Ochranári chcú revitalizovať prírodné územia pozdĺž bývalej Železnej opony

Autor Ján Roháč november 2018 -
Ochranári chcú revitalizovať prírodné územia pozdĺž bývalej Železnej opony EGBA

Na Slovensku sa pás týchto území prelína s Alpsko-karpatským biokoridorom. O problematike hovorili odborníci z 9 krajín na otváracej konferencii nového projektu v Bratislave.

„Studená vojna nám neplánovane zanechala unikátnu neporušenú prírodu pozdĺž hranice medzi Východom a Západom. Európsky Zelený pás je dnes dôležitou súčasťou Pan-Európskej ekologickej siete a prispieva k Zelenej infraštruktúre EÚ,“ konštatovala Melanie Kreutz z nemeckej organizácie BUND Bavorsko, ktorá je vedúcim partnerom medzinárodného projektu „DaRe to Connect“ (D2C). Cieľom projektu je prepojenie chránených území a lokalít NATURA 2000 v Európskom Zelenom páse.

„Prepojenie prírodných oblastí a na ne naviazané ekosystémové služby sú však ohrozované intenzívnym využívaním krajiny. Preto je hlavným cieľom projektu vypracovať medzinárodný koncept zlepšenia prepojenia prírodných oblastí a rozšírenia nadväzujúcich ekosystémových služieb. Výsledky prispejú nielen k rozvoju Zelenej infraštruktúry EÚ, ale aj k naplneniu Dunajskej stratégie,“ vysvetlila M. Kreutz.

DaRe to Connect a konferencia v Bratislave

Na otváracej konferencii projektu DaRe to Connect 23. novembra 2018 v Bratislave sa zúčastnilo viac ako 50 zástupcov 9 európskych krajín – predstaviteľov verejných inštitúcií a občianskych organizácií. V projekte naplánovanom na tri roky je zapojených dovedna 11 organizácií z 8 krajín. Podporený je z fondov ERDF a IPA prostredníctvom Dunajského transnárodného programu.

Zelený pás na bývalej hranici medzi východnou a západnou Európou je dlhý asi 12 500 km a zahŕňa vzácnu zachovanú prírodu i pamiatky bývalej Železnej opony. D2C identifikuje ekologické koridory, spájajúce chránené prírodné územia a územia NATURA 2000, umožňujúce migráciu zveri a vytvárajúce potrebnú zelenú infraštruktúru v Európe. Ich určenie je dôležité pre ich ochranu a tiež zacelenie úsekov, v ktorých sú prerušené. Projekt využije metódy diaľkového prieskumu Zeme a geografické informačné systémy.

Výstupy projektu budú určené pre rôzne sektory na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Inštitúcie a orgány na týchto úrovniach budú môcť využiť princípy a odporúčania, navrhnuté pre plánovanie a ekologický manažment krajiny. Detailné analýzy a návrhy na miestnej úrovni sa budú týkať najmä 6 pilotných regiónov. Snahou je, aby v nich lokálni aktéri – mestá, obce aj vlastníci a správcovia pozemkov – prispeli k zachovaniu a rozvoju ekologických koridorov.

Zelený pás na Záhorí a pri Bratislave

Na Slovensku je projekt zameraný najmä na časť Záhoria medzi riekou Moravou a Malými Karpatami. Ivan Koubek, slovenský koordinátor Európskeho Zeleného pásu zo Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR je partnerom projektu) uviedol: „Práve na Slovensku sa Zelený pás prelína s ďalšou dôležitou európskou ekologickou sieťou, Alpsko-karpatským koridorom, preto má veľký význam pre biodiverzitu v Európe. Projekt DaRe to Connect vytvára dobrú príležitosť na zachovanie a zlepšenie tohto ekologického prepojenia v cezhraničnom kontexte, čo je veľmi potrebné.“

Spoluorganizátorom konferencie bola Nadácia Ekopolis, ďalší slovenský partner projektu D2C. „V oblasti Európskeho Zeleného pásu sme aktívni už viac ako 15 rokov, a to najmä pri rozvoji cykloturistiky. Venujeme sa diaľkovej cykloturistickej trase EuroVelo 13 – Cesta Železnej opony, ktorá v značnej miere závisí na zachovanom prírodnom prostredí. Preto je tento projekt pre nás dôležitý,“ povedal Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis. „Navyše, projekt je zameraný na oblasť Zeleného pásu neďaleko Bratislavy, čo umožňuje využívanie významného prírodného a kultúrneho dedičstva na rekreáciu mestských obyvateľov. To je tiež téma, ktorej sa dlhodobo venujeme,“ doplnil.

Ján Roháč, Nadácia Ekopolis

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1