Revolúcia zručností 4.0: Hľadáme nových kolegov, pretože roboti ich potrebujú

Autor JF apríl 2019 -

Digitalizácia a automatizácia práce neohrozí pracovné miesta, naznačil prieskum. Zvyšuje dopyt po doteraz neštandardných spôsoboch práce i mäkkých zručnostiach.

Roboty ohrozujúce a zaberajúce pracovné miesta ľudí sú témou posledného desaťročia. Z nedávneho prieskumu medzi zamestnávateľmi sa však zdá sa, že opak je pravdou.

Z výskumu ManpowerGroup vyplýva, že viac zamestnávateľov než kedykoľvek predtým (87 % celosvetovo a 83 % na Slovensku) plánuje v dôsledku automatizácie zvýšiť alebo udržať počet zamestnancov, a to už tri po sebe nasledujúce roky. Firmy neznižujú počty pracovných príležitostí, ale skôr investujú do digitalizácie, presúvajú pracovné úlohy na roboty a vytvárajú nové pracovné miesta. Súčasne upravujú zvyšovanie kvalifikácie tak, aby ich zamestnanci boli schopní zastávať nové úlohy, ktoré budú dopĺňať úkony vykonávané strojmi. Revolúcia zručností je v plnom prúde.

Prepájať ľudí a stroje, rozvíjať nové zručnosti

„Technológie nezmiznú a my ako lídri musíme vymyslieť, ako prepájať ľudí a stroje. Mať správne zručnosti je pre firmy aj jednotlivcov cestou k rastu a adaptabilite. Musíme u ľudí podporovať schopnosť učiť sa a podporovať kontinuálne učenie u všetkých zamestnancov,“ povedal Jonas Prising, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ManpowerGroup.

„Spôsob učenia musí prebiehať inak než v minulosti. Musíme ľuďom pomôcť naučiť sa zvládať automatizáciu a rozvíjať nové zručnosti potrebné pre prácu so strojmi,“ vysvetlil.

Prezentovaný prieskum priniesol aktuálny pohľad na to, ako automatizácie menia spôsob fungovania firiem. Firmy naberajú nových zamestnancov, vytvárajú nové pozície a dopĺňajú do svojich tímov nové zručnosti, aby mali pracovnú silu potrebnú na úspech. Takže nejde o boj ľudí proti strojom, ale firmy aj jednotlivci sa so strojmi dopĺňajú.

V rámci prieskumu boli 19 000 zamestnávateľom v 44 krajinách položené otázky:

  • Aký je predpokladaný vplyv automatizácie na počet ich zamestnancov v nasledujúcich 2 rokoch?
  • Ktoré pozície budú v rámci ich firmy najviac ovplyvnené, a ktoré zručnosti si najviac cenia?
  • Aké stratégie zavádzajú, aby si do budúcna zaistili potrebné schopnosti a zručnosti?

Zistenia z prieskumu alebo: Adaptácia napreduje

1. Automatizácia vytvára pracovné miesta. Čoraz viac zamestnávateľov predpokladá, že v dôsledku automatizácie zvýšia alebo zachovajú počet zamestnancov – ide o zvýšenie z 83 % na 87 % globálne a na Slovensku z 80 % na 83 % v priebehu posledných troch rokov.

Spoločnosti, ktoré digitalizujú, rastú, a tento rast vytvára ďalšie a nové typy zamestnaní. Tie firmy, ktoré už využívajú automatizáciu a postupujú v digitálnej premene, aj s najväčšou istotou tvrdia, že budú zvyšovať počty zamestnancov.

Globálne zo 41 % firiem, ktoré budú v nasledujúcich 2 rokoch automatizovať niektoré činnosti, 24 % vytvorí nové pracovné miesta. Na Slovensku automatizuje 46 % firiem a 9 % z nich vytvorí nové miesta.

2. Firmy rozvíjajú zručnosti svojich zamestnancov. Vzhľadom na najväčší nedostatok ľudí s potrebným profilom za posledných 12 rokov a dopyt po nových zručnostiach, ktoré sa objavujú tak rýchlo, ako rýchlo miznú tie staré, plánuje najviac firiem v histórii rozvíjať talenty. Očakáva sa, že tento trend v 20. rokoch porastie. Firmy zisťujú, že už nemôžu očakávať, že nájdu potrebný talent vo chvíli, keď ho budú hľadať. 84 % firiem globálne a dokonca 93 % na Slovensku očakáva, že budú u svojich zamestnancov zručnosti zlepšovať.

3. S automatizáciou firmy do budúcnosti počítajú. Dôvera v automatizáciu rastie po celom svete. V 35 zo 44 krajín viac firiem plánuje skôr posilniť alebo udržať počty zamestnancov, než ich znižovať. Roboty pomáhajú zvyšovať produktivitu a dokazujú, že sú pre ekonomický rast nevyhnutné. Ten, kto do automatizácie neinvestuje, riskuje, že mu v podnikaní a vytváraní pracovných miest ujde vlak.

4. Rastie dopyt po digitálnych aj mäkkých zručnostiach. Dopyt po IT zručnostiach výrazne a rýchle rastie: 16 % firiem očakáva nárast počtu IT zamestnancov – 5x viac, než koľko ich očakáva pokles. Na Slovensku očakáva 13 % rast a pokles 2 % firiem. No dostupnosť technologických talentov je stále horšia a vzdelanie a skúsenosti požadované zamestnávateľmi vôbec nezodpovedajú tomu, aké profily uchádzačov sú na trhu k dispozícii.

K nárastu dôjde celosvetovo aj na pozíciách v priamom kontakte so zákazníkom, v inžinierstve a na manažérskych pozíciách, pričom všetky tieto pozície si vyžadujú mäkké zručnosti, ako je výborná komunikácia, vyjednávanie, schopnosť viesť a riadiť, či prispôsobivosť. 65 % firiem plánujúcich zvýšiť počet zamestnancov na pozícii v IT tvrdí, že schopnosť komunikácie je najvyhľadávanejšou mäkkou zručnosťou.

5. Mäkké zručnosti: Zle sa hľadajú, ešte horšie sa učia. Dopyt po technologických a digitálnych zručnostiach rastie naprieč všetkými pracovnými pozíciami, ale firmy so

zavádzaním automatizácie predovšetkým rutinných činností čoraz viac oceňujú typicky ľudské mäkké zručnosti. Zatiaľ čo 38 % firiem celosvetovo (na Slovensku 31 %) tvrdí, že je ťažké učiť žiadané technické zručnosti, podľa 43 % (50 % na Slovensku) z nich je ešte ťažšie učiť potrebné mäkké zručnosti, ako je analytické myslenie a komunikácia.

Kandidáti s lepšími kognitívnymi zručnosťami, kreativitou a schopnosťou spracovávať komplexné informácie, ktorí sa súčasne dokážu prispôsobiť a okolie ich má rado, môžu očakávať lepšiu kariéru. Do roku 2030 vzrastie dopyt po mäkkých zručnostiach, t. j. sociálnych a emocionálnych zručnostiach, naprieč všetkými odvetviami o 26 % v USA a o 22 % v Európe.

6. Ako na talenty v čase revolúcie zručností: Nedostatok talentov dosahuje 12-ročné maximum a nové zručnosti sa objavujú tak rýchlo, ako rýchlo miznú tie staré. Takmer všetci zamestnávatelia (94 % globálne a 99 % na Slovensku) využívajú jednu či viac stratégií, aby si zaistili potrebné zručnosti, pričom platí, že firmy, ktoré majú plán, sú si istejšie vo zvyšovaní počtu zamestnancov než tie, ktoré váhajú. Čo robiť?

  • Pestovať talenty – investovať do učenia a rozvoja.
  • Privádzať talentovaných ľudí – hľadať na pracovnom trhu talenty, ktoré sa nedajú rozvinúť vo firme.
  • Požičiavať si ich – kultivovať komunity talentov mimo firmy.
  • Posúvať talenty – pomáhať ľuďom posunúť sa vyššie či na iné pracovné pozície, v rámci firmy alebo aj mimo nej.

Najlepšie riešenia pre revolúciu zručností – Talent Strategy 4.0

Rola HR sa potrebuje ďalej vyvíjať, aby mohli firmám pomáhať v raste a ziskovosti. Je potrebná nová stratégia v oblasti talentov, aby všetky firmy mali možnosť prepojiť automatizáciu s ľudskými zručnosťami.

Firmy sa potrebujú vedieť prispôsobiť rýchlejším cyklom talentov ako to bolo v minulosti. Potrebujú vytvoriť agilné, multifunkčné tímy s mnohými zručnosťami – rovnako, ako sa to už deje v mnohých IT oddeleniach. Potrebujú používať kvalitný systém hodnotenia zručností a dáta, aby mohli predvídať výkon a mali presný obrázok o zručnostiach zamestnancov. Tak môžu spoznať zručnosti jednotlivca, jeho silné stránky a štýly nad rámec vzťahu manažér – pracovník. Vďaka tomu budú vedieť, kam presunúť talenty tak, aby ľudia naplno využívali svoj potenciál.

Ľudia budú chcieť robiť novú prácu s novými zručnosťami. To si bude žiadať priebežné učenie sa, a preto je schopnosť učiť sa – túžba a schopnosť priebežne rozvíjať svoje zručnosti – taká dôležitá. Ľudia s vysokou schopnosťou učiť sa dokážu rozvíjať žiadané zručnosti, zatiaľ čo tí bez nej sa budú musieť rozvíjať vo svojom zamestnaní alebo sa presunúť inam.

Firmy už nemôžu byť len spotrebiteľmi práce. Potrebujú byť budovateľmi cyklov talentov, pomáhať ľuďom rozvíjať si odolnosť a schopnosť prechádzať z jednej roly do druhej. V Revolúcii zručností budú týmto spôsobom ľudia schopnosti robotov skôr umocňovať, než by nimi mali byť nahradení.

Vývoj stratégie v oblasti talentovtalenty 

Sedem spôsobov, ako dosiahnuť spoluprácu ľudí a strojov

1. Líderstvo je dôležité. Manažéri musia iniciovať zmeny, inovácie a kultúru, a tak zaistiť, že ich firmy budú učiacou sa organizáciou v období rýchlo sa meniacich potrebných zručností.

2. Aj ženy by mali byť súčasťou riešení. Ženy tvoria 50 % pracovnej sily a v roku 2017 v dosiahnutom vzdelaní v priemere predbehli mužov. Vytvoriť kultúru, v ktorej sa ženám môže dariť, je veľmi dôležité. Navyše, keď je to dobré pre ženy, je to dobré aj pre ostatných.

3. Pochopte, čo vaši pracovníci chcú. V roku 2025 budú mileniáli a príslušníci generácie Z tvoriť viac ako 2/3 svetovej pracovnej sily. Firmy na to musia zareagovať adaptáciou pracovných modelov NextGen zahŕňajúcich freelancerov, projektovú prácu a čiastočné úväzky, aby pritiahli a uchovali si tie najlepšie zručnosti, pretože 87 % zamestnancov má o také spôsoby práce záujem.

4. Spoznajte schopnosti vašich ľudí. Firmy musia využívať vyhodnocovanie, čisté dáta a prediktívny výkon v snahe rozmiestiť talent čo najefektívnejšie a zamedziť vytváraniu tzv. bánk zručností.

5. Školenia na mieru. Firmy musia nahradiť štandardizované školenia presne zacielenými stratégiami a odborným vedením, a tak u pracovníkov rozvíjať zásadné, žiadané zručnosti.

6. Stavme na mäkké zručnosti. Firmy by mali zladiť svoje stratégie v otázke talentov s faktom, že mäkké zručnosti je často zložitejšie rozvíjať než tie technické.

7. Umožnite ľuďom vytvárať synergie s technológiami. Firmy musia priebežne zlepšovať zručnosti svojich pracovníkov a podnecovať talenty. Musia vyhodnocovať a prehodnocovať zručnosti potrebné na to, aby ľudský talent dopĺňal automatizáciu.

O ManpowerGroup a prieskume

Je svetovým lídrom v poskytovaní inovatívnych HR služieb a riešení na mieru, ktoré pokrývajú životný cyklus zamestnanca a pomáhajú firmám dosiahnuť ich ciele a zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Tieto riešenia pokrývajú všetky potreby zamestnávateľov od vyhľadania a náboru talentov, ich hodnotenia, tréning a rozvoj, riadenie kariéry, po agentúrne zamestnávanie a outsourcing.

ManpowerGroup zadala v roku 2018 agentúre Infocorp vykonanie kvantitatívneho výskumu medzi 19 417 zamestnávateľmi naprieč 6 odvetviami v 44 krajinách. Výskum prebiehal v týchto krajinách: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Česko, Čína, Chorvátsko, Fínsko, Francúzsko, Guatemala, Grécko, Holandsko, Hongkong, India, Írsko, Izrael, Japonsko, Južná Afrika, Kanada, Kolumbia, Kostarika, Mexiko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taiwan, Taliansko, Turecko a USA. Analýzu dát urobila agentúra Reputation Leaders.

Lenka Nemeškalová, ManpowerGroup Slovensko

HR graf 

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1