Obmedzenie zákazu mlčanlivosti zamestnanca

Autor Zuzana Chudáčková október 2019 -
Obmedzenie zákazu mlčanlivosti zamestnanca Pixabay / Yvette W

Zamestnávateľ podľa právnej úpravy z tohto roka nemôže zamestnancovi uložiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdy.

V rámci viacerých zmien pracovného práva na Slovensku platných od 1. 1. 2019 sa zmenil aj Zákonník práce v oblasti zachovávania mlčanlivosti zamestnancov. Zamestnávateľ podľa novej právnej úpravy nesmie zamestnancovi uložiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania.

Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo inej dohody, ktorými by sa zamestnancovi ukladala takáto povinnosť mlčanlivosti, sú neplatné. Neplatnosť sa vzťahuje aj na dohody uzavreté pred 1. 1. 2019.

Zamestnanec nesmie byť postihovaný za to, že nezachováva mlčanlivosť o svojich pracovných alebo mzdových podmienkach a o podmienkach zamestnávania. Zamestnávateľ preto nemôže využiť inštitút napomenutia zamestnanca alebo iné disciplinárne postihnutie za to, že zamestnanec „vyzradí“ napríklad výšku svojej mzdy.

Naopak, zamestnanec má v prípade, ak od neho zamestnávateľ vyžaduje zachovávanie mlčanlivosti, právo podať sťažnosť, na ktorú je zamestnávateľ povinný reagovať. Prípadne sa zamestnanec môže aj domáhať ochrany na súde.

Zamestnávatelia by mali prehodnotiť svoju pracovnoprávnu dokumentáciu, aby sa vyhli možným zisteniam zo strany inšpektorátov práce, a predišli tak plateniu pokút za porušenie pracovnoprávnych predpisov.

JUDr. Zuzana Chudáčková

bnt attorneys in CEE

(Prevzaté z odborného newsletra Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Právo & Dane)

Partneri