ECB a NBS šliapu na úverovú brzdu. Čaká nás nová finančná kríza?

Autor júl 2017 -

Objem zadlženosti a bankových úverov v SR už asi dosiahol úroveň z roku 2008, tesne pred pádom. Podľa NBS sa expanzia zrýchľuje – a ona nemá veľa nástrojov, ako to ukontrolovať.

Úvodný graf neznázorňuje výškový profil deviatej etapy Tour de France, ale vývoj súhrnnej hodnoty zadlženosti, úverov a realizovaného rizika na Slovensku za uplynulých 14 rokov. Takto ho zverejnila Národná banka Slovenska v najnovšej štvrťročnej správe (Štvrťročný komentár k politike a výhľadom). Najväčší „kopec“ v tretine dĺžky znázorňuje finančnú krízu z roku 2008. Naozaj najväčší? Možno sme práve teraz na ešte väčšom, len ho zatiaľ štatistici nezmerali. Graf totiž siaha po marec 2017 – ale v tomto bode sa rast nezastavil ani náhodou. Skôr naopak. Ako to vidí Národná banka? Veľa napovie aj jej hodnotenie po prvý kvartál: „V prvom štvrťroku 2017 sa trendy pozorované na trhu úverov počas celého uplynulého roka ešte zvýraznili. Vývoj charakteristický pre expanzívnu fázu finančného cyklu sa začiatkom roka 2017 ešte zrýchlil, keď úvery medziročne rástli 11,4 % tempom (10,3 % v závere roka 2016),“ konštatujú analytici NBS. Ide podľa nich o „najrýchlejšie dynamiky za posledných osem rokov“.

Hurá, je to ako pred ôsmimi rokmi

Zrejme by sme sa z expanzie úverov, pôžičiek a nakupovania bytov všetci radovali, keby sme nemali za sebou skúsenosť veľkej finančnej krízy. Tá vypukla práve pred uvedenými 8 rokmi a pár mesiacmi. Trochu to pripomínajú aj ďalšie vety analýzy: „Obdobné absolútne medziročné prírastky boli pozorované len v období vrcholiacej expanzie úverového cyklu v rokoch 2006 – 2009, pri vtedy ešte relatívne nízkej zadlženosti súkromného sektora. K silnejúcim tlakom na trhu úverov prispievajú faktory tak zo strany ponuky, ako aj dopytu.“

NBS z toho vyvodzuje závery a akciu, hoci príliš veľa robiť nemôže. Banková rada NBS rozhodla o zvýšení miery proticyklického kapitálového vankúša (countercyclical capital buffer, CCB) v zmysle bazilejských pravidiel na úroveň 1,25 % s účinnosťou od 1. 8. 2018. Pritom len v tomto roku, od 1. 8. 2017, zavádza CCB na úrovni 0,50 %.

Obozretnosti sa príliš nedarí

Politiku obozretnosti (makroprudenciálnu politiku) vykonáva NBS ruka v ruke s Európskou centrálnou bankou s hlavným cieľom udržať finančnú stabilitu. Napĺňanie tohto cieľa hodnotí prostredníctvom sledovania piatich predbežných cieľov, ktorými sú:

1. zmiernenie a zabránenie nadmernému úverovému rastu a dlhovému financovaniu,

2. zmiernenie a zabránenie nadmernému nesúladu splatností a strate trhovej likvidity (t. j. radšej nesplácať dlhodobé záväzky krátkodobými pôžičkami),

3. obmedzenie koncentrácie priamych a nepriamych expozícií (t. j. rozložiť úverové portfólio),

4. obmedzenie systémového vplyvu nedostatočne zladených stimulov s cieľom znížiť morálny hazard (čiže nastaviť kritériá odmeňovania manažmentu a predajcov tak, aby neboli motivovaní rozdávať úvery rizikovým klientom),

5. zvýšenie odolnosti finančných infraštruktúr (Fond ochrany vkladov, systémy zúčtovania cenných papierov atď.).

Treba konštatovať, že v prvých štyroch bodoch sa NBS nemôže vykázať veľkými úspechmi, čo dokazujú aj citácie v úvodnej časti (vzťahujú sa k bodu 1). Podľa analytickej správy sa v prvom kvartáli okrem toho „mierne prehĺbilo“ riziko likvidity v bankovom sektore, riziko koncentrácie „zostáva významným štrukturálnym rizikom“ a „takmer všetky indikátory morálneho hazardu počas prvého štvrťroka 2017 mierne narástli“. Bod 5, zvýšenie odolnosti finančných infraštruktúr, sa dosahuje formálnymi opatreniami NBS typu zvýšenie príspevkov do Fondu ochrany vkladov a platenie osobitného odvodu.

Uvedené údaje a trendy, platné pre Slovensko, sú vo veľkej miere odrazom menovej a hospodárskej politiky v eurozóne a takisto globálnych vplyvov a prepojení. Podobný vývoj prebieha aj v ďalších krajinách Únie vrátane tých najväčších. Treba  dúfať, že európski aj zámorskí hráči poučení otrasmi spred ôsmich rokov tentoraz situáciu zvládnu. Na rozdiel od Tour de France je totiž v ekonomike jazda dolu kopcom tá najnepríjemnejšia.

JF

Vývoj zadlžovania v SR a proticyklický smerovník

(mld. EUR)

 rsz stvrtrocny komentar 2017 jul 15

Pozn. Tier 1 v zmysle bazilejských pravidiel kapitálovej primeranosti predstavuje vlastný kapitál bánk (ukazovateľ na pravej stupnici). Zdroj: NBS

Viac na:

http://www.nbs.sk/sk/publikacie/publikacie-dohladu/stvrtrocny-komentar-k-politike-obozretnosti-na-makrourovni

 

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1