Aký bude podnikateľský rok 2019? Peter Mihók hodnotí trendy a riziká

Autor Peter Mihók február 2019 -
Peter Mihók Peter Mihók SOPK

Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory na bilančnej konferencii komory hovoril o dobrej kondícii ekonomiky aj o možných problémoch.

Zmenu vždy avizuje postupné narastanie rôznych neduhov, nespokojnosti a neriešenie naakumulovaných problémov. Výbuch či veľký tresk však prichádza zrazu a často prekvapuje tých, ktorí dlhodobo ignorovali príznaky toho, čo nastane. To platí rovnocenne v politike, ekonomike, ako aj spoločenskom živote. Rok 2018 bol však zaujímavý aj tým, že paralelne s vyhrotením spoločenskej situácie sme dosiahli veľmi dobré ekonomické výsledky, a to tak na úrovni makroekonomiky, ako aj v mikrosfére.

Prosperujúca ekonomika prispela k zlepšeniu sociálnej situácie pri dramatickom znížení nezamestnanosti na historické minimum a k rastu priemerných príjmov zamestnancov. Spotreba domácností sa stala jedným z motorov hospodárskeho rastu. Jednoznačným pozitívom osmičkového roka 2018 je skutočnosť, že ekonomika sa vyvíjala v zásade nezávisle od vnútroštátnych politických turbulencií.

Rok 2019: zotrvačnosť rastu aj obavy

Rok 2019, na prahu ktorého stojíme, začíname v ekonomickej oblasti s krátkodobo dobrou štartovacou pozíciou, vyrovnaným štátnym rozpočtom, avšak tak, ako to ukazuje aj nami prezentovaný prieskum, s menším optimizmom ako v predchádzajúcom období. Všetci dobre vieme, že žiadny ekonomický rast netrvá večne a že jeho vrchol zažívame v súčasnosti. Postupne sa však objavujú viaceré signály tak z vnútorného, ako aj vonkajšieho prostredia naznačujúce riziká budúceho vývoja.

Z pohľadu vnútorných rizík je to hlavne situácia na trhu práce, bez vyhliadky na jej zásadnú zmenu, rastúce náklady na cenu práce, limitované portfólio slovenskej produkčnej sféry výrazne závislé na veľmi obmedzenom počte výrobných odvetví, silná koncentrácia exportu na trhy Európskej únie s nízkym potenciálom ich rastu, ako aj dominantne subdodávateľsky orientovaná domáca podnikateľská sféra s nízkym stupňom trhovej finalizácie výrobkov. Otvorenou zostáva tiež otázka inovačného potenciálu slovenskej ekonomiky v úzkej väzbe na kvalitu a štruktúru na všetkých stupňoch vzdelávania, od základných škôl až po univerzity.

Vývoj v EÚ a jeho vplyvy

Veľmi veľký vplyv na slovenskú ekonomiku aj v roku 2019 budú predstavovať vonkajšie faktory. Osobitnú pozornosť musíme venovať najmä vývoju na vnútornom trhu Európskej únie, ktorý už avizuje najmä vo veľkých ekonomikách spomalenie rastu. Absolútne nejasná je situácia v otázke vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie – brexit, ktorého podoba aj niekoľko týždňov pred jeho termínom je nečitateľná. Osobitne veľký vplyv na ďalšie smerovanie politiky Európskej únie budú mať májové voľby do Európskeho parlamentu a následné menovanie novej Európskej komisie. Parlament podľa všetkých prognóz bude mať iné politické zloženie ako doteraz, vplyv klasických strán poklesne, narastie vplyv euroskeptických alebo eurokritických strán, ktorých predstava o integrácii, hlavne v politickej oblasti, je odlišná od v súčasnosti uplatňovanej politiky orgánov Európskej únie.

Bude potrebné vrátiť sa k pôvodnej filozofii integrácie – Európy národov, a nie nadnárodnej Európy. Posilňovať ekonomickú dimenziu integrácie v prospech jej členov a celku. Vytvárať oveľa lepšie a pragmatické predpoklady pre spoluprácu Európy od Atlantiku po Ural s cieľom dosiahnuť vyšší stupeň spolupráce a synergie v celoeurópskej dimenzii.

Z pohľadu globálnej ekonomiky bude pokračovať neistota vyplývajúca z deštrukcie multilaterálneho obchodného systému a z pokračujúceho presunu váhy svetovej ekonomiky zo západnej pologule do Ázijsko-pacifického ekonomického a politického priestoru. Zvyšuje sa tiež riziko presunu kríz z veľkých ekonomík do globálneho priestoru, a tým rastu možnosti širších globálnych finančných či ekonomických deštrukcií.

Štátne financie a súkromný sektor

Sme radi, že do roku 2019 nastupujeme s vyrovnaným štátnym rozpočtom. Je to prvý krok k tomu, ako v budúcnosti znižovať verejný dlh. Zodpovedne však musíme hodnotiť výdavkovú časť rozpočtu. Ako s výdavkami štátna správa nakladá, či idú do oblastí zabezpečujúcich budúcu konkurenčnú schopnosť slovenskej ekonomiky, a teda aj jej rastovú dynamiku a udržateľnú sociálnu politiku.

Súkromný sektor je rozhodujúcim hráčom v tejto hre, a preto je potrebné ho nevynechávať z diskusie o riešení súčasných a budúcich výziev, ale akceptovať ho ako rovnocenného partnera politickej decíznej sféry. Napokon je veľmi dôležité z hľadiska jeho úspešnosti, v akom prostredí – legislatívnom, politickom, byrokratickom či spoločenskom – pôsobí. Toto všetko determinuje jeho úspešnosť, a tým aj úspešnosť celej ekonomiky.

Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

(Z vystúpenia na konferencii SOPK „Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2019“; krátené; úvod a medzititulky redakcia)

 

Súvisiaci článok:

Stav podnikateľského prostredia na Slovensku je pre 93 % podnikateľov neveľmi radostný

Partneri

fintech blackmarketingovoeducationliga proti rakovinegebruder weisswustenrotSOPKKK blue1