Občiansky preukaz s čipom namiesto preukazu poistenca

Autor VZP október 2018 -

U lekára alebo v lekárni niektorí poistenci predložia už len OP, prípadne európsky preukaz.

Ročne zdravotné poisťovne vydajú svojim pois­tencom 800-tisíc preukazov poistencov. Od janu­ára 2018 je v platnosti nová legislatíva, podľa ktorej sa vydávajú klasické preukazy poistencov len tým, ktorí ešte nemajú občiansky preukaz s elek­tronickým čipom, teda najmä deťom a seniorom.

U lekára a v lekárni

Držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom od 1. júla zdravotné poisťovne už nevydávajú národný preukaz zdravotného poistenia. Podľa platnej legislatívy sa držiteľ elektronického občianskeho preukazu s čipom má preukazo­vať u lekára aj v lekárni občianskym preukazom alebo Európskym preukazom zdravotného po­istenia (EPZP). S touto zmenou by malo rátať aj postupne implementované elektronické zdravot­níctvo. Keď sa pacient u lekára po novom preu­káže občianskym preukazom s elektronickým čipom, lekár na jeho identifikáciu použije čítačku, do ktorej vloží tento občian­sky preukaz. Nie je pritom podmienkou mať na tomto občianskom preu­kaze aktivovaný elektronický podpis.

V nemocnici

Pri návšteve nemocnice by poistenec však už ne­mal nechávať u sestričky svoj občiansky preukaz s elektronickým čipom až do ukončenia hospitalizácie, ako to bolo bežne zaužívané pri klasických preukazoch poistencov. Aj nemocnice musia byť zapojené do elektronického zdravot­níctva, kde identifikácia poistenca prebieha rovnako ako pri návšteve lekára v ambulancii alebo v le­kárni.

Vydané preukazy sú ďalej platné

Zmena sa dotkne tých poistencov, ktorí sa po ná­vrate zo zahraničia opätovne prihlasujú do zdra­votnej poisťovne, ktorí svoj preukaz poistenca stratili, majú ho poškodený alebo im bol odcu­dzený alebo tých, ktorí menia zdravotnú poisťov­ňu k 1. januáru 2019.

Držiteľom občianskeho preukazu s elektronic­kým čipom bude Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a ostatné zdravotné poisťovne vydávať už len Európsky preukaz zdravotného poistenia. Všetky doposiaľ vydané preukazy poistencov zo­stávajú naďalej platné a poistenci ich budú môcť využívať až do skončenia doby ich platnosti. Zme­ny sa týkajú iba vydávania nových preukazov.

Elektronická komunikácia

Všeobecná zdravotná poisťovňa vytvorila a pre­vádzkuje rozsiahle elektronické služby, pro­stredníctvom ktorých si poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže overiť pois­tenosť, ako aj aktuálny nárok na zdravotnú starostlivosť. V mobilnej aplikácii VšZP si poistenec môže zobraziť aktuálne platný preukaz poistenca. Ak má poistenec vydaný občiansky preukaz s elek­tronickým čipom a nemá platný národný preukaz poistenca, v mobilnej aplikácii VšZP sa mu bude zobrazovať iba Európsky preukaz zdra­votného poistenia. Lekár si môže overiť poisťovňu klienta napríklad pro­stredníctvom služby erecept a v ePobočke VšZP, v časti Služby pre neprihlásených. EPZP je rov­nocennou náhradou národ­ného preu­kazu pois­tenca.

VšZP

(Prevzaté z časopisu Partnerstvo, ktorý vydáva Všeobecná zdravotná poisťovňa)

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1