Ceny za vedu pre slovenských výskumníkov a tímy

Autor SAV november 2018 -
Spoločné foto ocenených na galavečere Spoločné foto ocenených na galavečere

Výročné oceňovanie vyzdvihlo výsledky v oblasti biomateriálov, liečby cukrovky, terapeutickej genetiky, ochrany rastlín, senzorovej diagnostiky, aj technikov z Košíc pracujúcich pre CERN.

Tanečná choreografia Svetlo poznania, speváčka Andrea Zimányiová a ďalšie kultúrne vystúpenia dotvárali slávnostnú atmosféru vyhlasovania cien za vedu a techniku Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 8. novembra v bratislavskej Inchebe v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Ceny v piatich kategóriách, udelené na základe hodnotenia odbornej komisie, odovzdávala ministerka školstva Martina Lubyová ako prejav uznania a ocenenia práce slovenských vedcov a vedkýň za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti.

Medzi ocenenými bol napríklad v kategórii Osobnosť vedy a techniky Ing. Igor Lacík, DrSc. z Ústavu polymérov SAV za výsledky a vytvorenie významnej medzinárodnej spolupráce v oblasti liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov. Vytvoril expertné pracovisko pre vývoj, charakterizáciu a testovanie polymérnych mikrokapsúl pre enkapsuláciu a imunoprotekciu transplantovaných pankreatických ostrovčekov.

Za celoživotné zásluhy si prevzal cenu aj Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., z Chemického ústavu SAV za originálne výsledky výskumu metabolizmu fungálnych a rastlinných polysacharaidov a biologickej ochrany rastlín a ich využitie v praxi. V kategórii Vedeckotechnický tím roka získal ocenenie o. i. tím z Chemického ústavu SAV pod vedením Ing. Jána Tkáča, DrSc. za  vedecko-výskumnú, publikačnú, podnikateľskú a popularizačnú činnosť v oblasti technológií nanoštruktúrovaných (bio)senzorov a medicínskej diagnostiky. Endokrinologický ústav Biomedicínskeho centra SAV ocenili za identifikáciu nových genetických príčin vybraných metabolických ochorení metódou sekvenovania novej generácie.

V rámci podujatia udelili aj Cenu Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu. Získal ho kolektív pracovníkov z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach v zložení Ing. Richard Bílek, Ing. Ingrid Kuľková, Ing. Miloslav Straka a RNDr. Martin Vaľa, PhD. Vybudovali vysokovýkonný uzol počítačovej siete Worldwide LHC Grid, ktorú využívajú vo fyzike vysokých energií na spracovanie dát experimentov na Veľkom hadrónovom urýchľovači v CERN-e.

Zväz slovenských vedecko-technických spoločností odovzdal cenu Propagátor vedy a techniky a z rúk predsedu predstavenstva Slovenských elektrární Branislava Strýčka si laureáti prevzali Cenu Aurela Stodolu.

Považujem za veľmi dôležité, aby sme aj takýmto spôsobom ocenili vynikajúcich vedcov, ktorí šíria dobré meno Slovenska v zahraničí,“ uviedla ministerka Martina Lubyová a potvrdila, že chce na Slovensku zabezpečiť pre excelentnú vedu dôstojné financovanie. „Chceli by sme v roku 2019 zlepšiť architektúru vedy na Slovensku. Zjednotiť podmienky hodnotenia vedeckých výsledkov...,“ dodala.

Stanislav Ščepán, SAV

Zoznam ocenených

Osobnosť vedy a techniky

Ing. Igor Lacík, DrSc., Ústav polymérov SAV

Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD. MPH, Národný ústav detských chorôb

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave

Ing. Juraj Gigac, PhD., Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s.

MUDr. Adriana Šimková, PhD., dr. med. PV, s. r. o.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. – in memoriam, II. Chirugická klinika SZU FNsP

Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., Chemický ústav SAV

Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Ing. Peter Michlík, CSc., Výskumný ústav chemických vlákien, a. s.

Doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

MUDr. Michal Chovanec, PhD., Národný onkologický ústav

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD., Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika  a Univerzitná nemocnica

Ing. Jaroslav Ilončiak, EVPÚ, a. s.

Doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP, TU v Košiciach

Popularizátor vedy

Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET

Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

Ing. Igor Chovan, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií

Doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc., Metalografia a analýzy porúch, Výskum a vývoj UssE

Vedecko-technický tím roka

Tím Ing. Jána Tkáča, DrSc., Chemický ústav SAV

Tím doc. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD., TU v Košiciach

Tím Ing. Karola Sidora, EVPÚ, a. s.

Tím RNDr. Daniely Gašperíkovej, DrSc., Endokrinologický ústav  Biomedicínskeho centra SAV.

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1