Činnosť a biznis európskej logistickej spoločnosti

Autor Martin Štiglinc, Anka Palfiová september 2018 -

Firma, ktorá chce byť v logistickej brandži dlhodobo konkurencieschopná, mala by ponúknuť svojim zákazníkom dostatočne široké portfólio služieb. Príkladom môže byť Dachser.

Nadnárodný logistický koncern Dachser poskytuje komplexné služby v oblasti logistiky a zasielateľstva. Má 396 pobočiek po celom svete a je jedným z lídrov na trhu logistických služieb v oblasti European Logistics (európska pozemná distribúcia). V súčasnosti zamestnáva zhruba 29 100 ľudí z celého sveta, ktorí iba za rok 2017 zrealizovali 81,7 miliónov zásielok vážiacich celkom 39,8 miliónov ton. Celkový obrat koncernu Dachser v roku 2017 bol 6,12 miliardy €. Koncern realizuje aktivity vo viacerých logistických segmentoch.

1. Európska pozemná logistika

Medzinárodná doprava: Dachser obsluhuje územie Európy približne 3 400 dennými linkami. Spája nimi vlastné dcérske spoločnosti vo väčšine európskych krajín s dlhoročnými, spoľahlivými partnermi. Medzinárodne štandardizované procesy zaisťujú jednotný systém služieb, v ktorom všetky pobočky sledujú svoje ciele s rovnakými pracovnými postupmi a organizačnými predpismi.

Kto chce spájať siete medzinárodne, nevytvára žiadne medzistanice, ale vytvorí uzol. Preto Dachser z centrálneho Eurohubu v Überherrne (Sársko) a hubov v jednotlivých krajinách usmerňuje a urýchľuje tok tovaru po celej Európe. V kombinácii s dennými priamymi linkami sa logistické centrá patriace spoločnosti starajú o hospodársky a ekologicky optimálne riešenie.

Takisto aj prostredníctvom logistickej platformy Eurohub Bratislava ponúka Dachser zákazníkom spojenie pravidelnou dennou dopravou do Českej republiky a destinácií v Slovenskej republike, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, Bulharsku, Grécku, Slovinsku a ďalších krajín bývalej Juhoslávie.

Skladovanie: Oddelenie logistiky zabezpečuje pre výrobcov a obchodníkov komplex činností v oblasti prepravy, dopravy, manipulácie, skladovania a distribúcie tovarov. Ďalej ponúka doplňujúce služby týkajúce sa označovania, balenia a kompletizácie výrobkov. Ponuka logistických činností a služieb, ktoré nie sú hlavnou činnosťou podnikania výrobných a obchodných spoločností, umožňuje zákazníkom zamerať sa na vlastný kľúčový predmet podnikania. S tým sú spojené úspory nákladov na skladovanie a distribúciu a celkové zlepšenie efektívnosti fungovania dodávateľsko-odberateľského reťazca.

Colná deklarácia: Na Slovensku sa hlavné pracovisko oddelenia colnej deklarácie nachádza v Bratislave. V máji 2009 bol spoločnosti udelený štatút Schválený hospodársky subjekt (AEO). Z tohto štatútu plynú nasledovné výhody: subjekty so štatútom AEO sú prednostne odbavené zo strany colných orgánov, zjednodušené colné postupy, menej fyzických kontrol, zníženie rizika porušenia colných predpisov, možnosť vykonania kontroly na mieste, ktoré subjekt navrhol, známka kvality aj pre obchodných partnerov klientov. Dachser navyše zabezpečuje elektronické colné konanie (ECK).

2. Kontraktná logistika

Kontraktná logistika (Contract Logistics) znamená celistvú koncepciu logistiky, prostredníctvom ktorej ponúka Dachser všetky služby z jednej ruky. Pomocou definovaného profilu požiadaviek zapája zvolené moduly. Z nich zostaví kompletný balík služieb: od prepravy cez skladovanie až po doplnkové služby, ako sú poradenstvo, informačné technológie a služby s pridanou hodnotou. Inteligentný prístup zákazníkom umožní účelný outsourcing.

Dôležitým detailom v rámci rozsiahlej a integrovanej podpory informačných technológií je globálny systém kontroly „Order Monitor“. Či už ide o objednávku alebo zásielku – objednávatelia, dodávatelia a poskytovatelia logistických služieb tu pracujú na rovnakej platforme. Tak vzniká štruktúrovaná interakcia, z ktorej profitujú všetci zúčastnení.

3. Letecká a námorná špedícia

Letecká a námorná preprava (Air and Sea Logistics) spoločnosti Dachser je postavená na celosvetovej sieti vlastných medzinárodných spoločností a silných miestnych partnerov. Dnes má Dachser Air & Sea Logistics zastúpenie po celom svete na 169 pracoviskách s 4 413 zamestnancami. Spoločnosť každý rok prepraví medzi kontinentmi 538 500 leteckých zásielok a 520 900 námorných zásielok. Efektívnosť a výkonnosť sú pritom vždy univerzálnym meradlom. Prostredníctvom svojej siete ponúka Dachser európskemu trhu interkontinentálne napojenie na celosvetové nákupné a distribučné trhy.

Bez ohľadu na to, či ide o európsky import alebo export, Dachser zorganizuje všeobecne použiteľný interkontinentálny reťazec. S týmto cieľom integruje leteckú a námornú dopravnú sieť so sieťou pozemnej dopravy, fyzicky i čo sa týka informačných technológií. Na celosvetové pôsobenie kladie Dachser celkovo vysoké požiadavky. Používa pritom prísne kritériá kvality, ktoré sa permanentne dopĺňajú a optimalizujú – cez všetky obchodné procesy a všetky hranice.

4. Riešenia na mieru

DIY-Logistics: Segment DIY – Do It Yourself (Urob si sám) vyžaduje inteligentné a inovatívne logistické riešenia. Týka sa klasického produktového mixu pre hobby markety, záhradného vybavenia a tovaru pre voľnočasové aktivity. DIY-Logistics celosvetovo realizuje a optimalizuje riešenia prostredníctvom tzv. supply pipeline (dodávateľského potrubia). Tovar prúdi týmto „potrubím“ priebežne a podľa potreby, a tak zabezpečuje plnú obsadenosť regálov.

Služby, ktoré ponúka Dachser DIY-Logistics, sú štandardizované a prispôsobené individuálnym požiadavkám klienta. Inteligentná koncepcia konsolidácie zjednodušuje procesy, znižuje záťaž na životné prostredie a znižuje náklady.

Chem-Logistics: Máloktoré priemyselné odvetvie má také sofistikované požiadavky na logistiku ako chemický priemysel. Chemická logistika spoločnosti Dachser ponúka vysoko profesionálne, bezpečné a efektívne priemyselné riešenia. Moduly tejto služby sú kombináciou špecifického know-how pre logistiku výrobkov chemického priemyslu a štandardizovaných riešení.

Nebezpečné materiály a tovary citlivé na teplotu musia byť prepravované za osobitných podmienok, kde bezpečnosť a kvalita sú hlavné priority. Centrálny bezpečnostný poradca pre prepravu nebezpečného tovaru v hlavnom sídle spoločnosti v Kemptene (Bavorsko) spoločne s oblastnými špecialistami v jednotlivých pobočkách monitoruje, či sú produkty v súlade so štátnymi a medzinárodnými ustanoveniami a tiež aj s internými smernicami spoločnosti pre manipuláciu s nebezpečnými tovarmi. Tieto jednotné a záväzné smernice vytvoril v roku 1988 manažment spoločnosti a od tej doby sú pravidelne aktualizované.

Korporátne riešenia, výskum a vývoj: Začiatkom roka 2016 Dachser vytvoril novú centrálnu organizačnú divíziu „Corporate Solutions, Research & Development“ (Korporátne riešenia, výskum a vývoj). Podporil tým svoje globálne logistické služby vytvorené na mieru jednotlivým priemyselným odvetviam a zároveň integroval svoje výskumné a vývojové aktivity.

Nová divízia implementuje špecifické riešenia pre dodávateľské reťazce zákazníkov z kľúčových segmentov priemyslu a okrem toho spája i výskumné a vývojové aktivity spoločnosti Dachser. Taktiež úzko spolupracuje s korporátnymi divíziami, ktoré majú na starosti rozvoj a stratégiu spoločnosti (Corporate Development & Strategy) a informačné technológie (Corporate IT).

Divízia Corporate Solutions, Research & Development má na starosti aj ďalší rozvoj služieb s pridanou hodnotou, ktoré dopĺňajú služby prepravy a skladovania v štandardizovanej sieti zbernej služby spoločnosti Dachser. To zahŕňa špecializované služby pre konkrétnych zákazníkov, služby s pridanou hodnotou špecifické pre jednotlivé priemyselné odvetvia, ako aj prémiové služby v rámci zásobovania koncových zákazníkov.

5. IT riešenia

Informačné technológie spoločnosti Dachser poskytujú optimálne zosieťovanie, ktoré je jedným z faktorov pôsobiacich na hladký priebeh prepravy. Ide o spoľahlivý nástroj na kontrolu a riadenie logistiky, s ktorým môžu zákazníci spoločnosti Dachser vytvoriť hospodárnejší, bezpečnejší a individualizovaný tok tovaru.

O ešte vyššiu bezpečnosť priebehu prepráv zásielok sa stará inovačný systém elektronického sledovania „Active Report“ – systém manažmentu kvality, ktorý automaticky dokáže identifikovať odchýlky od plánovaného priebehu prepravy. Riešenie SCEM (Supply Chain Event Management) v podobe Active Reportu bol vyvinutý za účelom automatického ohlásenia neštandardného priebehu zásielky. Táto aplikácia automaticky odošle zákazníkovi informáciu o tom, že priebeh zásielky nezodpovedá pôvodnému plánu. Ide o akýsi vnútorný audit spoločnosti Dachser, ktorý sa rozhodla sprístupniť aj svojim zákazníkom. Vďaka Active Reportu je zákazník úplne presne a v reálnom čase informovaný o každej odchýlke od plánovanej prepravy, či už je to kvôli dopravnej situácii na cestách, nekompletnej zásielke, ktorá bola vyzdvihnutá od dodávateľa, alebo je to výsledok nepresností pri dodaní na miesto určenia.

Aplikácia eLogistics: Táto aplikácia spoločnosti Dachser ponúka jednoduchú on-line kontrolu. inteligentným prepojením internetu s fyzickým tokom tovaru. Informačné technológie tak pomáhajú perfektnej transparentnosti logistiky. Systém zahŕňa rôzne aplikácie spájajúce zákazníka priamo s prepravným a skladovacím systémom spoločnosti.

6. Ostatné služby

Služby s pridanou hodnotou: V rámci svojich služieb tzv. Value Added Services (VAS) zabezpečuje spoločnosť pre zákazníkov napríklad i kontrolu kvality tovaru, drobné montáže, demontáže a opravy, balenie, etiketovanie či manažment spätných zásielok.

Poistenie: Všetky zásielky sú poistené podľa medzinárodných dohôd CMR. Okrem toho je možné dohodnúť aj špeciálne pripoistenie podľa požiadaviek zákazníka.

Outsourcing: Spoločnosť ponúka svojim partnerom rôzne spôsoby outsourcingu služieb a spoločne s nimi hľadá maximálne výhodné riešenie pre optimalizáciu ich interných či externých logistických procesov – či už čiastkových oblastí alebo celých logistických reťazcov.

Predmetom outsourcingu môžu byť najmä nasledujúce služby:

  • medzinárodná preprava tovaru (cestná, námorná, letecká) – importná alebo exportná, resp. kompletný systém prepravy v oboch smeroch a kombinovanej prepravy,
  • skladovanie vrátane zabezpečenia colných služieb,
  • vnútroštátna distribúcia zo skladov a zvážanie tovaru do skladov,
  • outsourcing správy vlastných zásob klienta,
  • outsourcing interných logistických procesov klienta,
  • rôzne kombinácie vyššie uvedených služieb,
  • komplexné logistické projekty zahŕňajúce celkové riešenie logistickej problematiky klienta.

Martin Štiglinc, Anka Palfiová

Partneri