Ako nastaviť školstvo tak, aby nevychovávalo absolventov pre úrady práce

Autor Patrícia Somorovská december 2018 -
Ako nastaviť školstvo tak, aby nevychovávalo absolventov pre úrady práce AMP

Zástupcovia zamestnávateľov navrhli sedem krokov. Vychádzajú z doterajších skúseností so systémom duálneho vzdelávania.

Tri roky reálneho budovania systému duálneho vzdelávania (SDV) na Slovensku priniesli prvých 113 úspešných absolventov a stále sa zvyšujúci záujem o vstup do systému zo strany zamestnávateľov, škôl i žiakov. Aj napriek tomu táto reforma zaostáva za očakávaniami zamestnávateľov. Zainteresovaní sa zhodujú v jednom: bez výraznej podpory vlády a masívnej celoštátnej kampane nie je možné očakávať výrazný pokrok reformy vzdelávania na Slovensku.

SDV pre tisícky žiakov a stovky škôl

Do systému duálneho vzdelávania bolo aktuálne ku konca októbra tohto roku zapojených
3 970 žiakov. Počet zamestnávateľov v systéme dosiahol 631. Žiaci sa môžu v rámci systému duálneho vzdelávania učiť na 231 školách v 161 študijných a učebných odboroch. Pri hodnotení podielu sektorov na počte žiakov sú na prvých miestach strojnícko-automobilový sektor, elektrotechnický sektor a sektor obchodu a služieb. V rámci regionálneho rozloženia reformy, sa najviac žiakov učí v Trenčianskom kraji, nasleduje Žilinský, Nitriansky a Bratislavský kraj.

Top 10 odborov vzdelávania v SDV

top 10 odborov

Nespokojnosť a neefektivita pretrvávajú

Aj napriek tomu, že sa do reformy duálneho vzdelávania zapája čoraz viac žiakov, škôl i zamestnávateľov, nie sme s týmito počtami ani zďaleka spokojní,“ povedal Alexander Matušek, viceprezident Asociácie priemyselných zväzov (APZ) a prezident Zväzu automobilového priemyslu SR. „ Až 63 percent absolventov stredných škôl nepracuje vo svojom odbore. Pritom až 38 percent firiem odmieta zákazky pre nedostatok pracovnej sily.

Neefektívne vynaložené ročné výdavky iba na stredné školstvo predstavujú 250 miliónov eur, plus ďalšie prostriedky sú potrebné na rekvalifikáciu. „ Je nám jasné, že hlas zamestnávateľov musí byť stále dôraznejší, inak sa veci nepohnú výrazne dopredu. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli reformu komunikovať prostredníctvom Asociácie priemyselných zväzov. Nedávno sme sa stali členom tripartity. Potrebu podpory reformy zo strany štátnej i verejnej správy chceme preto komunikovať aj v rámci tejto platformy,“ vysvetlil Alexander Matušek.

Kroky k zlepšeniu a náprave

Zamestnávatelia pripravili akčný plán ďalšieho smerovania odborného vzdelávania a prípravy na roky 2020-2025, ktorý obsahuje tieto body:

  1. Smerovať rolu zamestnávateľov ako poskytovateľov vzdelávania.
  2. Na základe analýzy nastaviť novú efektívnu sieť škôl.
  3. Zmeniť financovanie škôl podľa ich kvality a uplatnenia absolventov s využitím dát Sociálnej poisťovne.
  4. Vytvoriť dostatočne veľkú ponuku učebných miest v SDV zamestnávateľmi vo všetkých sektoroch hospodárstva.
  5. Zapojiť mestá a obce do činnosti Rady vlády pre OVP a krajských rád
    pre OVP ako plnohodnotných členov.
  6. Sprevádzať žiakov ZŠ a študentov SOŠ pri výbere povolania, získaní nových kompetencií, získaní úplnej kvalifikácie a príprave na prácu.
  7. Overovať kvalitu prípravy na povolanie a poskytovať spätnú väzbu.

Na tlačovej besede potom viceprezident APZ vysvetlil predstavu zamestnávateľov o jednotlivých navrhovaných opatreniach.

1. Zamestnávatelia vo vzdelávaní

Smerovať rolu zamestnávateľov ako poskytovateľov vzdelávania znamená o. i. zlepšiť ich postavenie ako tých, ktorí nielen dávajú ľudom prácu, ale aktívne prispievajú k vzdelávaniu mladej generácie. Iba zamestnávatelia sú schopní poskytnúť vzdelávanie v oblasti najmodernejších trendov a technológií v reálnych pracovných podmienkach. V duálnom systéme vzdelávania poskytujú až 50 – 60 % výučby vo firmách, ale nemajú dostatočne jasne vymedzenú zákonnú zodpovednosť. Preto chcú zamestnávatelia rokovať o prijatí samostatného zákona o duálnom vzdelávaní v gescii rezortu školstva alebo hospodárstva.

2. Nová efektívna sieť škôl

Stredné školy sú dnes podľa zamestnávateľských organizácií naplnené na menej ako 40 %. Navrhujú vytvoriť efektívnu sieť základných a stredných škôl pokrývajúcu všetky regióny Slovenska, ktorá zabezpečí dostupnosť vzdelania pre všetkých. Mal by sa vytvoriť model optimálnej veľkosti školy, resp. niekoľkých kategórií veľkosti škôl s dôrazom na ekonomickú a organizačnú efektívnosť. V jednotlivých povolaniach je potrebné zosúladiť aktuálne a budúce potreby trhu práce s demografiou obyvateľstva v spádových regiónoch. Koncentráciou a prípadne aj špecializáciou škôl zabezpečiť zvýšenie kvality stredoškolského vzdelávania.

3. Ako financovať školy

V situácii, keď sú stredné školy „naplnené“ na menej ako 40 %, financovanie školstva formou normatívu na hlavu spôsobuje „honbu“ za kvantitou na úkor kvality. Školy, aby prežili, zoberú a udržia každého žiaka bez ohľadu na jeho výsledky. Preto APZ navrhuje vytvoriť koncept financovania škôl zohľadňujúci kvalitu prípravy na povolanie a uplatniteľnosť absolventov na trhu práce. Potrebné je zaviesť systém spätnej väzby a nápravných opatrení.

4. Zväčšiť ponuku učebných miest v SDV zamestnávateľmi

S podporou štátu je potrebné vytvoriť efektívny systém propagácie odborného vzdelávania a povolaní, ktoré sú na trhu práce nedostatkové. V rámci systému sprevádzať zamestnávateľov pri vstupe do duálu, resp. pripravovať „balíčky“ šité na mieru“, ktoré prepoja zamestnávateľa, školu, žiaka, odbor vzdelávania a plán výkonov škôl. APZ vyzvala všetkých aktérov – štát / VÚC / obce / zástupcov zamestnávateľov – na spoluprácu a prebratie zodpovednosti za ich úlohy v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP).

5. Mestá a obce

Do činnosti Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu a krajských rád pre OVP by mali byť ako plnohodnotní členovia zapojené aj mestá a obce. Transformácia OVP totiž nie je možná bez aktívneho zapojenia základných škôl a ich zriaďovateľov – z hľadiska výberu povolania. Bez prepojenia sveta práce a základných škôl bude výber povolania žiaka naďalej náhodným procesom, čo spôsobuje plytvanie verejnými zdrojmi a znižuje motiváciu žiakov na kariérny rozvoj.

6. Sprevádzať žiakov a študentov pri výbere povolania

Okrem pomoci v oblasti výberu povolania by mladí ľudia mali mať podporu aj pri získavaní nových kompetencií, získaní úplnej kvalifikácie a príprave na prácu. Predpokladá to novú rolu kariérneho poradenstva, t. j. oddeliť výchovné poradenstvo od kariérneho a vytvorenie časovej dotácie na prípravu žiaka na povolanie v učebných osnovách ZŠ. Mali by sa vytvoriť regionálne Centrá orientácie na výber povolania ako súčasť spolupráce škôl a zamestnávateľov pre zásadnú podporu orientácie žiakov na výber povolania. Cieľom je „škola otvorená pre svet práce“ a spolupráca s organizáciami podporujúcimi rozvoj školy.

7. Overovanie kvality a spätná väzba

Základným pravidlom by malo byť: „Ten kto učí, neskúša“. Kvalitu štúdia treba overovať priebežne a nielen pri jeho ukončení. APZ navrhuje vytvoriť nový systém ukončovania odborného vzdelávania – s novou záverečnou skúškou a novou odbornou maturitou. Pri ukončovaní vzdelávania touto formou by mala byť zabezpečená majoritná účasť zástupcov zamestnávateľov. Výsledky záverečných skúšok by potom mali byť napojené na nápravné opatrenia a výšku financovania. V tejto súvislosti by mali byť dobudované aj stavovské a profesijné organizácie na kvalifikovaný výkon záverečných skúšok.

Patrícia Somorovská, DIVYDMedia

Čo hovoria čísla

čísla hovoria

Partneri