Štát chce po dvoch rokoch zrušiť Bugárovu novelu páleničiarskeho zákona a stopnúť súkromnú výrobu destilátov

Autor MF SR júl 2020 -
Štát chce po dvoch rokoch zrušiť Bugárovu novelu páleničiarskeho zákona a stopnúť súkromnú výrobu destilátov Youtube

Na paušálnu daň z pálenia sa registrovalo len 26 osôb, daňový dozor nad nimi stál oveľa viac ako bol príjem z tejto dane. Existuje aj podozrenie zo zneužívania na nelegálnu výrobu.

Z dôvodu predchádzania daňovým únikom a v snahe znížiť mimoriadnu finančnú a administratívnu záťaž správcu dane sa zrušuje súkromná výroba destilátu.

Zavedenie možnosti súkromnej výroby destilátu spôsobilo mimoriadne neefektívne vynakladanie peňažných prostriedkov na výkon daňovej kontroly výroby liehu súkromnými osobami. Od zavedenia súkromnej výroby 1. 1. 2019 plynuli príjmy do štátneho rozpočtu zo súkromnej výroby destilátu na spotrebnej dani vo výške 2 160 eur, pričom náklady na správu dane sú niekoľkonásobne vyššie.

Nestihli prispôsobiť informačný systém

Súčasne forma zdaňovania – vyrubenie dane, povinnosť podať daňové priznanie – si vyžaduje značné finančné náklady na úpravu informačných systémov finančnej správy, ktoré doteraz neboli realizované z dôvodu, že výnos na spotrebnej dani je v nepriamej úmere vo vzťahu k predbežným nákladom na úpravu informačných systémov.

Aktuálne je colnými úradmi evidovaných 26 súkromných výrobcov destilátu, pričom paušálna ročná výška spotrebnej dane je 135 eur.

Podozrenie na nelegálnu výrobu

Zároveň sa znásobuje podozrenie z používania výrobných zariadení na nelegálnu výrobu liehu. Správca dane zaznamenal nárast predaja zariadení na výrobu liehu dovezených z krajín mimo Európskej únie. Následne sú odpredávané za hotovosť kupujúcimi – fyzickými osobami s trvalým pobytom mimo SR.

V týchto prípadoch je veľká pravdepodobnosť, že predmetné destilačné zariadenia zostanú na území SR s rizikom podozrenia z porušenia § 253 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov za neoprávnené vyhotovenie alebo prechovávanie zariadenia na výrobu liehu. 

Finančné riaditeľstvo SR vyčíslilo finančné náklady,  ktoré vznikli colným úradom v súvislosti  s výkonom daňového dozoru nad súkromnou výrobou destilátu, ako aj nad držbou destilačných zariadení určených na súkromnú výrobu destilátu v r. 2019 na 8 975 eur a v r. 2020 na 3 153 eur.

Ministerstvo financií SR

(Prevzaté z Dôvodovej správy k návrhu novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v medzirezortnom pripomienkovom konaní, LP/2020/296. Perex a titulky pridala redakcia.)

 

K histórii legislatívy

Národná rada Slovenskej republiky 20. septembra 2018 schválila novelu tzv. páleničiarskeho zákona ako návrh poslancov Bélu Bugára, Petra Antala, Tibora Bastrnáka, Eleméra Jakaba a Petra Kresáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. Proti príprave a prijatiu novely protestovalo najmä Združenie páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku, ktoré poukazovalo na riziká najmä v oblasti kvality produktov a bezpečnosti domácej výroby liehu.

 

Články k téme: 

Legalizácia súkromného pálenia je pre potravinárov sklamaním 

Rokovaním o povolení amatérskych páleníc zrejme parlament šliapol vedľa

Partneri