Anketa: V akej kondícii je slovenský priemysel

Autor Eva Veličková, Lenka Dudková október 2018 -
Alexej Beljajev, Tomáš Malatinský, Miroslav Kiraľvarga Alexej Beljajev, Tomáš Malatinský, Miroslav Kiraľvarga Pixabay

Predstavitelia troch zamestnávateľských organizácií odpovedali na otázky o najväčších problémoch, ktoré aktuálne riešia slovenské firmy.

1. Do akej miery pociťujú slovenské firmy nedostatok pracovníkov na trhu práce, keď oficiálna miera nezamestnanosti sa pohybuje okolo 7 percent?
2. Ako sa slovenské firmy vyrovnávajú s rýchlym rastom miezd?
3. Ako slovenské firmy investujú do automatizácie a digitalizácie? 

Alexej Beljajev, prezident Asociácie priemyselných zväzov

1) Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily považujeme za najzávažnejší problém súčasnosti. Aktívne rokujeme s úradom vlády a príslušnými ministerstvami o potrebných zmenách v oblasti odborného stredoškolského a vysokoškolského vzdelania alebo v oblasti dovozu pracovnej sily zo zahraničia. Nedostatok zamestnancov priamo ohrozuje našu konkurencieschopnosť. Prípady odmietania nových objednávok či odlivu investícií sú stále častejšie. Musíme sa sústrediť na optimalizáciu siete stredných škôl tak, aby bola v súlade s potrebami trhu práce. Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce musí byť kľúčovým kritériom financovania odborného vzdelania.

2) Nárast produktivity práce je pomalší ako rast priemernej mzdy. V rokoch 2008 až 2017 vzrástla produktivita práce na pracovníka o 37,8 percenta, zatiaľ čo priemerná mzda v priemysle sa zvýšila o 46,38 percenta. Ďalší rast produktivity práce si už bude vyžadovať zapojenie digitálnych technológií a automatizácie. K prechodu na automatizáciu už núti mnohé firmy práve nedostatok pracovných síl a tiež ťažko predvídateľná mzdová legislatíva.

3) Vlani sa podarilo zvýšiť daňový superodpočet na digitalizáciu z 25 na 100 percent. Máme ambíciu ísť až na 200 percent a ďalej rozširovať kategórie nákladov, na ktoré sa superodpočet môže uplatniť. Predovšetkým domáce podniky sú často podkapitalizované a v najbližších rokoch budú musieť riešiť vlastné vnútorný investičný dlh. V automatizácii sú, prirodzene, najďalej podniky strojárskeho, automobilového a elektrotechnického priemyslu.

Tomáš Malatinský, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

1) Akútnym problémom slovenských zamestnávateľov je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Ten je dôsledkom neefektívneho prepojenie školstva s trhom práce a nízkej kvality školstva. Školy nevedia žiakov pripraviť na požiadavky trhu práce. Dôsledkom je vysoká nezamestnanosť mladých ľudí, ktorí často študujú odbory, ktoré nie sú v reálnom živote žiadané. Niektoré firmy musia zháňať pracovníkov v zahraničí, či už v členských krajinách Európskej únie alebo v tzv. tretích krajinách. Zamestnávanie cudzincov sa nám javí z krátkodobého hľadiska ako jedno z najrelevantnejších riešení, ktoré je momentálne na stole. Proces zamestnávania zahraničných pracovníkov je však príliš zdĺhavý a komplikovaný.

2) Mzdy sa v minulom roku zvýšili o viac ako 4 percentá, pričom produktivita práce rástla pomalšie. Produktivita práce rastie predovšetkým vďaka automatizácii, do ktorej musíme investovať nemálo finančných prostriedkov. Tieto investície súvisia aj so zvyšovaním nákladov práce. Cieľom je zostať konkurencieschopní. Problémom tiež je, že minimálna mzda rastie rýchlejšie ako priemerná mzda. V roku 2018 sa minimálna mzda zvýšila o 10,34 percenta, čo bolo najviac za posledné roky. V porovnaní s rokom 2010 je minimálna mzda vyššia o 56 percent. Len za posledných päť rokov vlády Slovenskej republiky schválili rast minimálnej mzdy spolu o 42 percenta, čo je dvojnásobná rýchlosť v porovnaní s rastom priemernej mzdy, teda 22 percent. Na motiváciu a odmeňovanie pracovníkov preto zostáva len malý priestor.

3) Automatizácia je nezastaviteľný proces. Odvíja sa od toho, aké vysoké sú náklady na mzdy zamestnancov. Čím viac rastie cena práce, tým viac sú firmy nútené investovať do automatizácie.

Miroslav Kiraľvarga, prezident Republikovej únie zamestnávateľov

1) Aktuálny nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na trhu práce je výsledkom dlhodobo neriešených problémov v systéme vzdelávania. Ten nedokáže efektívne reagovať na meniace sa požiadavky trhu práce a produkovať dostatok absolventov v požadovanej štruktúre a s potrebnými zručnosťami. Zároveň dnes už otázka neznie, či zamestnávať cudzincov, ale ako ich zamestnávať. Skúsenosti z niekoľkých členských krajín Európskej únie ukazujú, že ekonomickí migranti len zriedka vytláčajú z trhu práce miestnu pracovnú silu. Prisťahovalci ju skôr dopĺňajú, vytvárajú príležitosti pre rast a prinášajú potrebné zručnosti. Zamestnávanie cudzincov je ale na Slovensku spojené so zbytočnou a komplikovanou byrokraciou. Limity pre zrýchlené prijímanie cudzincov do zamestnania poškodzujú zaostávajúce regióny Slovenska.

2) Rast miezd je primárne spôsobený nedostatkom ľudí na trhu práce. Nemôže preto zodpovedať rastu produktivity práce. Kým v roku 2017 priemerná mzda na Slovensku vzrástla o 4,6 percenta, produktivita práce sa zvýšila len o 2,5 percenta. Tento rok sa očakáva rast miezd o 5,8 percenta, zatiaľ čo produktivita práce porastie o 4,7 percenta.

3) Do prípravy podnikov na digitálne transformáciu sa aktívne zapájame. Z analýzy stavu pripravenosti slovenskej ekonomiky na digitálnu transformáciu vyplýva, že v rôznych odvetviach prevláda odlišná miera digitálnej vyspelosti. Už existuje niekoľko príkladov firiem, ktorým sa podarilo naplno digitalizovať ich vertikálny a horizontálny hodnotový reťazec. Očakávame, že v horizonte piatich rokov nastane vysoká miera plánovanej digitalizácie naprieč všetkými odvetviami ekonomiky.

Pripravili: Eva Veličková, Lenka Dudková, SP ČR

 

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1