Vlkov je na Slovensku už dosť, poľovníci ich budú strieľať

Autor TS október 2019 -
Vlkov je na Slovensku už dosť, poľovníci ich budú strieľať Pixabay

Odborné odhady udávajú počet asi 400 jedincov, jarný prírastok môže byť okolo 200; pre chovateľov hospodárskych zvierat sú škodnou. Povolený odstrel je 35 kusov.

Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sú „aktívna ochrana a manažment“ vlka dravého na Slovensku nevyhnutné. Uvádza to v tlačovej správe, ktorej text preberáme.

Počty vlkov sú na takej úrovni, že ich možno loviť bez negatívneho dopadu na ich populáciu. Slovensko na tento účel využíva systém presne definovaných kvót, ktoré stanovujú maximálny odlov jedincov v súlade s Programom starostlivosti o vlka z dielne Ministerstva životného prostredia SR.

MPRV SR v súlade s predpismi po rokovaní pracovnej skupiny v októbri 2019 určilo ročnú kvótu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2019/2020 pre územie Slovenskej republiky v počte 35 ks. 

Vlkovi sa darí; nie každý je tomu rád

Populácia vlka dravého na Slovensku je v priaznivom stave, zvyšuje sa jeho početnosť a rozširuje sa územie jeho pôsobenia. Je preto nevyhnutný správny manažment a aktívna ochrana, ktorá zohľadní rovnováhu spolužitia vlka a človeka.

Dôležité je uvedomovať si aj fakt, že vlk je dravec, ktorý zabíja hospodárske zvieratá, ako sú napríklad ovce, kozy, hydinu či hovädzí dobytok. V niektorých prípadoch, ako to bolo napríklad v minulosti, ohrozil aj génovú rezervu karpatského jeleňa.

Vlci na Slovensku podľa oficiálnych štatistík zabijú každoročne stovky hospodárskych zvierat. Podľa vyjadrení chovateľov však ide o tisícky, keďže neraz so sebou telo ovce či kozy stiahnu. Preto nie je vtedy možné od MŽP SR ani žiadať odškodné.

Stav vlkov je preto nevyhnutné monitorovať a udržiavať ho v zdravej kondícii.

Kvóta a jej limity pre revíry

MPRV SR určuje ročnú kvótu lovu vlka na základe Programu starostlivosti o vlka dravého podľa pravidiel ktoré určilo MŽP; zohľadňuje pritom Smernicu Rady EÚ o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a zákon o poľovníctve.

Z kvóty lovu vlka pre poľovnícku sezónu 2019/2020 v celkovom počte 35 jedincov možno v jednom poľovnom revíri (menšom ako 10 000 ha) uloviť za sezónu najviac dva jedince.

Vlka dravého možno loviť od 1. novembra 2019 do 15. januára 2020, resp. do doby, keď dôjde k naplneniu určenej kvóty.

Vlka však nemožno loviť na celom území SR, ale len vo vybraných poľovných revíroch a na presne vymedzených územiach tak, aby sa dosiahol jeho správny manažment. Agorezort vymedzil značnú časť územia SR, kde sa vlk neloví vôbec.

Určeniu kvóty predchádzalo rokovanie pracovnej skupiny, ktorej členmi sú zástupcovia zainteresovaných orgánov a organizácií. Sú to:

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
  • Ministerstvo životného prostredia SR,
  • Štátna ochrana prírody SR,
  • Štátna veterinárna a potravinová správa SR,
  • Národné lesnícke centrum vo Zvolene,
  • Vojenské lesy a majetky SR,
  • Lesy SR,
  • chovatelia hospodárskych zvierat,
  • okresné úrady v dotknutých územiach,
  • mimovládne organizácie (OZ Vlk).

Pravidlá a postup pre lovcov

Lov vlka dravého je pritom pod prísnou kontrolou. Po ulovení vlka musí poľovník bezodkladne pred manipuláciou založiť značku na označenie veľkej šelmy a zaznamenať dátum a čas ulovenia zveri.

Informáciu o ulovení vlka poľovník oznámi príslušnému poľovníckemu hospodárovi. Ten bezodkladne ohlási ulovenie vlka dravého zamestnancom, určeným príslušným okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom a príslušnou organizačnou jednotkou Štátnej ochrany prírody SR, za účelom vykonania vizuálnej prehliadky, odobratia vzoriek a spoločného vyplnenia záznamu o ulovení vlka dravého. Vizuálna prehliadka sa vykoná na mieste ulovenia, prípadne nájdenia uhynutého jedinca.

Reprodukcia je dostatočná

Aktuálne expertné odhady udávajú početnosť kmeňového stavu vlka dravého na Slovensku viac ako 400 jedincov, bez jarného prírastku.

MPRV SR každoročne realizuje prostredníctvom Národného lesníckeho centra vo Zvolene monitoring reprodukčných párov vlka dravého na zistenie počtu narodených vĺčat, teda veľkosť prírastku. Pre tento rok sa odhaduje na 240-280 jedincov.

Na Slovensku lov vlka dravého umožňuje európska legislatíva. Pri určovaní ročnej kvóty lovu vlka sa dbá, aby povolený lov neprekročil výšku ročného prírastku populácie, zníženého o prirodzené straty a iné straty (dopravné kolízie atď.). Týmto postupom je zabezpečené, že nedôjde k negatívnemu vplyvu na populáciu vlka na Slovensku.

Dokonca sa lov povoľuje na výrazne nižšej úrovni ako je čistý ročný prírastok, ktorý aktuálne predstavuje 168 – 196 jedincov. Skutočne realizovaný lov je pritom každoročne ešte oveľa nižší, ako stanovená kvóta.

JF / TS

 

Mohlo by vás zaujímať:

Poľovníctvo v Európe má podporu desiatok europoslancov

Partneri