín karpatského regiónu, aby spoločne postupovali pri plánovaní dopravných koridorov rešpektujúc potreby voľne žijúcich živočíchov. Ide o ambiciózny projekt Transgreen – Integrované plánovanie rozvoja dopravy a zelenej infraštruktúry v dunajsko-karpatskom regióne s ohľadom na potreby ľudí a prírody. Cieľom je zaviesť environmentálne šetrné plánovanie dopravných koridorov na ich území.

„Účasť Národnej diaľničnej spoločnosti v projekte Transgreen považujem za skvelú príležitosť poučiť sa zo skúseností našich partnerov a podeliť sa s nimi o skúsenosti zo Slovenska,“ zhodnotil investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek. „Poučné sú pre nás skúsenosti pozitívne aj negatívne – takzvané good and bad practice – a spoliehame sa, že najviac sa naučíme na reálnych situáciách. S využitím týchto skúseností chceme budovať na Slovensku dopravnú infraštruktúru, ktorá bude klásť osobitný dôraz na ekologické koridory a ekológiu ako takú,“ prisľúbil.

Začiatkom septembra 2018 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie partnerov zo Slovenska, z Česka, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny s cieľom posilniť medzirezortnú a medzinárodnú spoluprácu pri plánovaní ich dopravnej infraštruktúry. Tzv. Karpatský oblúk je rozsiahlym horským celkom s množstvom chránených území.

Na Slovensku sú v rámci projektu v súčasnosti vytýčené dve pilotné územia. Prvým je oblasť Kysuce – Malá Fatra – Strážovské vrchy na severozápade, druhou územie od Cerovej vrchoviny po ukrajinskú hranicu na juhovýchode Slovenska.

Fotopasce odhalili rizikové úseky, pripravuje sa ďalší ekodukt

Doposiaľ sa v rámci projektu uskutočnil zber  a analýza administratívnych a vedeckých poznatkov zo štyroch  pilotných území, ktoré sa overili priamo v teréne. Výstupom je hĺbková analýza každého pilotného územia, čo je štúdia obsahujúca identifikáciu a popis konkrétnych ekologických koridorov, ktoré sa tam nachádzajú. Pomocou fotopascí tam výskumníci počas jedného roka mapovali pohyb živočíchov popri vybraných úsekoch ciest a ich úmrtnosť spôsobenú dopravnými prostriedkami.

Potreba vybudovania ďalšieho ekoduktu vznikla pri obci Svrčinovec na novovybudovanom úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité. Táto diaľničná stavba totiž zasahuje do terestrického biokoridoru veľkých šeliem aj inej zveri medzi obcou Svrčinovec a štátnou hranicou SR/ČR. Výstavba tohto zeleného mosta je aktuálne v príprave; začiatkom roka 2019 je plánované vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa.

Projekt Transgreen v kocke

  • Cieľom je navrhnúť riešenia a konkrétne „zelené” opatrenia, ktoré pomôžu minimalizovať vplyv dopravnej infraštruktúry na prírodu s osobitným dôrazom na ekologické koridory.
  • Má prispieť k zníženiu negatívnych dopadov nových cestných komunikácií na migrujúce živočíchy a priniesť konkrétne návrhy riešení pre štyri vybrané európske pilotné lokality.
  • Doposiaľ sa v rámci projektu uskutočnil zber  a analýza administratívnych a vedeckých poznatkov zo štyroch  pilotných území, ktoré sa overili priamo v teréne. Výstupom je hĺbková analýza každého pilotného územia.
  • V prípade napr. cezhraničného územia SK/CZ v oboch krajinách stále chýbajú kvantitatívne a kvalitatívne údaje o úmrtnosti zvierat na cestách a železniciach a chýba spoločná databáza.
  • Ďalším doterajším výsledkom je Štúdia súčasného stavu legislatívneho rámca, územného plánovania a ochrany biodiverzity v Karpatoch. Je východiskovým podkladom pre vytvorenie smerníc rozvoja integrovanej dopravnej infraštruktúry a príručky pre zavedenie monitorovacieho systému dopravnej infraštruktúry v zainteresovaných krajinách.
  • Pomáha nadviazať bližšie vzťahy medzi ochranármi a rezortom dopravy, ktorý je zodpovedný za budovanie a údržbu dopravnej infraštruktúry. Výsledkom projektu bude Katalóg opatrení na zmiernenie dopadov vplyvu dopravnej infraštruktúry na ekologické koridory, ktorý priamo nadväzuje na hĺbkovú analýzu.
  • Ďalším významným výstupom budú Odporúčania pre rozvoj trvalo udržateľnej dopravy v Karpatoch, ktoré budú slúžiť pre tvorbu legislatívy a ďalšie rozhodovacie činnosti v oblasti dopravy.

JF/NDS

Partneri