Ako zvládnuť expanziu firmy v prostredí s limitovanými ľudskými zdrojmi – príklad QBSW

Autor MJ január 2019 -

Slovenský softvérový dom, ktorého názov je skratkou „Quality Business Software“, vyrástol za 18 rokov z nuly na vyše 160 zamestnancov. Bol pritom aj Rastislav Cisár, súčasný prevádzkový riaditeľ.

Aké zmeny nastali v QBSW s rozšírením pôsobenia na medzinárodnom trhu?

V prvom rade to bol významný nárast požiadaviek na expertov s príslušnými kompetenciami. Aby sme vedeli čeliť požiadavkám zákazníkov, museli sme zvýšiť výkonnosť pri budovaní kapacít vo všetkých smeroch – novými postupmi pri nábore zamestnancov, rozšírením nášho pôsobenia na regióny či tým, že výraznejšie pracujeme s externou komunikáciou. Zvýšila sa potreba spolupráce skúsených seniorov s novými kolegami, ktorá priniesla nárast nárokov na flexibilitu jednotlivcov aj tímov. Zvýšili sa tiež nároky na technologické kompetencie a rôzne formy vzdelávania.

R Cisár Rastislav Cisár

Okrem neustále rastúcej centrály v Bratislave postupne otvárate nové pobočky po celom Slovensku. Nie je problémom nájsť v regiónoch dostatok kvalifikovaných ľudí?

V zásade to v regiónoch nie je o nič väčší problém ako v Bratislave. Šikovní ľudia pochádzajú zo všetkých regiónov bez rozdielu, iba časť z nich však môže a chce pracovať v Bratislave. To, že sme vedeli v každom z posledných troch rokov otvoriť riadene rastúce vývojové centrum v inom krajskom meste, dokazuje, že záujem pridať sa k tímu QBSW je aj v regiónoch.

Ako vplýva rast firmy na jej vnútorné procesy?

Keďže náš rast v posledných rokoch akceleroval a presahoval 25 % ročne, vplyv je väčší než sme si to boli ochotní v minulosti pripustiť. Oveľa väčší dôraz musíme klásť na organizáciu práce a na vzájomnú informovanosť. Jednak máme v spoločnosti množstvo kolegov bez dlhodobej spoločnej pracovnej histórie a zároveň existujú prirodzené snahy udržiavať takzvané osvedčené postupy z minulosti. Tie ale logicky nemusia po zmenách podmienok fungovať, preto neustále inovujeme nielen spôsoby rozhodovania a medzitímovej spolupráce, ale aj prispôsobujeme starostlivosť o zamestnancov a v obrovskej miere dbáme na komunikáciu.

Ovplyvňuje rast firmy situácia na trhu práce?

Na limity počtu kvalifikovaných uchádzačov sme si zvykli. V QBSW však ako komplexnú problematiku vnímame aj postupnú zmenu v očakávaniach a vnútornej motivácii dnešných mladých ľudí. Do našich radov ich začleňujeme radi a zo strany spoločnosti musíme venovať pozornosť porozumeniu ich potrebám. Dnes však treba viac ako kedysi komunikovať aj očakávania spoločnosti smerom k pridanej hodnote zamestnancov. Napríklad v prípade študentov sa nám investície do spoločnej budúcnosti dlhodobo vyplácajú v podobe lojálnych zamestnancov so správnym prístupom k práci.

Ako zabezpečujete, aby vo firme zostalo príjemné pracovné prostredie pre zamestnancov, keď sa výrazne zvyšuje ich počet?

Tak, že ešte výraznejšie zvyšujeme energiu vloženú do starostlivosti, komunikácie a najmä dbáme na vzťahy. Aj keď sa to nemusí zdať ťažké, venujeme množstvo úsilia na viacerých frontoch tomu, aby sme mohli zodpovedne povedať, že stále ctíme jednoduchú zásadu, že každý by mal chodiť do práce rád.

S množstvom kolegov vo firme, ale aj s vekom spoločnosti sa nevyhnutne prehlbuje organizačná štruktúra, rozširuje sa vekový rozptyl v tímoch, ťažšie sa šíria informácie. Našťastie, prevažná väčšina vedenia a lídrov v QBSW vyrástla spolu s firmou a pamätá si čas, keď nadšenie, spolupatričnosť a rodinná atmosféra existovali spontánne naprieč celou spoločnosťou. Toto všetko dnes už nemôže fungovať automaticky a bez cieleného úsilia, v QBSW však vieme, že stojí za to bojovať o udržanie týchto hodnôt. Práve nadštandardnými vzťahmi a atmosférou, z ktorej vie benefitovať každý zamestnanec, chceme zvyšovať našu atraktivitu oproti iným spoločnostiam a sme presvedčení, že aj tieto hodnoty sa podpisujú na našich výsledkoch vo všetkých smeroch.

Čím sa QBSW odlišuje od iných IT firiem?

Povedal by som, že orientáciou na kvalitné vzťahy, možnosťou dialógu na všetkých úrovniach, férovým, individuálnym a spravodlivým prístupom ku každému. To platí smerom navonok – k zákazníkom, partnerom aj dodávateľom – ako aj smerom dovnútra – k zamestnancom, ktorých stále berieme ako náš najcennejší kapitál.

Líšime sa hádam aj tým, že sme ani pri skoku nad stovku či stopäťdesiatku zamestnancov nestratili chuť chodiť s radosťou do práce a bojovať za to, aby sme sa nestali korporáciou, kde je všetko dané zhora, kde je priestor na individualitu a zmenu drasticky limitovaný a zmeny sú obvykle k horšiemu.

A na záver tá najpriamočiarejšia odpoveď – kvalitou.

MJ

(Prevzaté z firemného bulletinu QBSW, vydanie 2018; krátené)

Ilustračný obrázok: Pixabay

Míľniky firmy QBSWQBSW graf

Partneri