Novembrové zmeny v podnikateľskej a sociálnej legislatíve sa týkajú najmä Zákonníka práce

Autor Petra Jamrichová november 2022 -
Novembrové zmeny v podnikateľskej a sociálnej legislatíve sa týkajú najmä Zákonníka práce Pixabay / Gerd Altmann

Od 1. novembra 2022 nastávajú zmeny v Zákonníku práce, ale aj v zákone o sociálnom poistení a v ďalších oblastiach.

Aj toto sú novinky v zákonoch, ktoré nadobudli účinnosť od novembra:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (350/2022 Z. z.). Účinnosť: 1. november 2022.

Anotácia nových úprav:

• Zamestnávateľ nebude môcť svojmu zamestnancovi zakázať výkon inej zárobkovej činnosti mimo pracovnej doby (nemá vplyv na zákaz konkurenčnej činnosti).

• Možnosť zamestnanca podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania, nedodržaním výkonu práv v súlade s dobrými mravmi, pre bezdôvodné narúšanie súkromia zamestnanca, prenasledovanie pre nedodržanie nedovoleného zákazu zachovávať mlčanlivosť o pracovných podmienkach ako aj v súvislosti s porušením práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu.

• Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru (napríklad výpoveď) alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk.

• V pracovnej zmluve sa po novom dohodnú len všeobecné podstatné náležitosti a pri ostatných pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania bude mať zamestnávateľ právo voľby, či informáciu o nich poskytne zamestnancovi samostatne v písomnej forme (či už listinne alebo ako elektronický dokument), alebo ich dohodne v pracovnej zmluve ako ďalšie pracovné podmienky.

• Vzniká zamestnávateľovi povinnosť informovať zamestnanca o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania.

• U zamestnanca s pracovným pomerom na určitú dobu nesmie byť dohodnutá skúšobná doba dlhšia ako polovica dohodnutej doby trvania pracovného pomeru.

• Zákonník práce zavádza pojem otcovská dovolenka - nárok na otcovskú dovolenku má otec v rozsahu 2 týždňov (14 kalendárnych dní) v období najneskôr šiestich týždňov od narodenia dieťaťa, počas tohto obdobia má otec dieťaťa nárok na nemocenskú dávku zo sociálneho poistenia – tzv. „otcovské“.

• Odstupné a odchodné bude patriť pozostalým zamestnanca (pracovný pomer neskončil výpoveďou, ale smrťou zamestnanca).

• Zamestnanec má možnosť požiadať zamestnávateľa o prechod na inú formu zamestnania, napr. na pracovný pomer na dobu neurčitú.

• V súvislosti so zamestnancami vykonávajúcimi prácu v rámci dohôd (dohody o výkone práce, o brigádnickej práci študentov alebo o pracovnej činnosti) novela zavádza povinnosť písomne informovať o dňoch a čase, v ktorých môže firma od zamestnanca vyžadovať prácu. Upravuje sa tiež lehota, v ktorej má byť zamestnanec písomne informovaný o výkone práce pred jej začiatkom – tá nesmie byť kratšia ako 24 hodín.

*

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (352/2022 Z. z.). Účinnosť: 1. november 2022.

Anotácia nových úprav:

• Nový typ dávky materské, tzv. otcovské. Dávka je určená pre otcov a po splnení zákonných podmienok ju budú môcť poberať najviac 14 kalendárnych dní v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa.

• Dôchodcom, ktorých deti pracujú na Slovensku a pravidelne platia odvody, vznikne od 1. januára 2023 nárok na rodičovský bonus.

Petra Jamrichová, Vojčík & Partners, s. r. o.

(Prevzaté z newsletra Legal News)

Partneri