Brusel odobril finančnú pomoc slovenskej vlády pre Jaguar

Autor ZEK október 2018 -
Výroba áut Land Rover Výroba áut Land Rover AMP

Európska komisia schválila investičnú pomoc pre Jaguar Land Rover vo výške 125 miliónov eur, lebo podľa nej nenaruší hospodársku súťaž.

Komisia dospela k záveru, že pomoc Slovenska pre britskú automobilku je v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci. Prispeje k rozvoju nitrianskeho regiónu a nenaruší hospodársku súťaž na jednotnom trhu.

Komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová k tomu uviedla: „Naše vyšetrovanie potvrdilo, že verejná podpora Slovenska pre Jaguar Land Rover vo výške 125 miliónov EUR na projekt výstavby nového automobilového závodu v Nitre je v súlade s našimi pravidlami o štátnej pomoci. Naše vyšetrovanie odhalilo, že pomoc bola nevyhnutná na to, aby spoločnosť Jaguar Land Rover investovala v Európe a nie v Mexiku. Takisto sme zistili, že opatrenie prispeje k vytvoreniu pracovných miest a k hospodárskemu rozvoju tohto znevýhodneného regiónu bez toho, aby sa neprimerane narušila hospodárska súťaž.“

Jaguar Land Rover je veľký výrobca automobilov, ktorého vlastní spoločnosť Tata Motors Limited India. Teraz má v pláne investovať 1,4 miliardy EUR do vybudovania automobilky v Nitre, ktorá patrí medzi oblasti oprávnené na regionálnu pomoc podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ (čl. 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Závod má mať výrobnú kapacitu 150 000 automobilov ročne. Očakáva sa, že vďaka projektu vznikne asi 3 000 priamych pracovných miest.

Slovensko oznámilo Komisii svoj zámer poskytnúť na projekt 125 miliónov EUR z verejných zdrojov. To je podľa Usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 až 2020 maximálna výška pomoci na projekt takéhoto druhu. Uvedené usmernenia umožňujú členským štátom podporovať hospodársky rozvoj a zamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch a posilňovať regionálnu súdržnosť v rámci jednotného trhu.

Podrobné vyšetrovanie Komisie začaté v máji 2017 potvrdilo, že keď sa spoločnosť Jaguar Land Rover v roku 2015 rozhodovala, kde vybudovať novú automobilku, uvažovala o rôznych lokalitách v Európskom hospodárskom priestore (EHP), ako aj v Severnej Amerike. V Európe nakoniec vyhrala Nitra, zatiaľ čo v Severnej Amerike bolo zvolené ako alternatívna lokalita jedno mexické mesto. Komisia pri vyšetrovaní zistila, že bez investičnej pomoci by sa projekt nebol realizoval v Európe, ale v Mexiku.

Z vyšetrovania Komisie takisto vyplynulo, že pomoc bola obmedzená na minimum, ktoré spoločnosť Jaguar Land Rover potrebovala na to, aby sa rozhodla investovať na Slovensku, pretože z nej kompenzovala finančné nevýhody súvisiace s realizáciou projektu v Nitre v porovnaní s Mexikom.

Komisia napokon zistila, že investičná pomoc prispeje k vytvoreniu pracovných miest, ako aj k hospodárskemu rozvoju a ku konkurencieschopnosti tohto znevýhodneného regiónu. Podľa záverov Komisie preto pozitívne účinky projektu na regionálny rozvoj jasne prevažujú nad akýmikoľvek narušeniami hospodárskej súťaže spôsobenej štátnou pomocou.

Pri svojom podrobnom vyšetrovaní Komisia posúdila aj niektoré ďalšie opatrenia, ktoré Slovensko prijalo. Dospela však k záveru, že nepredstavujú pomoc v zmysle pravidiel EÚ o štátnej pomoci. Komisia konkrétne zistila, že niektoré infraštruktúrne opatrenia, ktoré Slovensko financuje a ktoré sa uskutočňujú s cieľom rozvoja priemyselného parku, kde sa nachádza nová továreň Jaguar Land Rover, prinesú úžitok nielen spoločnosti Jaguar Land Rover, ale aj všetkým ostatným spoločnostiam, ktoré sa nachádzajú v priemyselnom parku a v širšom zmysle v celom nitrianskom regióne. Preto spoločnosti Jaguar Land Rover neposkytujú selektívnu výhodu oproti iným podnikom. Komisia okrem toho zistila, že Slovensko previedlo na spoločnosť Jaguar Land Rover pozemok s rozlohou 185 hektárov, na ktorom sa buduje závod, za trhovú cenu.

Súvislosti

Pomoc bola poskytnutá v rámci pôvodne existujúcej schémy pomoci, avšak musela byť notifikovaná Komisii na individuálne posúdenie a schválenie z dôvodu vysokej výšky pomoci, ktorá so sebou prináša vyššie riziko narušenia hospodárskej súťaže. Pri schvaľovaní opatrenia pomoci podľa Usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 musí byť Komisia presvedčená o tom, že sú splnené tieto podmienky:

  • pomoc musí mať reálny „stimulačný účinok“, inými slovami – musí skutočne nabádať príjemcu investovať v konkrétnom regióne,
  • pomoc musí byť obmedzená na nevyhnutné minimum, aby prilákala investície do znevýhodneného regiónu,
  • pomoc nesmie mať neprípustné negatívne účinky, ako napríklad vytvorenie nadmernej kapacity na upadajúcom trhu,
  • pomoc nesmie presiahnuť strop regionálnej pomoci uplatniteľný na daný región,
  • pomoc nesmie priamo spôsobiť premiestnenie existujúcich alebo ukončených prevádzok z iných miest v EÚ do podporenej lokality a
  • pomoc nesmie odlákať investície z iného regiónu v EÚ, ktorý má rovnakú alebo nižšiu úroveň hospodárskeho rozvoja než región, v ktorom sa podporená investícia realizuje.

Po vyriešení prípadných otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude pod číslom veci SA.45359 v registri štátnej pomoci na webovej lokalite Komisie venovanej hospodárskej súťaži sprístupnená verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v úradnom vestníku sú uvedené v State Aid Weekly e-News (elektronickom týždenníku štátnej pomoci).

ZEK

 

Súvisiace informácie:

Jaguar otvoril závod pri Nitre; je v ňom robotizovaná linka novej generácie

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1